PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu pn. "Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I"

Ogłoszenie nr 510261254-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.

Prokuratura Okręgowa: Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 614974-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540239435-N-2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu - etap I

Gorzów Wielkopolski, dnia 25.11.2019 r.

PO VII WB 261. 15. 2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”

 

 

WYBRANO OFERTĘ NR 2

złożoną przez

firmę:

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I

PO VII WB 261.15.2019 „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”

Gorzów Wlkp., 13.11.2019 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 13.11.2019 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”.

W dniu 13.11.2019 r. o godzinie 10:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 543 184, 56 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 5. Następnie Przewodniczący Komisji Przetargowej otwierał kolejno oferty. Podczas otwarcia informował obecne osoby o nazwach i adresach Wykonawców oraz podanych przez nich cenach za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert, a także o warunkach płatności zawartych w ofertach (które są zgodne z SIWZ i umową):

odpowiedzi na pytania do treści SIWZ z dnia 05.11.2019 r. oraz modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I"

Gorzów Wielkopolski, dnia 07 listopada 2019 r.

PO VII WB 261.15. 2019

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I” w dniu 05. 11. 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

PYTANIE  1:           

„Prosimy o wyjaśnienie do przetargu na zadanie „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I

Gorzów Wielkopolski, dnia 04 listopada 2019 r.

PO VII WB 261.15.2019

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. pn. „Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I” w dniu 04. 11. 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

PYTANIE  1:           

„W dziale III pkt 2 Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił cytuję: „Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13A, 66-300 Międzyrzecz, w tym roboty wymienione w dziale 1.2.1., dziale 1.2.4, dziale 2, dziale 3.4, dziale 3.5 Przedmiaru robót.”

ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 614974-N-2019 z dnia 2019-10-25 r.
 

Prokuratura Okręgowa: Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu- etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

ZAKTUALIZOWANY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. NA ROK 2019 plan_2019_akt_II.xls      Plan postępowań

zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na rok 2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postęp. o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Ogłoszenie nr 510107021-N-2019 z dnia 30-05-2019 r.

Prokuratura Okręgowa: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

PO VII WB 261.9.2019 „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

 

Gorzów Wlkp., 23.05.2019 r.

                                                                                      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

PO VII WB 261.9.2019 „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

 

Gorzów Wlkp., 02.05.2019 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 02.05.2019 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”.

W dniu 30.04.2019 r. o godzinie 13:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 558 575,29 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 5. Następnie Przewodniczący Komisji Przetargowej otwierał kolejno oferty. Podczas otwarcia informował obecne osoby o nazwach i adresach Wykonawców oraz podanych przez nich cenach za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert, a także o warunkach płatności zawartych w ofertach (które są zgodne z SIWZ i umową):

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego

Ogłoszenie nr 510083468-N-2019 z dnia 29-04-2019 r.

Prokuratura Okręgowa: Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Cz. II ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 kwietnia 2019 r.

PO VII WB 261. 9. 2019

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” w dniach 24.04. 2019 r.-25.04.2019 r.  do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

CZ. II ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 24.04.2019 r.

 

PYTANIE  1:

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ w postępowaniu pn. Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” w dniach 23.04. 2019 r.-24.04.2019 r.  do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

2019-04-19 Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Ogłoszenie nr 540029-N-2019 z dnia 2019-04-19 r. 
 

Prokuratura Okręgowa: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego

PO VII WB 261.3.2019 „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”

Gorzów Wlkp., 12.04.2019 r.

                                                                                      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego

PO VII WB 261.3.2019 „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”

                                                                                               Gorzów Wlkp., 08.04.2019 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 08.04.2019 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”.

W dniu 08.04.2019 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 460.721,85 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 1. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej otworzyła jedyną złożoną ofertę. Podczas otwarcia poinformowała obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia, a także o warunkach płatności zawartych w ofercie (które są zgodne z SIWZ
i istotnymi postanowieniami umowy):

 

2019-04-03 Odpowiedzi na pytania do treści siwz oraz modyfikacja treści siwz w postępowaniu o sygn. PO VII WB 261.3.2019

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ ORAZ

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. pn. „Dostawa oprogramowania
w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego”
w dniu 01. 04. 2019 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

2019-03-28 Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego


Ogłoszenie nr 530868-N-2019 z dnia 2019-03-28 r. 
 

Prokuratura Okręgowa: Dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej dla jednostek prokuratury regionu szczecińskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

2019-03-05 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na rok 2019

plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na rok 2018 - aktualizacja

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I

Prokuratura Okręgowa: „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I” 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 620932-N-2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I

                                              Gorzów Wlkp., 25.10.2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I”

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I

Gorzów Wlkp., 12.10.2018 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 12.10.2018 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I.

W dniu 12.10.2018 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 835.629,24 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 2. Następnie Przewodniczący Komisji Przetargowej otwierał kolejno oferty. Podczas otwarcia informował obecne osoby o nazwach i adresach Wykonawców oraz podanych przez nich cenach za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert, a także o warunkach płatności zawartych w ofertach (które są zgodne z SIWZ i umową):

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI - Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 października 2018 r.

PO VII WB 261. 8. 2018

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

 

          W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I” z numerem sprawy PO VII WB 261. 8. 2018  w dniu 10.10.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI - Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 października 2018 r.

PO VII WB 261. 8. 2018

 

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

 

          W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I” z numerem sprawy PO VII WB 261. 8. 2018  w dniu 09.10.2018 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie- etap I"

Gorzów Wielkopolski, dnia 01 października 2018 r.

PO VII WB 261. 8. 2018

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego. pn. „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej
w Sulęcinie- etap I” 
w dniu 28. 09. 2018 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/::

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 28.09.2018 r.

 

ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu pn. "Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I"

Ogłoszenie nr 620932-N-2018 z dnia 2018-09-27 r. 

 

Prokuratura Okręgowa: „Remont pomieszczeń Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie - etap I”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. NA ROK 2018

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. ? branża budowlana (parter i przyziemie)"

Ogłoszenie nr 500053252-N-2017 z dnia 03-11-2017 r.
Prokuratura Okręgowa: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana /parter i przyziemie/

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 595721-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500040939-N-2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Remont budynku Prokuratury Okręgowej I Rejonowej w Gorzowie Wlkp. ? branża budowlana (parter i przyziemie)

Gorzów Wlkp. 30.10.2017r.

Prokuratura Okręgowa W Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2;

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Do wszystkich zainteresowanych.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania przetargowego na:  Remont budynku Prokuratury Okręgowej I Rejonowej w  Gorzowie Wlkp. – branża budowlana (parter i przyziemie).

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana (parter i przyziemie)

Gorzów Wlkp. dn. 17.10.2017 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na „Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana (parter i przyziemie)” Nr sprawy: PO VII WB 261.17.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

2017-10-10 Ogłoszenie nr 500040939-N-2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer 595721-N-2017

Ogłoszenie nr 500040939-N-2017 z dnia 10-10-2017 r.

Gorzów Wielkopolski:

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 595721-N-2017 Data: 02/10/1017

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana (parter i przyziemie)

Ogłoszenie nr 595721-N-2017 z dnia 2017-10-02 r. 
 

Prokuratura Okręgowa: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana /parter i przyziemie/. 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 
Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana /parter i przyziemie/

 

2017-07-14 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Gorzów Wielkopolski: Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

Ogłoszenie nr 108004 - 2017 z dnia 2017-07-14 r.

Gorzów Wielkopolski: Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-06-19 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wlkp., 19.06.2017 r.

 
                                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY           

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie”

2017-05-26 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wlkp., 26.05.2017 r. 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Sporządzony w dniu 26.05.2017 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Przebudowa klatki schodowej wraz
z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W PROKURATURZE REJONOWEJ W SULĘCINIE"

Ogłoszenie nr 504726-N-2017 z dnia 2017-05-11 r. 
 

Prokuratura Okręgowa: Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie

                                              Gorzów Wlkp., 08.05.2017 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie” 
z kwotą, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego
w wysokości: 489.329,29 zł brutto.

 

2017-05-05 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Ogłoszenie nr 78676 - 2017 z dnia 2017-05-05 r.

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-05-05 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń

Ogłoszenie nr 78707 - 2017 z dnia 2017-05-05 r.

Gorzów Wielkopolski: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zamówieniu - "Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie"

Ogłoszenie nr 69830 - 2017 z dnia 2017-04-20 r.

 

Gorzów Wielkopolski: Przebudowa klatki schodowej wraz z infrastrukturą techniczną w Prokuraturze Rejonowej w Sulęcinie 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Gorzów Wlkp., 19.04.2017 r.

 

                                       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY           

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

 

2017.03.31 - PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Gorzów Wlkp., 31.03.2017 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 31.03.2017 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”.

W dniu 31.03.2017 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 523.644,89 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 7. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej otwierał oferty. Podczas otwierania ofert informował obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert:

2017.03.28 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 marca 2017 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

Ogłoszenie o zamówieniu - "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.prokuratura-gorzow.pl


Ogłoszenie nr 49713 - 2017 z dnia 2017-03-23 r.

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. na rok 2017

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

Ogłoszenie nr 349823 - 2016 z dnia 2016-11-23 r.

 

Gorzów Wielkopolski: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

 Gorzów Wlkp., 15.11.2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku Prokuratury Okręgowej
i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro”

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

Ogłoszenie nr 338359 - 2016 z dnia 2016-11-08 r.

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

 Gorzów Wlkp., 02.11.2016 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 02.11.2016 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Remont budynku Prokuratury Okręgowej
i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro”.

W dniu 31.11.2016 r. o godzinie 09:15 w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. (pok. nr 7) miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I
 i II piętro”. Podczas otwarcia ofert odczytano nazwę postępowania oraz tryb udzielenia zamówienia. Następnie odczytano informację o wysokości środków, jakie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego, tj. 426.660,08 zł brutto oraz podano ilość złożonych ofert- 7. Następnie Sekretarz Komisji Przetargowej otwierał oferty. Podczas otwierania ofert informował obecne osoby o nazwie i adresie Wykonawcy oraz podanej przez niego cenie za wykonanie zamówienia oraz o pozostałych kryteriach oceny ofert:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

 Gorzów Wlkp., 31.10.2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2016 r. 

PO IV G 213.37.2016

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro” do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 października 2016 r.

PO IV G 213.37.2016

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu pn. "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro"

Ogłoszenie nr 323850 - 2016 z dnia 2016-10-14 r.

 

Gorzów Wielkopolski: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp.- branża budowlana I i II piętro
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

        Gorzów Wlkp., 13.10.2016 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 13.10.2016 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 października 2016 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego"

Ogłoszenie nr 319455 - 2016 z dnia 2016-10-07 r.

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 307350 - 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków"

Ogłoszenie nr 317987 - 2016 z dnia 2016-10-05 r.

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego"

 Gorzów Wlkp., 29. 09. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz
w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT - "ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ W OBIEKTACH PROKURATUR REJONOWYCH OKRĘGU GORZOWSKIEGO"

Gorzów Wlkp.   22.09.2016 r.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Sporządzony w dniu 22.09.2016 r. na okoliczność otwarcia ofert złożonych
w przetargu nieograniczonym pod nazwą „Świadczenie usług ochrony osób i mienia
w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”.

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - "ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ W OBIEKTACH PROKURATUR REJONOWYCH OKRĘGU GORZOWSKIEGO"

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 września 2016 r.

PO IV G 213. 32. 2016

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ III

 

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniu 19.09.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - "ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GORZOWIE WLKP. ORAZ W OBIEKTACH PROKURATUR REJONOWYCH OKRĘGU GORZOWSKIEGO"

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 września 2016 r.

PO IV G 213. 32. 2016

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ II

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniu 16.09.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego"

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 września 2016 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ + MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ogłoszenie o zamówieniu - "Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego"

Ogłoszenie nr 307350 - 2016 z dnia 2016-09-12 r.

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 128748-2016 z dnia 2016-05-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiotu zamówienia obejmuje: Termomodernizację budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie, Plac Kościelny 1, działka: 226/3 w tym m.in. 1) termoizolację ścian zewnętrznych, 2) wykonanie konsolidacji ścian zewnętrznych budynku...
Termin składania ofert: 2016-06-06


Gorzów Wielkopolski: Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie.
Numer ogłoszenia: 89369 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi przewozu zwłok

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 89100-2016 z dnia 2016-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur...
Termin składania ofert: 2016-04-28


Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 79231 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

 Gorzów Wlkp., 09. 06. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Termomodernizację budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - przewóz zwłok - część V

Gorzów Wlkp., 25. 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok - część I

Gorzów Wlkp., 25. 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok - część II

Gorzów Wlkp., 25. 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok - część III

     Gorzów Wlkp., 25. 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przewóz zwłok - część IV

Gorzów Wlkp., 25. 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

Ogłoszenie o zamówieniu - Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wielkopolski: Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie
Numer ogłoszenia: 128748 - 2016; data zamieszczenia: 20.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

   Gorzów Wlkp.,    18 . 05. 2016 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.): „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowane zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - "Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie"

Gorzów Wielkopolski, dnia  09 maja 2016 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie” w dniu 05.05.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

2016-04-29 Ogłoszenie o zamówieniu Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie

Gorzów Wielkopolski: Termomodernizacja budynku Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie
Numer ogłoszenia: 108046 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

2016-04-27 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” w dniu 27.04.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Gorzów Wielkopolski, dnia  19 kwietnia 2016 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” w dniu 18.04.2016 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Numer ogłoszenia: 89100 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gorzów Wielkopolski: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. - branża elektryczna
Numer ogłoszenia: 262788 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 224286 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: "Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. - branża elektryczna"

Gorzów Wlkp.,  30. 09. 2015 r.
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. – branża elektryczna”

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - Remont budynku

Gorzów Wielkopolski, dnia  11.09.2015 roku

L. Dz. III G 213/28/15

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. – branża elektryczna” w dniu 10.09.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - Remont budynku

Gorzów Wielkopolski, dnia  10.09.2015 roku

L. Dz. III G 213/28/15

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. – branża elektryczna” w dniu 07.09.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

2015.09.10 - ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - Remont budynku

Gorzów Wielkopolski, dnia  10.09.2015 roku

L. Dz. III G 213/28/15

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. – branża elektryczna” w dniu 10.09.2015 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. - branża elektryczna

Gorzów Wielkopolski: Remont budynku Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Gorzowie Wlkp. - branża elektryczna
Numer ogłoszenia: 224286 - 2015; data zamieszczenia: 31.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 354438 - 2014; data zamieszczenia: 24.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319546 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 Gorzów Wlkp., 15. 10. 2014 r.
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 320910 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 319546 - 2014; data zamieszczenia: 26.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia tech. w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rej. okr. gorz

                                              Gorzów Wlkp.,   22. 09. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI - Świad. usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji syst. zabezp. tech. w obiekcie PO w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rej. okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp.   10. 09. 2014 r.

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

        W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” z numerem sprawy VII G 213/22/13  w dniu 10.09.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 294502 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi : Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 231626-2014 z dnia 2014-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków. Szczegółowy opis przedmiotu...
Termin składania ofert: 2014-07-18


Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków
Numer ogłoszenia: 259560 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

                                              Gorzów Wlkp., 29.07. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 185296-2014 z dnia 2014-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje:Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy urządzeń Prokuratury Okręgowej w Gorzowie...
Termin składania ofert: 2014-06-11


Gorzów Wielkopolski: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 239914 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (cz. II) dotyczące postępowania przetargowego na: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

L. Dz. VII G 213/18/14

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” w dniu 14.07.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

L. Dz. VII G 213/18/14

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” w dniach 11.07.2014-14.07.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur okręgu gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Numer ogłoszenia: 231626 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wlkp.,   09.07. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego”

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - Dostawa mat. eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

L. Dz. VII G 213/13/14

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniach 06.06.2014 r.-09.06.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

2014-06-06 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług przewozu zwłok

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 123162-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur...
Termin składania ofert: 2014-04-23


Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 122315 - 2014; data zamieszczenia: 06.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

L. Dz. VII G 213/13/14

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniu 06.06.2014 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO TREŚCI SIWZ - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

L. Dz. VII G 213/13/14

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  DO TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego” w dniu 03.06.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i Prokuratur Rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 185296 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Świadczenie usł. przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udost. pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechow. zwłok ludzkich dla jedn. prok. okr. gorzowskiego - INF. O WYB. NAJKOrzystniejszej oferty - część I

  Gorzów Wlkp.,     19.05. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część I – „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

Świadczenie usł. przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udost. pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechow. zwłok ludzkich dla jedn. prok. okr. gorzowskiego - INF. O WYB. NAJKOrzystniejszej oferty - część II

Gorzów Wlkp.,    19.05. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część II – „Przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Okręgowej
i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

Świadczenie usł. przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udost. pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechow. zwłok ludzkich dla jedn. prok. okr. gorzowskiego - INF. O WYB. NAJKOrzystniejszej oferty - część III

Gorzów Wlkp.,     19.05. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część III – „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu”

Świadczenie usł. przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udost. pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechow. zwłok ludzkich dla jedn. prok. okr. gorzowskiego - INF. O WYB. NAJKOrzystniejszej oferty - część IV

 Gorzów Wlkp.,     19.05. 2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część IV – „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie”

 

Świadczenie usł. przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udost. pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechow. zwłok ludzkich dla jedn. prok. okr. gorzowskiego - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU postępowania - część V

                                              Gorzów Wlkp.,     19.05. 2014 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

L. Dz. VII G 213/08/14 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

L. Dz. VII G 213/08/14

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”  w dniu 16.04.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Numer ogłoszenia: 123162 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 464384-2013 z dnia 2013-11-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Remont budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 6, działki: 458/1 w tym m.in. 1) skucie istniejących i wykonanie nowych posadzek korytarzy wraz z klatką schodową, ...
Termin składania ofert: 2013-11-29 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp.,  17.12. 2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy : 488696 - 2013 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 433962-2013 z dnia 2013-10-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu informatycznego tzn.: a) serwer +...
Termin składania ofert: 2013-11-04


Gorzów Wielkopolski: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 488696 - 2013; data zamieszczenia: 28.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp., dnia   26.11. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach” 
z numerem sprawy VII G 213/66/13  w dniu 21.11.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

VII G 213/66/13 Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach. TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

Gorzów Wlkp.   26.11.2013 r.

 

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

         W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”
 
z numerem sprawy VII G 213/66/13  w dniu 26.11.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. I

Gorzów Wlkp., 21 .11. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. II

 Gorzów Wlkp., 21.11. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. III

 Gorzów Wlkp., 21.11. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. IV

Gorzów Wlkp.,  21.11. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. V

Gorzów Wlkp.,   21.11. 2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych" w cz. VI

Gorzów Wlkp.,  21.11. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.
i jednostek podległych” 

Odpowiedzi na pytania - Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wlkp., dnia 18.11. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach” z numerem sprawy VII G 213/66/13  w dniu 15.11.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wielkopolski: Remont istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach
Numer ogłoszenia: 464384 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

VII G 213/62/13 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych - ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Gorzów Wlkp., dnia 31.10. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych” w dniach 28.10.2013 r.- 30.10.201 3 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

VII G 213/62/13 Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych - modyfikacja treści

Gorzów Wlkp. 28.10.2013 r.

 

 

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych” z numerem sprawy VII G 213/62/13 Zamawiający dokonuje MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ W ZAKRESIE  Części VI - „Dostawa drukarki atramentowej kolor- 1 szt., drukarek laserowych mono- 10 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych mono- 2 szt., urządzeń wielofunkcyjnych laserowych kolor- 2 szt. ”.

Zmianę treści SIWZ Zamawiający uzasadnia popełnieniem oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na pominięciu fragmentu tekstu w Tabeli 2 załącznika nr 2.6 do SIWZ „Wykaz wymaganego sprzętu informatycznego”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych. Numer ogłoszenia: 433962 - 2013

Gorzów Wielkopolski: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 433962 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

2013-10-17 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Gorzów Wielkopolski: Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich
Numer ogłoszenia: 422820 - 2013; data zamieszczenia: 17.10.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - VII G 213/58/13 Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

                              Gorzów Wlkp., 11.10.2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Kraj.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 366386-2013 z dnia 2013-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich. Zasięg...
Termin składania ofert: 2013-09-18


Gorzów Wielkopolski: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich
Numer ogłoszenia: 405804 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE - VII G 213/58/13 Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., dnia 01.10. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich” z numerem sprawy VII G 213/58/13  w dniu 01.10.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - VII G 213/56/13 Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., 01.10.2013 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE - Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wlkp., dnia 30.09. 2013 r.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

        

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich” z numerem sprawy VII G 213/58/13  w dniu 26.09.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich"

Gorzów Wielkopolski: Przebudowa parkingu i infrastruktury technicznej Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Numer ogłoszenia: 384858 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wielkopolski: Przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich
Numer ogłoszenia: 367768 - 2013; data zamieszczenia: 11.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich

Gorzów Wielkopolski: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich
Numer ogłoszenia: 366386 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Gorzów Wielkopolski: Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach
Numer ogłoszenia: 361580 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI I - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowyw

Gorzów Wlkp. dnia   01.08.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI I

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część I – „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.”

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI II - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dl

Gorzów Wlkp. dnia     01.08. 2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI II

     

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI II PT.:

„Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 283860 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 112383-2013 z dnia 2013-06-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków. W Specyfikacji Istotnych Warunków...
Termin składania ofert: 2013-06-24 

2013-07-10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                              Gorzów Wlkp.,   10 .07. 2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków”

Modyfikacja treści SIWZ - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Gorzów Wlkp. 24. 06. 2013 r.

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług  kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach  prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” prowadzonego z numerem sprawy VII G 213/46/13 Zamawiający , działając na podst. art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), dokonuje MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  /SIWZ/ .

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków

Gorzów Wlkp. 20. 06. 2013 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

          W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków” prowadzonego z numerem sprawy VII G 213/46/13 do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/, na które poniżej składam odpowiedzi.

2013-06-14 Ogłoszenie przetargu sprzątanie

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynkach prokuratur Okręgu Gorzowskiego oraz utrzymania czystości na terenach przyległych do tych budynków
Numer ogłoszenia: 112383 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

2013-06-14 Ogłoszenie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 73961-2013 z dnia 2013-05-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
Przedmiot zamówienia obejmuje: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur...
Termin składania ofert: 2013-05-21


 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI I

                                                                                               Gorzów Wlkp. dnia  10 .06.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI I

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Część I – „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni na zlecenie Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich.”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI II

                                                                                               Gorzów Wlkp. dnia    10 . 06. 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI II

 

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI II PT.:

„Przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Okręgowej
i Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gorzów Wlkp., 10 .06.2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  
„ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

Część III: - „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                    Gorzów Wlkp.,  10. 06.2013 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  
„ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

Część IV: - „Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI V

 Gorzów Wlkp. dnia   10. 06. 2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI V

          

 

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI V PT.:

„Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZU ZWŁOK Z MIEJSCA ZDARZENIA DO PROSEKTORIUM LUB PRZECHOWALNI, UDOSTĘPNIANIA POMIESZCZENIA DO PRZEPROWADZANIA SEKCJI ZWŁOK ORAZ PRZECHOWYWANIA ZWŁOK LUDZKICH DLA JEDNOSTEK PROKURATUR OKRĘGU GORZOWSKIEGO

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

Numer ogłoszenia: 73961 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego.

 

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania w części I na: Świad. usług przewozu zwłok z miejsca zdarz. do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pom. do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przech. zwłok ludzkich dla jed. okr. gor

 

Gorzów Wlkp. dnia    08.05.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZĘŚCI I

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części II na: Świad. usług przewozu zwłok z miejsca zdarz. do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jed. okr. gorz.

 

Gorzów Wlkp. dnia     08. 05. 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZEŚCI II

 

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części III na: Świad. usług przewozu zwłok z miejsca zdarz. do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jed. okr. gorz.

 

Gorzów Wlkp. dnia     08. 05. 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZEŚCI III

 

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części IV na: Świad. usług przewozu zwłok z miejsca zdarz. do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jed. okr. gorz.

 

Gorzów Wlkp. dnia    08 . 05. 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZEŚCI IV

 

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE W CZĘŚCI IV PT.:

„Przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępnianie pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywanie zwłok ludzkich na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie”

 

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

Zamawiający unieważnia postępowanie z własnej winy, ponieważ dokonał on w sposób niejednoznaczny opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Cz. IV postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie zawarł
w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kodu CPV, który pozwoliłby w prawidłowy sposób zidentyfikować Wykonawcom  usługę udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok, a co za tym idzie- przyjąć  prawidłową stawkę VAT na ww. usługę w swojej ofercie. Zamawiający  opisując przedmiot zamówienia zastosował kody CPV: 60130000-8 usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób; 85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne; 98370000-7 usługi pogrzebowe i podobne, natomiast nie wskazał kodu: 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne, który opisywałby usługę udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową.

Stosownie do regulacji art. 93 ust. 5 P.z.p. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y

 

Prokurator Okręgowy

Wojciech Szcześniak

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części V na: Świad. usług przewozu zwłok z miejsca zdarz. do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jed. okr. gorz.

 

Gorzów Wlkp. dnia    08 . 05. 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W CZEŚCI V

 

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego”

Odpowiedź na pytanie - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

 

Gorzów Wlkp., dnia 11.04. 2013 r.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

        

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „ Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego” z numerem sprawy VII G 213/26/13  do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług przewozu zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium lub przechowalni, udostępniania pomieszczenia do przeprowadzania sekcji zwłok oraz przechowywania zwłok ludzkich dla jednostek prokuratur okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 136462 - 2013; data zamieszczenia: 08.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 506214-2012 z dnia 2012-12-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gorzów Wielkopolski
a) świadczenia usług telefonicznych dla linii Zamawiającego, w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących dla wszystkich ich rodzajów - w tym m.in. : lokalnych, strefowych, międzystrefowych, międzynarodowych i komórkowych,...
Termin składania ofert: 2012-12-20


Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 75716 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 513716-2012 z dnia 2012-12-17 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Gorzów Wielkopolski
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Prokuratury Okręgu Gorzowskiego. Punkty odbioru energii: 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Chopina 52, 66-300...


Numer ogłoszenia: 50360 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 513716 - 2012 data 17.12.2012 r.

Informacja o wyniku postępowania - usługi telefonii - Cz. 1

 

Gorzów Wlkp., 23.01.2013r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

I. Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego”  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Informacja o wyniku postępowania - usługi telefonii - Cz. 2

 

  Gorzów Wlkp., 23.01.2013r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

I. Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego”  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Informacja o wyniku postępowania - usługi telefonii - Cz. 3

 

 Gorzów Wlkp., 23.01.2013r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

I. Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego”  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

 

Informacja o wyniku postępowania - usługi telefonii - Cz. 4

 

Gorzów Wlkp., 23.01.2013r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

I. Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt:  „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego”  na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

Informacja o unieważnieniu postępowania - usługi telefonii - Cz. 5 i 6

 

Gorzów Wlkp. dnia  23.01.2013r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

           

            Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pt Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego”

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI - usługi telefonii

 

 

Nr sprawy: VII G 213/65/12

 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gorzów Wlkp. 07.01.2013 r.

 

TREŚĆ PYTAŃ DO SIWZ I INFORMACJA O PODSTAWIE BRAKU ODPOWIEDZI

            W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego" prowadzonym z numerem sprawy VII G 213/65/12 do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/.

Zmiana treści SIWZ - usługi telefonii

 

Nr sprawy: VII G 213/65/12

 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego"

Gorzów Wlkp. 03.01.2013 r.

 

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego" prowadzonym z numerem sprawy VII G 213/65/12 Zamawiający dokonuje MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  /SIWZ/ W ZAKRESIE Części II - „Świadczenie usług telefonicznych PRA ISDN i BRA ISDN w zakresie połączeń wychodzących i przychodzących, dla jednostek Prokuratury Okręgu Szczecińskiego, wraz z dzierżawą central telefonicznych.”

 

Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załącznikach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Gorzów Wielkopolski: Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 533164 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ "Świadczenie usług telefonii stacjonarnej..."

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

            W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego" prowadzonym z numerem sprawy VII G 213/65/12 do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/, na które poniżej składam odpowiedzi.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi pocztowe

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50 gram dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jej jednostek organizacyjnych oraz ich ewentualnych zwrotów: a) przesyłki listowe nierejestrowane, b) przesyłki listowe rejestrowane
Numer ogłoszenia: 528234 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Odpowiedź na pytanie - USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

 

Nr sprawy: VII G 213/65/12

 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego"

Gorzów Wlkp., dnia 19.12.2012r.

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

        

W trakcie toczącego się postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego" prowadzonym z numerem sprawy VII G 213/65/12  do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa sprzętu informatycznego

 

Gorzów Wielkopolski: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 516874 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 478006 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dystrybucja energii elektrycznej

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Prokuratury Okręgu Gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 513716 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

 

Gorzów Wlkp., 14.12. 2012 r.

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

                Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych”
na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet

 

Gorzów Wielkopolski: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Prokuratury obszaru Apelacji Szczecińskiej i dostępu do sieci Internet na potrzeby jednostek Prokuratury Okręgu Gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 506214 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Sprostowanie błędów formalnych w postępowaniu - zakup sprzętu informatycznego

 

VII G 213/67/12

Gorzów Wlkp., 04 grudnia 2012 r.

 

SPROSTOWANIE

BŁĘDÓW FORMALNYCH W POSTĘPOWANIU PN.

Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych

nie mających wpływu na treść SIWZ oraz na przygotowanie oferty, nie powoduje zmiany Ogłoszenia

i zmiany terminu otwarcia ofert.

Informacja do uczestników postępowania - zakup sprzętu informatycznego

 

                                                                                   Gorzów Wlkp. 03 grudnia 2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

ZP/ 53/12

VII G  213 /67/ 2012

Informacja do uczestników postępowania

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup sprzętu informatycznego

 

Gorzów Wielkopolski: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych

Numer ogłoszenia: 478006 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

                                                                                                    Gorzów Wlkp., 27.11. 2012 r.

 

Do uczestników postępowania

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych”.

 

Odpowiedź na pytanie z dn. 20.11.2012 - dot. zakupu sprzętu informatycznego

 

Gorzów Wlkp. 21 listopada 2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

 

ZP/ 51/12

VII G  213 /66/ 2012

Do uczestników postępowania

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej
w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup sprzętu informatycznego

 

Gorzów Wielkopolski: Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek podległych
Numer ogłoszenia: 450144 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

 

Gorzów Wielkopolski: Remont istniejącego parkingu Prokuratury Rejonowej w Słubicach
Numer ogłoszenia: 432114 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: "Remont istniejącego parkingu Prokuratury Rejonowej w Słubicach"

 

Gorzów Wlkp., 24.10. 2012 r.

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

                Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Remont istniejącego parkingu Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

SPROSTOWANIE z dnia 27.09.2012 r.

 

VII G 213/52/12
SPROSTOWANIE
BŁĘDÓW FORMALNYCH W POSTĘPOWANIU PN.
„REMONT ISTNIEJĄCEGO PARKINGU PROKURATURY REJONOWEJ W SŁUBICACH”
 
nie mających wpływu na treść SIWZ oraz na przygotowanie oferty, nie powoduje zmiany Ogłoszenia
i zmiany terminu otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu - Remont parkingu - Słubice

 

Gorzów Wielkopolski: Remont istniejącego parkingu Prokuratury Rejonowej w Słubicach

Numer ogłoszenia: 206267 - 2012; data zamieszczenia: 26.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gorzów Wielkopolski: REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W SŁUBICACH
Numer ogłoszenia: 222366 - 2012; data zamieszczenia: 27.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Informacja o udzieleniu zamówienia - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Gorzów Wielkopolski: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 131041 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Informacja o wyborze oferty - Remont elewacji

  Gorzów Wlkp.,  12 czerwca  2012 r.         

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

       

 VII G 213 / 30 / 12

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

 

Dotyczy : Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej

                       w Słubicach

Odpowiedź na pytanie z dn. 05.06.2012 - Remont elewacji

   Gorzów Wlkp. 5 czerwca 2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

ZP/ 25/12

VII G  213 / 30 / 2012

                                                           Do uczestników postępowania

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

„Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

Informacja o odrzuceniu ofert - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

                                                                                       Gorzów Wlkp.,        01 czerwca  2012 r.         

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.


VII G 213 / 23 / 12

 

      INFORMACJA O WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU OFERTY

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do

drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej

 w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

Informacja o wyborze oferty - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

 Gorzów Wlkp.,     01 czerwca  2012 r.         

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

 

 VII G 213 / 23  / 12

 

 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

 

Dotyczy : „Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do

drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury

Okręgowej  w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Odpowiedź na pytanie z dn. 29.05.2012 - Remont elewacji

Gorzów Wlkp. 29  maja  2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

ZP/ 25/12

VII G  213 / 30 / 2012

                                                           Do uczestników postępowania

 

 

 

Dotyczy postępowania przetargowego na:

„Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

Zmiana treści SIWZ - remont elewacji

Gorzów Wlkp., dn.     29     maja  2012 r.

 

Nr sprawy: ZP / 25 / 12

VII G / 213 / 30 / 12

 

 

Zmiana treści SIWZ

 

Dot. postępowania przetargowego na:

 

„Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach”

 

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Gorzów Wielkopolski: Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku Prokuratury Rejonowej w Słubicach
Numer ogłoszenia: 168238 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Numer ogłoszenia: 154150 - 2012; data zamieszczenia: 14.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 133608 - 2012 data 26.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, fax. (095) 739 20 05.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 16.05.2012 godzina 08:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2, pok. 22..
  • W ogłoszeniu powinno być: 18.05.2012 godzina 08:00, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ul. Moniuszki 2, pok. 22..

  ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_14052012.pdf      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedź na pytanie - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Gorzów Wlkp. 14  maja  2012 r.

Prokuratura Okręgowa                                                                      

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

ZP/ 20/12

VII G 213/23/12                                                      

Do uczestników postępowania

 

 

 

Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek

komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej

w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

 

 

                Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Dostawę materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

Odpowiedź na pytanie z dnia 11.05.2012

Dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek

komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej

w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 151782 - 2012

Numer ogłoszenia: 151782 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 133608 - 2012 data 26.04.2012 r.

Odpowiedź na pytanie - dotyczy: dostawy materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

         ZP/ 20/12

VII G 213/23/12                                                       Do uczestników postępowania

 

 

 

Dotyczy: dostawę materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek

komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego.

 

 

                Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Dostawę materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Numer ogłoszenia: 147374 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012

Numer ogłoszenia: 147374 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 133608 - 2012 data 26.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Prokuratura Okręgowa, ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, fax. (095) 739 20 05.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

Zmiana treści siwz 27.04.2012

Zmiana treści SIWZ

 

Dot. postępowania przetargowego na:

 

Dostawa materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Gorzów Wielkopolski: Dostawa materiałów eksploatacyjnych (bębnów, tonerów i tuszy) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 133608 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Unieważnienie przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych

Gorzów Wlkp., dnia 20 kwietnia 2012 r.

 

Prokuratura Okręgowa

w Gorzowie Wlkp.

 

VII G 213/ 14 / 12

 

Wg rozdzielnika

 

Dot:        ZP/13/12 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp.

i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 7., w odniesieniu do art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w dniu 12.04.2012 r. otrzymał prośbę o udzielenie odpowiedzi na pytania. W tym samym dniu odpowiedź została przesłana faksem do firmy, która te pytania zadała

i wywieszona na tablicy ogłoszeń, jednak nie została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego z przyczyn technicznych.

Unieważnienie przetargu na świadczenie usług pocztowych


Gorzów Wlkp., dnia        11   kwietnia  2012 r.

 

Prokurator Okręgowy

w Gorzowie Wlkp.

 

VII G 213/15/12

 

 

 

Dot:          ZP/16/12 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych o  masie wagowej powyżej  50 g  w  obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., informuje o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych o masie wagowej powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, z powodu braku ważnej oferty.

            Uzasadnienie: Art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

 

    Prokurator Okręgowy

 

      Mariusz Dąbkowski

 

 

 

 

  ZP_16_12_Uniewaznienie.pdf      ZP_16_12 Unieważnienie

Dostawa materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Dostawa materiałów eksploatacyjnych ( bębnów, tonerów i tuszy ) do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 105048 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

Unieważnienie przetargu

Dot:          ZP/12/12 - Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych o  masie wagowej powyżej  50 g  w  obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów

 

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych o masie wagowej powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, z powodu braku ważnej oferty.

   

Odpowiedź na zapytanie - Świadczenie usług pocztowych

 

                                                                                                            Gorzów Wlkp. 26 marca 2012 r.

Prokuratura Okręgowa

ul. Moniuszki 2

66-400 Gorzów Wlkp.

 

ZP/ 12/12

VII G 213/13/12                                                       Do uczestników postępowania

 

            Dotyczy: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZENIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH O MASIE WAGOWEJ POWYŻEJ 50 G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW.

            Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o masie wagowej powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów” , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ ustawą”, przekazuje poniżej treść zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, wraz z odpowiedzią:

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług pocztowych

Gorzów Wielkopolski: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA, PRZEMIESZCZANIA I DORĘCZENIA PRZESYŁEK POCZTOWYCH O MASIE WAGOWEJ POWYŻEJ 50 G W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ORAZ ICH EWENTUALNYCH ZWROTÓW
Numer ogłoszenia: 85922 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa , ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie, tel. (095) 739 20 00, faks (095) 739 20 05.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prokuratura-gorzow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gorzów Wielkopolski: Dostawa bonów towarowych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 406204 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Wybór oferty na dostawę bonów towarowych

                                                                              

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

 

Dotyczy : Dostawa bonów towarowych finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników okręgu gorzowskiego

Dostawa bonów towarowych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczen Socjalnych dla pracowników okręgu gorzowskiego

Gorzów Wielkopolski: Dostawę bonów towarowych finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 365716 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

WYBÓR OFERTY

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

Dotyczy : Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej
                w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego

 

Modyfikacja treści SIWZ - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

Nr sprawy  ZP / 21 / 11

VII G 213 / 27 / 11

 

 

Modyfikacja treści SIWZ

 

dotyczy: „Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek

Gorzów Wielkopolski: Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego


Numer ogłoszenia: 296394 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gorzów Wielkopolski: I. Dozór, ochrona czynna, monitorowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 ; II. Dozór, monitorowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 228642 - 2011; data zamieszczenia: 03.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Wybór oferty

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  WYBORU  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

 

Dotyczy : I. Dozór, ochrona czynna, monitorowanie i  konserwacja systemów  

                    zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej 

                   w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 ;

                II. Dozór, monitorowanie i  konserwacja systemów zabezpieczenia

                     technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej  w Gorzowie Wlkp.

                     przy ul. Chopina 52 oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu

                     gorzowskiego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gorzów Wielkopolski: I. Dozór, ochrona czynna, monitorowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 ; II. Dozór, monitorowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego
Numer ogłoszenia: 180013 - 2011; data zamieszczenia: 30.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Unieważnienie przetargu

Dot:        ZP/12/11 - „I. Dozór, ochrona czynna, monitorowanie i  konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej  w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 ; II. Dozór, monitorowanie i  konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej  w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego .”

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp., informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dozór

Gorzów Wielkopolski: I. Dozór, ochrona czynna, monitorowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 ; II. Dozór, monitorowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego .
Numer ogłoszenia: 153962 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi