PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Informacje dla niepełnosprawnych

INFORMACJE O SPOSOBACH REALIZACJI USTAWY Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 r. O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ (DZ. U. 2017.1824 t.j.)

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji, mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Prokuraturą Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim. Osobą przybraną zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst ustawy do pobrania) może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się udostępnia następujące usługi pozwalające na komunikowanie się osób uprawnionych w myśl ustawy:

  • korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą adresu mailowego              sekretariat@prokuratura-gorzow.pl ,
  • korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl),
  • przesyłanie faksów pod numer 957-392-005

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych), SJM (podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną) i SKOGN (podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011.127.721 t.j. z późn. zm.).

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy świadczenie usług w tym zakresie odbywa się według następujących zasad:

  • osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych,
  • zgłoszenie powinno być dokonane za pomocą poczty na adres Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub poczty elektronicznej na adres sekretariat@prokuratura-gorzow.pl , albo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl) lub faksem na numer 957-392-005 i zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej wraz ze wskazaniem terminu i godziny, w której zgłaszający stawi się w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, wskazaniem wybranej metody komunikowania się oraz wskazaniem rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w prokuraturze, a także wskazaniem sposobu kontaktu ze zgłaszającym w wypadku potrzeby szybkiego skomunikowania się w wypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi (np. numer, telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej),
  • po dokonaniu zgłoszenia Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim jest zobowiązana do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie, (przy wykorzystaniu rejestru udostępnionego w tym miejscu)
  • w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ww. ustawie.

 

Dostęp, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, możliwy jest w budynku Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Moniuszki 2, od strony wewnętrznego parkingu. W budynku znajduje się dźwig osobowy.

W obiektach Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim nie ma toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  mapka.png