PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

RODO

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

 Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i podległych jednostkach organizacyjnych następuje jedynie w przypadku istnienia celu i podstawy prawnej przetwarzania oraz pozyskania zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie  danych osobowych jest dobrowolne.

 

Administrator Danych Osobowych/Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., która ma swoją siedzibę przy ul. Moniuszki 2 , 66-400 Gorzów Wlkp.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
adres e-mail: iod@prokuratura-gorzow.pl,  tel. 95 73 92 007

 

 Kategorie danych osobowych

 

Dane osobowe, które są konieczne dla realizacji określonego celu  przetwarzania. O ile przepisy prawa nie przewidują inaczej, nie są zbierane i  przetwarzane dane inne niż dopuszcza to cel, dla którego zostały pozyskane.

 Zasady przekazywania danych osobowych

 

Dane osobowe mogą  podlegać  udostępnieniu podmiotom trzecim upoważnionym przez administratora. Odbiorcami danych mogą być upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Policja, ABW itp.

Podane dane nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

W procesie przetwarzania  danych mogą uczestniczyć jedynie podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniająca serwis i obsługę informatyczną, firmy zapewniające niszczenie materiałów itp.;

 Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z obowiązującego w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury jednolitego rzeczowego wykazu akt..

 Prawa w stosunku do własnych danych osobowych

Każdy posiada prawo dostępu do treści własnych danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego ich przetwarzania;

W przypadku, gdy przetwarzanie  danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.