PROKURATURA OKRĘGOWA
w Gorzowie Wielkopolskim

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM

POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

            W związku z obchodzonym 22 lutego 2020 roku Dniem Ofiar Przestępstw i Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, które odbywają się w dniach 21 – 28 lutego 2020 roku, Prokuratura Okręgowa i podległe jej jednostki organizacyjne prokuratury włączają się do koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości inicjatywy.

Informacja o dniach wolnych od pracy

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/2020 Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, 14 sierpnia i 24 grudnia b.r. zostały ustalone jako dni wolne od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i podległych jej jednostkach organizacyjnych.

Ogłoszenie o skierowaniu aktu oskarżenia ws PO I Ds.28.2019 (wcześniej V Ds. 2/09)

Prokuratura Okręgowa Wydział I Śledczy w Gorzowie Wlkp. nadzorowała prowadzone pod sygnaturą /obecnie PO I Ds.28.2019 / poprzednio V Ds. 2/09/ przez ówczesny Wydział ds. Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Narkotykowej Zarządu CBŚ KGP w Gorzowie Wlkp. postępowanie przygotowawcze w sprawie p-ko Dariuszowi S.  i innym ośmiu  podejrzanym o czyny z art. 310 § 2 kk, 258 § 1 i 3 kk i inne. 

W dniu 24 grudnia 2019 roku skierowano w niniejszej sprawie akt oskarżenia do Sądu Okręgowego II Wydziału Karnego w Gorzowie Wlkp. p-ko w/w i innym podejrzanym m.in. o to, że w okresie od 20 grudnia 2005 roku do 18 maja 2007 roku w różnych miejscowościach na terenie Polski, działając wspólnie i w porozumieniu, w różnych konfiguracjach osobowych, w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wprowadzili do obiegu na terenie Polski znaczne ilości fałszywych polskich banknotów o nominale 200 zł o serii i nr AL 5660795 roku emisji 1994, AN 5660799 roku emisji 1994, LA 6560570 rok emisji 1994 w ilości, co najmniej 369 sztuk, dokonując przy ich użyciu między innymi drobnych zakupów w jednostkach handlowych i usługowych, wprowadzając właścicieli tych podmiotów, ich pracowników, przedstawicieli oraz instytucje, w których były niejednokrotnie wtórnie ujawniane w błąd, co do ich autentyczności i doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem każdorazowo na kwotę 200 zł. a w sumie na kwotę 73200 zł.  czerpiąc z tego tytułu stałe źródło dochodu.

2019.12.24 - Akt oskarżenia w wątku prania brudnych pieniędzy afery SKOK Wołomin

Akt oskarżenia w wątku prania brudnych pieniędzy afery SKOK Wołomin

 

   Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim skierowała 23 grudnia 2019 r. do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim akt oskarżenia przeciwko Piotrowi P. w wątku prania brudnych pieniędzy tzw. afery SKOK Wołomin w sprawie PO II Ds. 7.2017.

   Niniejszy akt oskarżenia to wynik współpracy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim z Warszawską Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

   W zakresie objętym niniejszym aktem oskarżenia ustalono, że Piotr P. podejmował działania mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia środków płatniczych w kwocie ponad 350 milionów złotych, wiedząc, że pochodzą one z korzyści związanych z wyłudzeniem pożyczek ze SKOK w Wołominie w ten sposób, że na swój rachunek członkowski w SKOK w Wołominie, i na rachunki innych członków SKOK w Wołominie, przyjmował oraz polecał przyjmować,  wpłacone w gotówce i przekazane przelewami, środki płatnicze pochodzące z korzyści związanych z przestępstwami polegającymi na wyłudzeniu pożyczek i kredytów ze SKOK w Wołominie, a następnie podejmował osobiście, a także zlecał innym ustalonym osobom podjęcie czynności polegających na dalszym transferowaniu tak uzyskanych środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych zarówno poprzez ich wypłatę w gotówce, jak też przekazywanie drogą przelewów zewnętrznych na rachunki bankowe podmiotów gospodarczych, a także rachunki bankowe innych osób współdziałających z nim w ramach zorganizowanej grupy przestępczej lub podmiotów gospodarczych, nadając im przy tym pozory legalności poprzez: zawieranie fikcyjnych umów pożyczek, umów przejęcia wierzytelności, przekazywanie środków płatniczych za pośrednictwem spółek i osób będących jednocześnie udziałowcem danego podmiotu gospodarczego, pod fikcyjnymi tytułami stanowiącymi podstawę do ich przekazywania, które nie miały odzwierciedlenia w zdarzeniach gospodarczych, za pośrednictwem powołanych do tego w tym celu spółek cypryjskich czy BVI, tak by możliwym było ukrycie rzeczywistego beneficjenta, tym samym pomagając do ukrycia i dalszego przeniesienia własności środków pieniężnych, z jednoczesnym lokowaniem tych środków w zakup mienia ruchomego i nieruchomości na terenie kraju i poza jego granicami, czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodów.

   Piotrowi P. zarzucono  popełnienie 227 czynów kwalifikowanych z art. 299 par. 1,  5, i 6 k.k. w związku z art. 12 kk  i 65 § 1 k.k. Grozi mu za nie kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Oskarżony jest tymczasowo aresztowany.

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

W związku z „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” informuję, że w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i podległych jej prokuraturach rejonowych prokuratorzy, asesorzy i asystenci prokuratorów przyjmować będą interesantów w następujących dniach i godzinach:

 

Kradzieże "na plandekę"

Tymczasowe aresztowania członków zorganizowanej grupy dokonującej kradzieży na terenie Europy

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. wspólnie z policjantami z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim CBŚP prowadzi śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie kradli towary z samochodów ciężarowych metodą na tzw. „plandekę” w kilku krajach Europy.

Tymczasowe aresztowania

Wspólne działania Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., policjantów CBŚP, a także policjantów z KWP w Katowicach i Gorzowie Wlkp., BOA KGP, z Czech, Austrii i Niemiec oraz funkcjonariuszy KAS-u pozwoliły na przeprowadzenie akcji, w wyniku której zatrzymano 10 osób i odzyskano towar warty ponad 500 tysięcy złotych.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także udziału w licznych kradzieżach na terenie Polski i innych krajów Europy.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. uwzględnił wnioski prokuratury o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.  

2019-01-02 komunikat PO w Gorzowie Wlkp. w sprawie VI Ds.7/15

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej prowadziła śledztwo w sprawie VI Ds 7/15 dotyczące m.in. mającego miejsce w latach 2002 – 2005 paserstwa programów komputerowych, tj. o czyny z art. 291§1 kk w zw. z art. 293§1 kk.

W dniu  5 i 17 grudnia  2018r. wydano postanowienia o umorzeniu śledztwa w części w zakresie m.in. czynów z art. 291§1 kk w zw. z art. 293§1 kk, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną polegających lub opartych na dostępie warunkowym  oraz 116 ust. 1 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Odpis postanowień wraz z uzasadnieniem dostępny jest w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Wydziale II ds. Przestępczości Gospodarczej.

Zarządzenie Nr 48/2018 Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

PO IV WOS 021.45.2018

Zarządzenie Nr 48/2018

Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

z dnia 6 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy

 

Na podstawie art. 23 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017, 1767 j. t., ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1. Ustala się dzień 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w prokuraturach rejonowych okręgu gorzowskiego

Informacja o urlopie rzecznika prasowego

W związku z urlopem rzecznika prasowego PO w Gorzowie Wlkp. w okresie od 27.08. do 14.09.2018r. informujemy, że o sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych informacji będą udzielać kierownicy poszczególnych jednostek, natomiast o sprawach prowadzonych w PO Naczelnicy Wydziałów lub wyznaczeni prokuratorzy. Numery telefonów kontaktowych dostępne są na stronie internetowej PO w Gorzowie Wlkp. Jednocześnie podajemy, że w celu ustalenia szczegółów w tym zakresie można się również kontaktować z Naczelnikiem Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego prokuratorem Andrzejem Majkutem pod numerami telefonów (95) 739 20 21 i 693 293 501 w okresie od 03. do 15.09.2018r. lub z prokurator Małgorzatą Burzyńską pod numerami telefonów (95) 739 20 47 i 607 110 326 w okresie od 27.08. do 02.09.2018r.  

Zawiadomienie o umorzeniu VI Ds 7/15 PO w Gorzowie Wlkp.

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzi śledztwo w sprawie VI Ds 7/15 dotyczące m.in. mającego miejsce w latach 2002 – 2005 paserstwa programów komputerowych, tj. o czyny z art. 291§1 kk w zw. z art. 293 kk.

W dniu  31 lipca 2018r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w części w zakresie m.in. czynów z art. 291§1 kk w zw. z art. 293 kk oraz 116 ust. 1 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem dostępny jest w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Wydziale II ds. Przestępczości Gospodarczej.

 

Śledztwo w sprawie VI Ds 7/15 dotyczące m.in. mającego miejsce w latach 2002 ? 2005 paserstwa programów komputerowych

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzi śledztwo w sprawie VI Ds 7/15 dotyczące m.in. mającego miejsce w latach 2002 – 2005 paserstwa programów komputerowych, tj. o czyny z art. 291§1 kk w zw. z art. 293 kk. W dniu 22 czerwca 2018r. wyłączono do odrębnego postępowania materiały przeciwko 12 podejrzanym – sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą PO II Ds 17.2018.

 

Urlop rzecznika prasowego

W związku z urlopem rzecznika prasowego PO w Gorzowie Wlkp. w okresie od 11 do 22 czerwca 2018r. informujemy, że o sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych informacji będą udzielać kierownicy poszczególnych jednostek. Numery telefonów kontaktowych dostępne są na stronie internetowej PO w Gorzowie Wlkp. Natomiast o sprawach prowadzonych przez PO informacji będą udzielać wyznaczeni prokuratorzy. W celu ustalenia szczegółów w tym zakresie proszę zwracać się do Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Sądowego prokuratora Andrzeja Majkuta, nr telefonu (95) 739 20 21 i 693 293 501.

Zatrzymanie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją i handlem narkotykami

Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi postępowanie dotyczące międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się produkcją i handlem narkotykami.

W wyniku działań podjętych na terenie Polski, Holandii i Niemiec zatrzymano łącznie 15 osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcję środków psychotropowych i organizowanie laboratoriów.

Akt oskarżenia przeciwko gwałcicielowi

W dniu 27.04.2018r. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. skierował akt oskarżenia p-ko Grzegorzowi Sz. o czyny z art.197§4 k.k. i art.189§3 k.k. i art.200§1 k.k. i art.157§2 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. (pozbawienie wolności małoletniej a następnie zgwałcenie jej ze szczególnym okrucieństwem i spowodowanie u niej obrażeń ciała), o czyny z art.13§1 k.k. w zw. z art.197§3 pkt 2 w zb. z art.13§1 k.k. w zw. z art.189§1 k.k. i art.13§1 k.k. w zw. z art.200§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. (usiłowanie pozbawienia wolności małoletniej oraz usiłowanie jej zgwałcenia), o czyny z art.189§3 k.k. w zb. z art.13§1 k.k. w zw. z art.197§3 pkt 2 k.k. i art.13§1 k.k. w zw. z art.200§1 k.k. oraz art.157§2 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. (pozbawienie wolności małoletniej ze szczególnym udręczeniem, spowodowanie u niej obrażeń ciała oraz usiłowanie jej zgwałcenia) oraz o czyn z art.178a§1 k.k. (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości). Do wskazanych powyżej czynów doszło w okresie od końca sierpnia do połowy września 2017r. na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego. Oskarżony przyznał się częściowo do zarzucanych mu czynów. Za zarzucane czyny oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza od lat 5 do 15 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Roman Witkowski

rzecznik prasowy PO w Gorzowie Wlkp.

KOMUNIKAT PO W GORZOWIE WLKP. W SPRAWIE PO II Ds. 2.2018

Postanowieniem z dnia 03 kwietnia 2018r. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej  pod sygn. PO II Ds. 2.2018 odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie m.in.  naruszenia w okresie od dnia 15 czerwca 2015r. do  dnia 16 stycznia 2018r. w Kostrzynie nad Odrą praw pracowników Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą ul. Gabriela Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, poprzez  zaniechanie  wypłaty  na ich rzecz tytułem podwyżki wynagrodzeń środków w kwocie 2 266 377,68 zł przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na mocy wyroku Sądu  Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 03 czerwca 2015r. sygn. I ACa 302/15,   tj. o czyn z art. 218§1a kk – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu, tj. na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk. W sprawie ustalono 287 pokrzywdzonych - pracowników  zatrudnionych w latach 2007-2008  Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą sp. z o.o. z siedzibą ul. Gabriela Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,

           

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W związku z „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” informuję, że w prokuraturach rejonowych podległych Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. prokuratorzy będą przyjmować interesantów w następujących dniach i godzinach:

 

   - Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.       w dniach 19-25 lutego 2018r. w godzinach od 9.00 do 14.00

   - Prokuratura Rejonowa w Słubicach                 w dniach 19-25 lutego 2018r. w godzinach od 8.00 do 15.00

   - Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu           w dniach 19-23 lutego 2018r. w godzinach od 9.00 do 14.00

   - Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie                  w dniach 19-23 lutego 2018r. w godzinach od 8.30 do 14.30

   - Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Kraj.       w dniach 19-23 lutego 2018r.  w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Ponadto informuję, że w dniu 20 lutego 2018r. w godzinach od 9.00 do 12.00 prokurator Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu będzie również pełnił dyżur w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

 

Prokurator Roman Witkowski

rzecznik prasowy PO w Gorzowie Wlkp.   

 

komunikat PO w Gorzowie Wlkp. w sprawie VI Ds.7/15

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzi śledztwo w sprawie VI Ds 7/15 dotyczące m.in. mającego miejsce w latach 2002 – 2005 paserstwa programów komputerowych, tj. o czyny z art. 291§1 kk w zw. z art. 293 kk. W dniu 3 października 2017r. wyłączono do odrębnego postępowania materiały przeciwko 18 podejrzanym – sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą PO II Ds 34.2017.

W dniu 23 października 2017r. w sprawie PO II Ds 34.2017 wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w części w zakresie m.in. czynów z art. 291§1 kk w zw. z art. 293 kk oraz 116 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. na podstawie art. 17§1 pkt 6 kpk z uwagi na przedawnienie karalności czynu. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem dostępny jest w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Wydziale II ds. Przestępczości Gospodarczej.

Komunikat PO w Gorzowie Wlkp. w sprawie VI Ds.7/15

 

 

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzi śledztwo w sprawie VI Ds 7/15 dotyczące m.in. mającego miejsce w latach 2002 – 2005 paserstwa programów komputerowych, tj. o czyny z art. 291§1 kk w zw. z art. 293 kk. W dniu 3 października 2017r. wyłączono do odrębnego postępowania materiały przeciwko 18 podejrzanym – sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą PO II Ds 34.2017.

W dniu 23 października 2017r. w sprawie PO II Ds 34.2017 wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w części w zakresie m.in. czynów z art. 291§1 kk w zw. z art. 293 kk oraz 116 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. na podstawie art. 17§1 pkt 6 kpk z uwagi na przedawnienie karalności czynu. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem dostępny jest w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Wydziale II ds. Przestępczości Gospodarczej.

Komunikat PO w Gorzowie Wlkp. w sprawie VI Ds.7/15 eng

The Gorzów Wielkopolski Circuit Prosecutor, Division  II Economic Crimes, is conducting investigation into case VI Ds 7/15 concerning inter alia handling stolen computer software between the years 2002 and 2005, that is an offence under Article 291 § 1 of the Criminal Code in conjunction with Article 293 of the Criminal Code. On 3 October 2017 materials related to 18 suspects were moved to a separate proceeding – this case carries the reference number PO II Ds 34.2017.

On 23 October 2017 in case PO II Ds. 34.2017 a decision was made to discontinue the investigation with respect to offences under Article 291 § 1 of the Criminal Code in conjunction with Article 293 of the Criminal Code and 116.1 of the Law on Copy Rights and Related Rights dated 4 February 1994 under Article 17 § 1.6 of the Code of Criminal Procedure due to lapse of time of limitation. A copy of the decision and the grounds for is available at the Circuit Prosecutor Office, Gorzów Wlkp., Division II Economic Crimes.

Komunikat - Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z/s w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z/s w Gdańsku/Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o.o. z/s w Słupsku/Gdańsku

Komunikat
kierowany do osób  pokrzywdzonych działaniami firmy - Pożyczka Gotówkowa  sp. 

z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o.o. z siedzibą

w Gdańsku/Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku.

 

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku informuje, iż w związku z ogłoszeniem

w dniu 24 lipca 2017r. przez  Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy,  w sprawie sygn. VI GU 43/16 upadłości Spółki Pożyczka Gotówkowa  sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, wobec obowiązujących  regulacji prawnych dotyczących zasad postępowania upadłościowego, nie może obecnie  podejmować                                                                                                                                                                                 na rzecz osób pokrzywdzonych - wierzycieli spółki czynności cywilnoprawnych zmierzających do  zwrotu nienależnie pobranych tzw. opłat przygotowawczych, warunkujących uzyskanie przez  te osoby  pożyczek, w tym od kierowania do Sądu stosownych pozwów, albowiem takie działania obecnie są niedopuszczalne.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości dłużnika Pożyczka Gotówkowa spółka z o.o.  w Tarnowie w likwidacji ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
z dnia 02 sierpnia 2017r. Nr 148.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że osoby pokrzywdzone  działaniami ww. Spółki, obecnie powinny samodzielnie i  bezpośrednio zgłaszać swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzech miesięcy od dnia  ogłoszenia  obwieszczenia, to jest do 2  listopada 2017 r.

Wierzytelności należy zgłaszać na ręce  Sędziego Komisarza na adres:

 

Sędzia Komisarz Jacek Werengowski

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piekarnicza 10 80-126 Gdańsk

sygn. akt VI GUp 146/17

 

ZARZĄDZENIE Nr 47/2017 PROKURATORA OKRĘGOWEGO w Gorzowie Wlkp. z dnia 11 września 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury

PO IV WOS 021.40.2017

 

ZARZĄDZENIE Nr  47/2017

PROKURATORA  OKRĘGOWEGO

w Gorzowie Wlkp.

z dnia  11 września 2017r.

  

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury

 

 

Na podstawie art. 23 §3 ustawy Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016, poz.177 ze zm.) i § 56 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulaminu wewnętrznego Urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tj. Dz. U. z 2016 r. 12065) oraz art. 130 § 2 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

zarządzam:

§1. Ustalam dzień 2 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017
r. obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy o 8 godzin.

§2. Informację o ustalonym dniu wolnym od pracy umieścić na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej, a także w innych widocznych miejscach dla interesantów w podległych prokuraturach rejonowych

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Agnieszka Leszczyńska

 

 

   

Do wiadomości:
Prokurator Regionalny w Szczecinie,
Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
PR okręgu gorzowskiego,
prokuratorzy PO w miejscu

am/zch

Informacja o urlopie rzecznika prasowego

W zwiazku z urlopem rzecznika prasowego PO w Gorzowie Wlkp. w okresie od 28.07. do 25.08.2017r. informujemy, że o sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych informacji będą udzielać kierownicy poszczególnych jednostek, natomiast o sprawach prowadzonych w PO - naczelnicy wydziałów lub wyznaczeni prokuratorzy. Numery telefonów kontaktowych dostępne są na stronie internetowej PO w Gorzowie Wlkp.

Jednocześnie informujemy, że w celu ustalenia szczegółów we wskazanym powyżej zakresie można się również kontaktować z Naczelnikiem Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego prokuratorem Andrzejem Majkutem pod numerami telefonów (95) 7392021 i 693293501 w okresie od 28.07. do 04.08.2017r. lub z prokurator Małgorzatą Burzyńską pod numerami telefonów (95) 7392047 i 607110326 w okresie od 07.08. do 25.08.2017r.

Zabójstwo na polowaniu

W dniu 14.07.2017r. Prokurator Rejonowy w Międzyrzeczu skierował akt oskarżenia p-ko Zbigniewowi S. o czyny z art.148§1 k.k. (zabójstwo) i art.263§2 k.k. (nielegalne posiadanie broni oraz amunicji). W/w zarzucono, że w nocy z 20/21.09.2016r. w okolicy miejscowości Stary Dworek, w obwodzie łowieckim nr 58 Koła Łowieckiego Korona w Miedzyrzeczu, przewidując możliwość pozbawienia życia Bogdana F. i godząc się na to, oddał w jego kierunku strzał z broni myśliwskiej, czym spowodował u niego ranę postrzałową klatki piersiowej, a w konsekwencji smierć oraz, że we wrześniu 2016r. posiadał bez wymaganego zezwolenia istotną część broni palnej w postaci zamka i amunicję w postaci 15 naboi pośrednich kal.5,56 mm, 16 naboi pistoletowych 7,62 mm, 11 naboi sportowych kal.5,6 mm, 206 naboi myśliwskich kal. 16/70 różnych rodzajów. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Zbigniew S. przyznał się do popełnienia przestępstwa okreslonego w art.263§2 k.k., natomiast co do zabójstwa stwierdził, że pozbawił życia pokrzywdzonego, ale nie miał takiego zamiaru i że był to wypadek. Za czyn z art.148§1 k.k. oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokurator Roman Witkowski

rzecznik prasowy PO w Gorzowie Wlkp.

Informacja dot. sprawy PO w Gorzowie Wlkp. VI Ds.7/15

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. Wydział II ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzi śledztwo w sprawie VI Ds 7/15 dotyczące m.in. mającego miejsce w latach 2002 - 2005 paserstwa programów komputerowych, tj. o czyny z art. 291 §1 kk w zw'. z art. 293 kk. W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż podejrzani posiadali nielegalne oprogramowanie następujących firm:

Informacja o dniu wolnym

Na podstawie art. 18 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r . – Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz. 177 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 
Ustala się dzień 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz jej jednostkach podległych.
W zamian za dzień wolny od pracy (2 maja 2017 r.) ustala się dzień 13 maja 2017 r. dniem pracy, w wymiarze 8 godzin.
 

Zabójstwo na szkolnym boisku

W dniu 16.03.2017r. SO w Gorzowie Wlkp. skazał Piotra Ż. i Krzysztofa K. za zabójstwo Krzysztofa K. na kary po 25 lat pozbawienia wolności. Wobec w/w orzekł również nawiazki na rzecz pokrzywdzonych w kwotach po 50000 zł. Ponadto Sąd skazał Roberta Ś. za niepowiadomienie organu powołanego do ścigania przestępstw na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Do zabójstwa Krzysztofa K. doszło 24.10.2015r. w Gorzowie Wlkp. na terenie boiska szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ulicy Gwiaździstej. Po dokonaniu zbrodni sprawcy podpalili zwłoki ofiary. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. złożył zapowiedź apelacji, żądając uzasadnienia wyroku.

Prokurator Roman Witkowski

rzecznik prasowy PO w Gorzowie Wlkp.

dyżury prokuratorskie

Gorzów Wielkopolski,      17 lutego 2017roku

PO IV WOS 071.12.2017                                                                                                                                   

                                                                                             

INFORMACJA

 

W dniach 20 – 26 lutego 2017 roku odbędą się ogólnopolskie obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym”.

Dzień 22 lutego br. został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw.

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. i jednostek jej podległych aktywnie włączają się do inicjatywy, umożliwiając osobom pokrzywdzonym przestępstwem uzyskanie fachowej porady prawnej.

W tym celu w każdej jednostce prokuratury lub ośrodkach, z którymi podjęto współpracę, w określonych dniach zorganizowano dyżury prokuratorskie. Ich celem będzie m.in. udzielanie porad osobom zainteresowanym.

Wyrok za śmiertelny wypadek drogowy

Wyrokiem z 30.11.2016r. SR w Gorzowie Wlkp. skazał Krzysztofa S. za spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w Gorzowie Wlkp. 14.08.2016r. na karę 7 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo Sąd orzekł wobec w/w dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz nawiązkę na rzecz osoby najbliższej dla pokrzywdzonej w wysokości 20 000 zł i świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 15 000 zł. Ponadto za drugi z czynów, o który został oskarżony Krzysztof S. (kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i wbrew zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonemu wcześniejszym wyrokiem) Sąd wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, a także orzekł wobec niego kolejne świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 15 000 zł . Kara łączna wymierzona oskarżonemu za oba czyny to kara 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Prokurator Roman Witkowski

rzecznik prasowy PO w Gorzowie Wlkp.

Zarzuty dla Prezydent Łodzi

W dniu 18.11.2016r przedstawiono Hannie Z zarzuty, o to że:

I. w dniach 11 i 23.12.2008 roku w Łodzi, działając czynem ciągłym, z góry powziętym zamiarem, w celu uzyskania dla Włodzimierza G. wsparcia finansowego w kwocie 200.000 złotych udzielonego w postaci kredytu bankowego, na podstawie umowy o kredyt mieszkaniowy na sfinansowanie zakupu na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Łodzi, w ten sposób, że pomogła mu przedłożyć  poświadczające nieprawdę dokumenty w postaci:

Śmierć na drodze

W dniu 28 października 2016r. Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp. skierował akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi S. o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Gorzowie Wlkp. w dniu 14 sierpnia 2016r. Do potrącenia pokrzywdzonej przez znajdującego się w stanie nietrzeźwości i objętego sądowym zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oskarżonego doszło na przejściu dla pieszych przy ulicy Słowiańskiej. Po spowodowaniu wypadku Krzysztof S. zbiegł z miejsca zdarzenia. Sprawca został zatrzymany po podjętym przez Policję pościgu. Za zarzucany czyn czterdziestoletniemu mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Roman Witkowski

rzecznik prasowy PO w Gorzowie Wlkp.

Zarzuty wobec urzędników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym Delegaturą w Poznaniu prowadzi śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentach wydanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej.

Zatrzymano osoby, które podjęły się pośrednictwa w uzyskaniu poświadczenia nieprawdy w dokumentach. W konsekwencji ich działań doszło do sporządzenia protokołów kontroli, w których stwierdzono rzekomą rozbiórkę budynku oraz umorzenie prowadzonych postępowań administracyjnych.

W toku śledztwa zarzuty popełnienia przestępstw, m.in. przeciwko dokumentom przedstawiono dotychczas 5 osobom, w tym urzędnikom PINB w Gorzowie Wlkp. Zastosowano wobec podejrzanych środki zapobiegawcze, m.in. w postaci poręczeń majątkowych. 

KOMUNIKAT - Międzynarodowy Dzień Mediacji oraz Tydzień Mediacji w roku 2016

KOMUNIKAT

w sprawie udziału jednostek Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. w promocji mediacji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2016 oraz Tygodnia Mediacji 2016

 

            W roku 2016 Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 17 – 22 października. Oba projekty będą przebiegały pod hasłem:

„Masz prawo do mediacji”

            Wzorem lat ubiegłych prokuratorzy jednostek Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przyłączają się do inicjatywy promującej instytucję mediacji.

Komunikat o zastępstwie rzecznika prasowego

Uprzejmie informuję, że w związku z nieobecnością w PO w Gorzowie Wlkp. w okresie od 10 do 19 października 2016r. z powodu realizacji innych czynności służbowych informacji na temat spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych będą udzielać poszczególni Prokuratorzy Rejonowi lub inne wskazane przez nich osoby. Dane dotyczące kontaktu z prokuraturami rejonowymi znajdują się na stronie internetowej PO w Gorzowie Wlkp. W przypadku braku informacji o jednostce prowadzącej konkretne postępowanie oraz w zakresie spraw prowadzonych w PO należy się kontaktować z prokuratorem Andrzejem Majkutem, Naczelnikiem Wydziału III Organizacyjno-Sądowego pod numerami telefonów 95 7392021 lub 693293501.

prokurator Roman Witkowski

rzecznik prasowy PO w Gorzowie Wlkp.

Usiłowanie zabójstwa przez podpalenie

W dniu 20.09.2016r. SR w Międzyrzeczu, na wniosek Prokuratora Rejonowego w Międzyrzeczu z tego samego dnia, zastosował tymczasowy areszt wobec Mariana Sz., któremu zarzucono usiłowanie pozbawienia życia ze szczególnym okrucieństwem Olgi D. poprzez oblanie jej łatwopalną cieczą a nastepnie podpalenie mieszkania, w którym również rozlana była tego rodzaju ciecz. Ponadto w/w zarzucono również sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach polegającego na podpaleniu mieszkania wcześniej oblanego łatwopalną cieczą oraz grożenie pozbawieniem życia Oldze.D. Czyny zarzucone podejrzanemu zakwalifikowano z art.13 paragraf 1 k.k. w zw. z art.148 paragraf 2 pkt 1 k.k i art.163 paragraf 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 11 paragraf 2 k.k. oraz z art.190 paragraf 1 k.k. Podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Prokurator Roman Witkowski

rzecznik prasowy PO w Gorzowie Wlkp.

Oszust matrymonialny aresztowany

W dniu 21.09.2016r. SR w Gorzowie Wlkp., na wniosek Prokuratora Rejonowego w Gorzowie Wlkp. zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec Marka Ł podejrzanego o dokonanie kilku oszustw na szkodę kobiet, tj. o czyny z art.286 paragraf 1 k.k. Przestępstw tych podejrzany dopuścił się w okresie od 2009 do 2015r. Łączna wartość wyłudzonego mienia to kwota ponad 760 tysięcy zł. Oszustwa polegały na składaniu przez podejrzanego osobom pokrzywdzonym obietnic wspólnego pożycia oraz konieczności dokonania przez niego natychmiastowej spłaty udziału w nieruchomości. Podejrzanemu dodatkowo przedstawiono również zarzut niepowrotu z przerwy udzielonej w odbywaniu kary, tj. o czyn z art.242 paragraf 3 k.k. Za czyny zarzucane podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Prokurator Roman Witkowski

rzecznik prasowy PO w Gorzowie Wlkp. 

Akt oskarżenia za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp. skierował akt oskarżenia p-ko Dawidowi W. o popełnienie szeregu przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Oskarżonemu zarzucono dokonanie kilku czynów polegających na usiłowaniu doprowadzenia małoletnich do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym, a także na doprowadzeniu do obcowania płciowego i wykonania innych czynności seksualnych. Zarzuty obejmują także prezentowanie treści pornograficznych małoletnim za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej oraz posiadania takich treści w urządzeniach elektronicznych. Najsurowszą z kar za czyny zarzucone oskarżonemu jest kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Oskarżony przyznał się do popełnienia jednego z zarzucanych mu czynów, natomiast co do pozostałych stwierdził, że to małoletnie nawiązywały z nim kontakt. 

Prokurator Roman Witkowski

rzecznik prasowy PO w Gorzowie Wlkp.

Zabójstwo na szkolnym boisku

 W dniu 6 września 2016r. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w sprawie zabójstwa dokonanego 24.10.2015r. w Gorzowie Wlkp. na terenie boiska przy Zespole Szkół Nr 6 na ulicy Gwiaździstej. W sprawie oskarżono 3 osoby. Dwóm postawiono zarzut zabójstwa, tj. dokonania czynu z art.148 paragraf 1 k.k., natomiast trzeciej zarzuty usiłowania nie udzielenia pomocy pokrzywdzonemu oraz nie zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o popełnieniu przestępstwa zabójstwa, tj. o czyny z art.13 paragraf 2 k.k. w zw. z art.162 paragraf 1 k.k. i z art.240 paragraf 1 k.k. Mężczyznom, którzy dopuścili się zbrodni zabójstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności, zaś trzeciemu z mężczyzn kara do 3 lat pozbawienia wolności.

                                                                                                                                                         Prokurator Roman Witkowski

                                                                                                                                                         rzecznik PO w Gorzowie Wlkp.

Tragiczny wypadek w Gorzowie Wlkp.

W dniu 16.08.2016r., Prokurator Rejonjowy w Gorzowie Wlkp. wszczął śledztwo w sprawie wypadku drogowego, który miał miejsce 14.08.2016r. w Gorzowie Wlkp. Tego dnia doszło do potrącenia osoby pieszej na oznakowanym przejściu dla pieszych przez kierujacego samochodem m-ki Ford Krzysztofa S., mającego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i znajdujacego się w stanie nietrzeźwości. W wyniku potrącenia osoba piesza doznała poważnych obrażeń ciała, które w konsekwencji doprowadziły do jej zgonu. W dniu 16.08.2016r. wobec podejrzanego Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wystąpił do SR w Gorzowie Wlkp. z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania i wniosek ten został uwzględniony. Aktualnie trwają czynności procesowe zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy. 

 

                                                                                                                                                    Prokurator Roman Witkowski

                                                                                                                                              rzecznik prasowy PO w Gorzowie Wlkp.

Gorzów. Zmiany na stanowisku Prokuratora Okręgowego i jego zastępcy.

W dniu 04.05.2016r. w siedzibie gorzowskiej prokuratury Prokurator Regionalny w Szczecinie wręczył Pani prokurator Agnieszce Leszczyńskiej decyzje o powierzeniu jej funckji Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. a Panu prokuratorowi Andrzejowi Wieczorkowi funkcji Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Prokurator Okręgowy Agnieszka Leszczyńska dotychczas wykonywała swoje obowiązki w Wydziale d/s Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. a jej zastępca prokurator Andrzej Wieczorek pełnił funkcję Naczelnika tego wydziału.

Decyzjami z dnia 28.04.2016r. Prokurator Generalny powierzył im kierowanie Prokuraturą Okręgową w Gorzowie Wlkp. przez okres najbliższych trzech miesięcy. Gratulując powołanym Prokurator Regionalny podziękował prokuratorom Wojciechowi Szcześniakowi i Romanowi Witkowskiemu za pełnienie funkcji Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. i jego zastępcy w ostatnich latach. 

 

                                                                                                               Rzecznik Prasowy

                                                                                                               Dariusz Domarecki

Strzelce Krajeńskie. Prokurator poszukuje świadków zdarzenia.

 

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich poszukuje dwóch mężczyzn - świadków zdarzenia zaistniałego w nocy z 11 na 12 września 2015r. w Gorzowie Wielkopolskim.

Około godziny 1:30 znajdowali się oni przy przejściu dla pieszych na ulicy Hawelańskiej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Jagiełły i obserwowali stojący radiowóz policyjny oraz jego otoczenie.

Następnie oddalili się ulicą Hawelańską w kierunku ulicy Wełniany Rynek.

Rysopis pierwszego mężczyzny – wiek około 40-60lat, wzrost około 160-170cm, włosy jasne z zakolami. Ubrany w czarną kurtkę, jasną koszulę lub bluzę i niebieskie spodnie.

Rysopis drugiego mężczyzny – wiek około 30-50 lat, wzrost około 170-180cm, włosy ciemne. Ubrany w czarną kurtkę, jasną koszulę lub bluzę i ciemno-niebieskie spodnie.

Świadków prosimy o kontakt telefoniczny – tel. 95 7631 197.  Sprawa zarejestrowana jest pod sygnaturą PR Ds. 1.2016. Świadkom przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca przesłuchania.

                                                                                                                Rzecznik Prasowy

                                                                                                                Dariusz Domarecki

                                                               

Gorzów Wlkp.Prokurator wyjaśnia okoliczności śmierci funkcjonariusza Policji.

W dniu 05.04.2016r. w godzinach popołudniowych Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. została zawiadomiona o ujawnieniu w budynku I Komisariatu Policji w Gorzowie Wlkp. ciała 29-letniego funkcjonariusza Policji.

Wykonane na miejscu przez prokuratora oględziny ciała zmarłego funkcjonariusza oraz miejsca w którym się znajdowało oraz wyniki wstępnych czynności wskazują, iż bezpośrednią przyczyną jego śmierci był spowodowany jego problemami osobistymi zamach samobójczy, polegający na postrzeleniu się w głowę z broni służbowej.    

W sprawie prowadzonej pod kątem ewentualnego nakłaniania policjanta do targnięcia się na własne zycie planowane jest dokonanie sekcji sądowo-lekarskie jego zwłok oraz przesłuchanie osób z jego najbliższego otoczenia. 

                                                                                                                                          Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                          Dariusz Domarecki

STRZELCE KRAJ. TYMCZASOWY ARESZT DLA 41-LETNIEGO MĘŻCZYZNY ORAZ 27-LETNIEJ KOBIETY PODEJRZANYCH O POZBAWIENIE WOLNOŚCI INNEJ OSOBY.

41-letni Krzysztof P. oraz 27-letnia Beata N., mieszkańcy gm. Zwierzyn, usłyszeli zarzut pozbawienia  wolności młodego mężczyzny wobec którego mieli również stosować przemoc fizyczną. Podejrzani nie przyznają się do winy. Pokrzywdzonym w sprawie jest 28-letni mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich. 28-latek miał być przez trzy dni więziony i bity przez podejrzanych w zajmowanym przez nich domu jednorodzinnym. Policję o sprawie zawiadomiła mieszkanka gminy Zwierzyn, u której mężczyzna szukał pomocy bezpośrednio po tym, jak udało mu się uwolnić. Policjanci ze Strzelec Krajeńskich niezwłocznie zatrzymali podejrzanych a na miejscu zdarzenia zostały zabezpieczone dowody.

Zarzucany podejrzanym czyn tj. przestępstwo pozbawienia innej osoby wolności połączone  ze szczególnym udręczeniem, jest zagrożony karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec sprawców środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

                                                                                                                                              Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                              Dariusz Domarecki

Zapraszamy na Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 22.02.2016r. - 27.02.2016r. po raz trzynasty będzie obchodzony w Polsce ‘’Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem’’.
 
W dniu 22 lutego 2016r. w którym będzie obchodzony ''Dzień Ofiar Przestępstw'' w siedzibie Prokuratury Generalnej konferencja Prokuratora Generalnego  p.t. ''Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar''. Głównym tematem konferencji będą uregulowania ustawy o ochronie i pomocy dla świadka i pokrzywdzonego. Przebieg  transmisji będzie transmitowany on-line w internecie pod adresem www.ofiarom-przestępstw.lex.pl.
 
Do akcji pomocy pokrzywdzonym, podobnie jak w poprzednich latach przystąpią prokuratury okręgu gorzowskiego a zatrudnieni w tych jednostkach prokuratorzy będą przekazywali osobom pokrzywdzonym informacje o przysługujących im uprawnieniach oraz udzielali innej pomocy związanej z ich realizacją. 
 
W poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w widocznych miejscach zostały również zamieszczone wykazy zajmujących się ta problematyką, działających na danym terenie, organizacjach pozarządowych a także informacje o czasie i miejscach pełnionych dyżurów.
 
Zapraszając Państwa do naszych jednostek poniżej podajemy godziny przyjęć zainteresowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratur okręgu gorzowskiego:
 
 
1.Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.  
 
w dniach 22-26.02.2016r. w siedzibie tej jednostki w godzinach 8.00-15.00
 
2.Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.
 
w dniach 22-26.02.2016r. w siedzibie jednostki w godz. 9.00 do 14.00 a w dniu 22 lutego 2016 r. dodatkowo w godz.16.00 – 18.00 
 
Nadto w dniach 24.02.2016r. w godz. 10.00-12.00 i w dniu 25.02.2016r. w godz. 11.00-13.00 prokuratorzy tej jednostki będą pełnić dyżury w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słonecznej 63.
 
3.Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu
 
w dniach 22-26.02.2016r. w siedzibie jednostki w godz. 8.30 do 15.00
a w dniu 27 lutego 2016r. w godz. 10.00-11.00
 
4.Prokuratura Rejonowa w Słubicach
 
w dniach 22-27.02.2016r.
w siedzibie jednostki w godz.8.00 do 15.00
 
 
5. Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Kraj.
 
w dniach 22-26.02.2016r. w siedzibie jednostki w godz. 9.00 do 15.00
oraz dodatkowo w dniu 23.02.2016r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. w godz. 10.00 – 12.00 
 
 
6. Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie w dniach 22-26.02.2016r.
w siedzibie jednostki, w godzinach 08.00-15.00
 
oraz dodatkowo w dniu 24.02.2016r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie w godz. 10.00 – 12.00 
 
                                                                                                                                        Rzecznik Prasowy
 
                                                                                                                                        Dariusz Domarecki
 

Gorzów Wlkp. Akty oskarżenia w sprawie korupcji przy remontach budynków komunalnych

Gorzowska prokuratura okręgowa skierowała do sądu dwa akty oskarżenia w sprawie korupcji przy remontach budynków komunalnych w Gorzowie Wlkp. Wśród 10 oskarżonych jest trzech urzędników z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w tym mieście.

Skierowanie dwóch aktów z jednego śledztwa ma związek z faktem, że ośmiu z oskarżonych przyznało się do winy i dobrowolnie poddało się karze. Prokurator wystąpił do sądu o skazanie ich na kary od roku do trzech lat i 6 miesięcy więzienia w zwieszeniu i grzywny w wysokości kilku tysięcy zł.

W tej grupie oskarżonych są dwaj urzędnicy – kierownik jednej z Administracji Domów Mieszkalnych (ADM) w Gorzowie Wlkp. 36-letni Marek W. i inspektor nadzoru budowlanego z ZGM-u 68-letni Marian K. Pozostałe osoby to przedsiębiorcy, którzy mieli wręczać łapówki za ułatwianie im otrzymywania zleceń remontowych.

Marek W. przyznał się do przyjęcia w sumie 25 łapówek w łącznej kwocie blisko 37 tys. zł. W zamian informował oskarżonych przedsiębiorców o wysokości planowanych nakładów na poszczególne remonty, co stawiało ich w uprzywilejowanej pozycji wobec innych firm budowlanych. Natomiast Marian K. poświadczył nieprawdę w dokumentach, uznał w nich jeden z remontów za zakończony, chociaż tak nie było.

W przypadku Marka W. prokurator wystąpił o skazanie go na 3 lata i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na sześć lat, 7,5 tys. zł grzywny i przepadek korzyści, które uzyskał z tego procederu.

Drugi z aktów oskarżenia obejmuje inspektora budowlanego - 67-letniego Jana B., któremu zarzucono przyjęcie 500 zł łapówki za przyśpieszenie odbioru prac i jednego z przedsiębiorców, który kilkakrotnie miał wręczać łapówki Markowi M. za zlecenie mu prac remontowych. Obaj nie przyznają się do popełnienia tych przestępstwa i czeka ich proces. Grozi im do ośmiu lat więzienia.

Prokuratura wszczęła śledztwo w opisanej sprawie ponad rok temu. W jego realizacji brali udział funkcjonariusze CBA. Zarzuty ujęte w aktach oskarżenia dotyczą wydarzeń z lat 2012-14.

                                       Rzecznik Prasowy

                                       Dariusz Domarecki

 

 

Gorzów Wlkp.Polsko-niemiecka konferencja prokuratorów i funkcjonariuszy Policji.

W dniu 27.10.2015r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. odbyła się robocza konferencja przedstawicieli niemieckich i polskich organów ścigania, poświęcona ściganiu przestępczości transgranicznej. Uczestniczyli w niej szefowie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. prokurator Wojciech Szcześniak, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp generał Ryszard Wiśniewski oraz Prokuratury Okręgowej we Frankfurcie nad Odrą prokurator Helmut Lange wraz z prokuratorami i funkcjonariuszami Policji obu państw, którzy na co dzień współpracują ze sobą po obu stronach Odry.
 
W trakcie konferencji poruszono dotykający obu krajów problem uchodźców z Afryki oraz związane z tym zagrożenia dla bezpieczeństwa ich samych oraz obywateli krajów w których przebywają. Nadto zostały omówione najważniejsze zagadnienia związane z bieżącą wpółpracą w zakresie pomocy prawnej, zmianami w przepisach prawa, wspólnego zespółu śledczego czy też praktyczne aspekty współpracy Policji obu krajów w tym w zakresie pościgów transgranicznych.
 
Uczestniczący w naradzie zastępca Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Robert Sieradzki wspólnie z Naczelnikiem gorzowskiego zarządu CBŚP mł. insp. Tomaszem Wiedczorkiem wręczył prokurator Agnieszcze Leszczyńskiej z Wydziału d/s Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przyznany jej przez Ministra Spraw Wewnętrznych Brązowy Medal  ''Za zasługi dla Policji''. 
 
                                                                                                                                           Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           Dariusz Domarecki

Zaproszenie na briefing

Zapraszamy przedstawicieli mediów na briefing, który odbędzie się dzisiaj 26.10.2015r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

W jego trakcie zostaną Państwu przekazane informacje o prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wlkp. śledztwie w sprawie zabójstwa 26-letniego Krzysztofa K. do którego dosżło w nocy z 23/24.10.2015r. w Gorzowie Wlkp.

                                                                                        Rzecznik Prasowy 

                                                                                        Dariusz Domarecki

12-16 października 2015 roku - Tydzień Mediacji

12-16 października 2015 roku
Tydzień Mediacji
 
Mediacje to skuteczny sposób na rozwiązywanie sporów w którym strony konfliktu z pomocą bezstronnego mediatora samodzielnie dochodzą do porozumienia.
 
Aby poznać korzyści i zalety mediacji zapraszamy na Tydzień Mediacji w dniach 12-16 października 2015 roku.
 
Z tej okazji zaplanowano dyżury telefoniczne oraz bezpłatne spotkania informacyjne w sprawach gospodarczych, cywilnych, karnych i rodzinnych.
 
Dyżur telefoniczny mediatora tel.: 693 142 422.
 
Więcej na temat mediacji można dowiedzieć się ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/
 
Listy mediatorów dostępne są na stronie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Międzynarodowy Dzień Mediacji. Przyjdź i poznaj jej zalety.

 

W związku ze zbliżającym się, obchodzonym w dniu 15.10.2015r. Międzynarodowym Dniem Mediacji,  w ramach Tygodnia Mediacji prokuratorzy okręgu gorzowskiego będą do Państwa dyspozycji w siedzibach poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

W dniach 12-16.10.2015r. w godz. 8.00-15.00 w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorzowie Wlkp., Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i w Sulęcinie wyznaczeni prokuratorzy będą pełnili dyżury w trakcie których osoby zainteresowane tą instytucją będą mogły poznać jej zalety, podstawy zastosowania i niewątpliwe korzyści jakie niesie ona dla obu stron postępowania. 

W Międzynarodowym Dniu Mediacji, o godz. 14.30 w miejscowym sądzie zaplanowano konferencję prasową z udziałem sędziów, prokuratorów, mediatorów i policjantów. Jej głównym tematem będzie promocja mediacji.

W ramach stałej współpracy z lokalną telewizją, z udziałem prokuratora nagrano audycję na temat mediacji. Program ma charakter rozmowy przedstawiającej zalety poddawania się mediacji w różnych sprawach. W ramach promocji obchodów program został wyemitowany w dniu 23 września 2015 r., a zostanie powtórzony w dniu 14 października 2015 r.  Klikając TUTAJ możecie Państwo zapoznać się z jego treścią.

Na naszej stronie internetowej w linku Postępowanie przygotowawcze znajduje się imienna lista mediatorów oraz osób godnych zaufania, które również są uprawnione do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. W dziale Aktualności znajduje się też obszerny artykuł poświęcony tej instytucji.

Klikając w powyższy button zostaniecie Państwo przekierowani na stronę Polskiego Centrum Mediacji gdzie znajdziecie wiele cennych informacji na ten temat.

                                                                                                                                                           Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                           Dariusz Domarecki

 

                                                                                                                           

 

Słubice.XV Międzynarodowy Turniej Prawników.

W dniu 19.09.2015r. na boiskach Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach odbył się jubileuszowy XV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Prawników. Turniej odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie i gorącym dopingu kibiców i sympatyków piłki nożnej.

W tym roku w imprezie tej wzięło udział dziesięć zespołów. Po raz pierwszy naszymi gośćmi były drużyny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Brandenburgii- występująca pod wdzięczną nazwą FC Weber, Izby Celnej w Rzepinie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, która okazała się najlepszą w tym turnieju.

Nasz zespół zajął czwarte miejsce, przegrywając swoje półfinałowe spotkanie z późniejszym triumfatorem w dramatycznym konkursie rzutów karnych /7;8/. Podium uzupełnili lubuscy adwokaci i zespół Prokuratury Okręgowej we Frankfurcie, który pokonał nas w miejscu o trzecie miejsce w stosunku 3:1. Wartym odnotowania jest, iż brązową drużynę wydatnie i gościnnie wsparli na boisku Janusz Kodź i Sebastian Tatul. 

Turniej zaczęliśmy od zwycięstwa 2:1 z zespołem Prokuratury Okręgowej w Cottbus. Następnie po wyrównanym spotkaniu ulegliśmy 1:0 drużynie lubuskich adwokatów. W kolejnym meczu pokonaliśmy 1:0 Izbę Celną w Rzepinie i zremisowaliśmy bezbramkowo z ekipą zieolongórksichj radców prawnych, co zapewniło nam awans do półfinału.

Po turnieju nastąpiło wręczenie Pucharu Przechodniego oraz nagród specjalnych. Puchar dla najlepszego bramkarza golkiperowi zwycięskiej drużyny Michałowi Pomianowskiemu ufundował i wręczył Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wojciech Szcześniak. Najlepszym strzelcem turnieju z sześcioma trafieniami został zawodnik Prokuratury Okręgowej we Frankfurcie Alexander Matuk a MVP zawodów został wybrany piłkarz drużyny lubuskich adwokatów Dominik Baranowski.

Kolejny XVI turniej odbędzie się za rok we Frankfurcie. Z tego miejsca dziękujemy władzom samorządowym Słubic za wydatną pomoc przy organizacji tego turnieju.

Klikając tutaj możecie Państwo obejrzeć film z tego turnieju autorstwa piłkarza naszej drużyny prokuratora Jacka Wasilewskiego.

A jako specjalna gratka relacja z tego turnieju przygotowana przez gorzowską telewizję.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Dobiegniewie ukarane przez Prezesa UOKIK za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich przeprowadziła analizę wzorców umów na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, jakimi posługują przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. W toku przedmiotowej analizy stwierdzono, iż szereg zapisów zawartych w umowach przygotowywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komunalni” sp. z o.o. w Dobiegniewie może naruszać przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prokurator Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich zakwestionował m.in. zapis nakładający na mieszkańców obowiązek wymiany na ich koszt wodomierza głównego w przypadku jego uszkodzenia, zapis umożliwiający Przedsiębiorstwu rozwiązanie w każdym czasie i z każdej przyczyny umowę na dostarczanie wody i odbieranie ścieków, oraz zapis, w którym Przedsiębiorstwo zastrzegło sobie  prawo do modyfikowania opłat za świadczone usługi z pominięciem obowiązku poinformowania o tym konsumenta. Za sprzeczne z prawem prokuratura uznała również fakt pobierania od mieszkańców opłat za wydanie warunków wykonania przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

Z uwagi na powyższe zastrzeżenia prokurator skierował do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego wobec Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Komunalni” sp. z o.o. w Dobiegniewie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania Prezes Urzędu wydał decyzję, w której potwierdził, iż przedsiębiorstwo to dopuściło się praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w tym stosując zapisy umowne wpisane do Rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone i nałożył na ten podmiot karę w wysokości 8.066 zł.

                                                                                                                                   Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                   Dariusz Domarecki

Ogłoszenie w sprawie Ds. 1534/14 - PR Międzyrzecz

Ds. 1534/14

OGŁOSZENIE

 

Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu, na podstawie art. 131§2 i 3 kpk informuje, iż w sprawie Ds. 1534/14 dot. sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób w postaci zagrożenia epidemiologicznego, tj. o czyn z art. 165§1 pkt 1 kk:

 

- w dniu 29.06.2015 r. wydano postanowienie o zasięgnięciu opinii instytucji specjalistycznej w zakresie medycyny,

 - w dniu 30.06.2015 r. wydano postanowienie o zawieszeniu śledztwa

 

Jednocześnie informuję się wszystkich pokrzywdzonych, iż w zawitym  terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia mogą składać wnioski o doręczenie im odpisów powyższych postanowień

 

Zawiadomienie

Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu zawiadamia, że w dniu 25.06.2015 r. w sprawie Ds. 374/15 skierowany został do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Ż i Zbigniewowi Ż podejrzanym o czyny z art. 294 § 2 kk popełnione na szkodę wielu osób.

 

Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 06.07.2015r.-31.07.2015r., w związku z planowanym urlopem rzecznika prasowego, informacji o prowadzonych postępowaniach będą udzielali poszczególni Prokuratorzy Rejonowi lub ich zastępcy. Numery telefonów do prokuratur rejonowych znajdują się na niniejszej stronie internetowej.

W sytuacji braku informacji o jednostce prowadzącej konkretne postępowanie, jak też w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. lub też wymagających uzyskania stanowiska tej jednostki, prosimy o bezpośredni kontakt z Naczelnikiem Wydziału I Organizacyjnego prokuratorem Andrzejem Majkutem, dostępnym pod numerem stacjonarnym /95/ 7392021 i komórkowym  693293501.

2015-06-18 PR Sulęcin - podjęcie zawieszonego postępowania Ds. 357/13 prowadzonego p-ko Sebastianowi H.

Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, zawiadamia, iż w dniu 12 czerwca 2015r., w sprawie Ds. 357/13 podjęto zawieszone postępowanie przygotowawcze przeciwko Sebastianowi H. podejrzanemu o czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk popełnione na szkodę wielu osób i wszczęto śledztwo. Sprawa jest kontynuowana pod sygn. Ds. 588/15.

Gorzów Wlkp. Akt oskarżenia przeciwko handlarzom dopalaczami.

Do ośmiu lat więzienia grozi dwóm gorzowskim taksówkarzom, których Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. oskarżył o handel dopalaczami. Za pośrednictwem oskarżonych do młodych ludzi trafiło ponad 6 kg tych niebezpiecznych dla zdrowia i życia substancji.

Obaj mężczyźni – w wieku 32 i 37 lat – zostali oskarżeni o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Potwierdziły to badania oferowanych przez nich dopalaczy wykonane przez specjalistów.

W ciągu ostatnich czterech lat za ich pośrednictwem miało dojść do kilkuset transakcji.Oskarżeni znaczną ich część realizowali w czasie swej działalności zawodowej. Podczas przeszukania w mieszkaniu 32-latka policja zabezpieczyła niemal 600 g substancji roślinnych i białego proszku.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił właśnie do gorzowskiego sądu okręgowego.

Pierwszy sygnał o rozprowadzaniu przez oskarżonych dopalaczy gorzowscy policjanci otrzymali pod koniec 2013 roku. Prowadzący postępowanie ustalili, że młodszy z oskarżonych handlował dopalaczami od 2011 do 2014 roku, a starszy sprzedaż rozpoczął w 2014 roku. W sumie obydwaj zostali oskarżeni o rozprowadzenie na terenie województwa lubuskiego ponad 6 kg niebezpiecznych substancji. 

Podczas przesłuchania obaj mężczyźni przyznali się do winy. Przed sądem będą odpowiadać z wolnej stopy.

 

                                               Rzecznik Prasowy

                                               Dariusz Domarecki

Krosno Odrzańskie. Święto Straży Granicznej.

W piątek 22.05.2015r. w Krośnie Odrzańskim funkcjonariusze Straży Granicznej świętowali 24 rocznicę powstania tej formacji oraz 6 rocznicę utworzenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W uroczystości tej wzięli również udział Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wojciech Szcześniak i Naczelnik Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Arkadiusz Roćko, którzy w podziękowaniu za bardzo dobrą współpracę w zwalczaniu przestępczości przygranicznej  zostali odznaczeni medalami za Zasługi dla Straży Granicznej.

W tym miejscu należy wskazać, iż gorzowska prokuratura od lat wspólnie z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim  skutecznie prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze dotyczące zorganizowanej przestępczości związanej z handlem ludźmi, przemytem narkotyków, papierosów jak również organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy RP.

                                                                                                            Rzecznik Prasowy 

                                                                                                            Dariusz Domarecki

 

 

Słubice. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 20-latka.

Prokuratura Rejonowa w Słubicach wyjaśnia okoliczności śmierci 20-letniego Mateusza B., który zmarł po zażyciu nieznanej substancji zawartej w tzw. dopalaczach. Zarzut jej udzielania usłyszał 37-letni znajomy zmarłego.

Przeprowadzona w poniedziałek sekcja zwłok 20-latka wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa.

Na razie bez odpowiedzi pozostaje pytanie jaka substancja wywołała taką reakcję organizmu. Wyjaśnią to badania toksykologiczne. Wiadomo, że mężczyźni zażyli środek w postaci kryształków rozpuszczonych w wodzie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, iż kryształki te przywiózł z Niemiec 37-latek. Prokurator przedstawił mu zarzut udostępnienia pokrzywdzonemu tej substancji i związanego z tym narażenia jego życia i zdrowia. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia. 

W minioną niedzielę trójka mężczyzn odurzała się dopalaczami i marihuaną w lesie w pobliżu miejscowości Laski Lubuskie w gm. Górzyca. Policję powiadomiły o tym przypadkowe osoby.

Kiedy na miejsce przyjechała policja i pogotowie jeden z mężczyzn był nieprzytomny, a jego znajomi w wieku 32 i 37-lat zachowywali się agresywnie. Wszyscy trafili do szpitala. Na ratunek dla 20-latka było już jednak za późno. 

W tym miejscu należy przypomnieć, że osoby zajmujące się produkcją i handlem dopalaczami nie mogą czuć się bezkarne, a ten przypadek pokazuje jak niebezpieczne są to substancje.

                                          Rzecznik Prasowy

                                          Dariusz Domarecki

 

Uważaj na oszustów. Prokuratura Celna w Gorzowie Wlkp. nie istnieje.

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. ostrzega przed oszustami, którzy wysyłają do Państwa wezwania do dobrowolnej zapłaty kwot w wysokości kilkuset złotych tytułem kar za rzekomo popełnione przestępstwa celne.

W ostatnim tygodniu wpłynęły do nas pisma osób, które próbowano w ten sposób oszukać.

Oszuści w korespondencji wskazują, iż reperezentują Prokuraturę Celną w Gorzowie Wlkp. a pismo jest podpisywane przez osobę podającą się za prokuratora. Do wezwania jest załączany wypisany już druk polecenia przelewu.

Informujemy, iż taka instytucja nie istnieje a prokurator nie jest organem, który wymierza karę i w związku z tym nigdy nie wysyła do osób podejrzanych o popełnienie jakichkolwiek przestępstw pism o takiej treści. 

W tym zakresie Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. z urzędu podjęła czynności mające na celu ściganie sprawców tego rodzaju przestępstw i apelujemy, by osoby, które otrzymały taką korespondencję złożyły stosowne zawiadomienia w najbliższych dla miejsca ich zamieszkania jednostkach prokuratury lub Policji.

 

                                                                                                    Rzecznik Prasowy

                                                                                                    Dariusz Domarecki 

Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 13.04.2015r.-17.04.2015r., w związku z wykonywaniem przez rzecznika prasowego w tym czasie innych obowiązków słuzbowych, informacji o prowadzonych postępowaniach będą udzielali poszczególni Prokuratorzy Rejonowi lub ich zastępcy. Numery telefonów do prokuratur rejonowych znajdują się na niniejszej stronie internetowej.

W sytuacji braku informacji o jednostce prowadzącej konkretne postępowanie, jak też w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. lub też wymagających uzyskania stanowiska tej jednostki, prosimy o bezpośredni kontakt z Naczelnikiem Wydziału I Organizacyjnego prokuratorem Andrzejem Majkutem, dostępnym pod numerem stacjonarnym /95/ 7392021 i komórkowym  693293501.

Gorzów Wlkp.Akt oskarżenia w sprawie seksualnego wykorzystywania małoletnich.

21-letni Damian U. odpowie przed sądem za doprowadzanie małoletnich chłopców do stosunków płciowych i innych czynności seksualnych. Do czynów na szkodę 8 małoletnich pokrzywdzonych doszło w latach 2013-2014 na terenie Gorzowa Wlkp. Jeden z dziesięciu postawionych oskarżonemu zarzutów dotyczy również rozpijania małoletniego. Sprawcy grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.
 
W toku śledztwa ustalono,iż ofiarami oskarżonego byli zarówno uczniowie zamieszkali w internacie jednej z gorzowskich szkół średnich jak również małoletni poznani przygodnie, w tym za pośrednictwem internetu. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do gorzowskiego sądu rejonowego.
 
Oskarżony przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Powołani przez prokuratora biegli uznali, iż może on odpowiadać przed sądem za zarzucane mu przestępstwa.
 
Stosowany pierwotnie wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania został w toku śledzwa zmieniony na poręczenie majątkowe,dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z pokrzywdzonymi. 
 
                                                                                                                                              Rzecznik Prasowy 
                                                                                                                                              Dariusz Domarecki

Kampania edukacyjna ''Nie daj się zrobić w słupa''.

W dniu 26 listopada 2014 r. rozpoczęła się ogólnokrajowa kampania informacyjna pt. „Nie daj się zrobić w słupa”. W tej kampanii, zainicjowanej przez Kontrolę Skarbową, bierze również Prokuratura Generalna.

Celem kampanii jest poinformowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z działaniami członków zorganizowanych grup przestępczych, mającymi na celu wyłudzenie podatku VAT z budżetu państwa.

Kampania zwraca uwagę na edukację w zakresie bezpiecznego, zgodnego z obowiązującym prawem prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie podejmowane są działania, które mają ostrzec ludzi, aby nie dali się „wciągnąć” w przestępstwa karuzelowe i informuje o konsekwencjach wynikających z naruszenia przepisów prawa.

Warto podkreślić, że odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby, które organizują nielegalny proceder polegający na wyłudzeniu podatku VAT, ale także i te, które zostają wykorzystane do podpisywania fikcyjnych faktur – wchodząc tym samym na drogę przestępstwa. Każdy uczestnik oszustwa karuzelowego musi liczyć się z konsekwencjami: podatkowymi, karnymi i karnymi skarbowymi.

 Najczęściej ofiarami przestępstw podatkowych padają osoby, które z uwagi na niską świadomość prawa, swój status materialny lub brak środków do życia, godzą się na udział w procederze przestępczym w zamian za otrzymywanie regularnego lub jednorazowego wynagrodzenia.

Wykorzystywane są osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, osoby bezrobotne, emeryci, osoby młode, wkraczające dopiero na drogę zawodową, a nawet osoby nieuleczalnie chore. Kandydaci na „firmy słupy” są werbowani przez uczestników zorganizowanej grupy przestępczej, która doskonale wie gdzie i kogo szukać.

Zakres kampanii obejmuje różnorodne formy działania, m.in. spotkania z młodzieżą akademicką, z osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w biurach pracy.

Została również udostępniona strona internetowa www.slupczyoszust.pl, na której zamieszczane są wszystkie informacje dotyczące kampanii, a także informacje o bieżących działaniach Kontroli Skarbowej w poszczególnych regionach kraju. Na potrzeby kampanii przygotowany został też folder informacyjny, plakaty, wystawa wielkogabarytowa oraz spot radiowy, który emitowany będzie w Polskim Radiu.

                                                                                                                                                   Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                   Dariusz Domarecki

Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23.02.2015r.-27.02.2015r., w związku z planowanym urlopem rzecznika prasowego, informacji o prowadzonych postępowaniach będą udzielali poszczególni Prokuratorzy Rejonowi lub ich zastępcy. Numery telefonów do prokuratur rejonowych znajdują się na niniejszej stronie internetowej.

W sytuacji braku informacji o jednostce prowadzącej konkretne postępowanie, jak też w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. lub też wymagających uzyskania stanowiska tej jednostki, prosimy o bezpośredni kontakt z Naczelnikiem Wydziału I Organizacyjnego prokuratorem Andrzejem Majkutem, dostępnym pod numerem stacjonarnym /95/ 7392021 i komórkowym  693293501.

Międzyzdroje.Obchody X lecia powołania apelacji szczecińskiej. Nominacje Prokuratorów Rejonowych.

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wojciech Szcześniak wraz ze swoim zastępcą Romanem Witkowskim, prokuratorami prokuratury okręgowej i szefami prokuratur rejonowych na zaproszenie Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie uczestniczyli w odbywających się w dniach 12-13 lutego w Międzyzdrojach obchodach X lecia utworzenia apelacji szczecińskiej. Gośćmi obchodów byli również Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet i jego zastępca Pan Marek Jamrogowicz. 
Z dniem 18 lutego 2015 r. Prokurator Generalny powołał również 25 prokuratorów do pełnienia funkcji Prokuratorów Rejonowych jednostek organizacyjnych prokuratury z obszaru apelacji szczecińskiej. Akty powołania prokuratorom wręczył uroczyście w dniu 12 lutego 2015 r. Prokurator Generalny Pan Andrzej Seremet. Składając gratulacje nowo powołanym Prokuratorom Rejonowym Prokurator Generalny życzył im sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
W ramach  okręgu gorzowskiego do pełnienia wspomnianych funkcji powołano niżej wymienionych prokuratorów:
 
1. Pani Halina  Mikołajczuk  - Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp.
2. Pan Janusz Kodź - Prokurator Rejonowy w Międzyrzeczu
3. Pan Sebastian Tatul - Prokurator Rejonowy w Słubicach
4. Pani Małgorzata Czaplewska-Pacała - Prokurator Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich
5. Pani Paulina Błaszkiewicz  - Prokurator Rejonowy w Sulęcinie.
 
 
Rzecznik Prasowy 
 
Dariusz Domarecki

Gorzów Wlkp. Wizyta Prokuratora Generalnego.

W dniu 13.02.2015r. Prokurator Generalny Andrzej Seremet, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz oraz Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Józef Skoczeń wraz z Prokuratorem Okręgowym w Szczecinie Dariuszem Wiśniewskim złożyli wizytę w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim i miejscowej Prokuraturze Rejonowej.
Podczas spotkania z szefami tej jednostki, z zatrudnionymi w niej prokuratorami oraz z prokuratorami i asesorami prokuratur rejonowych okręgu gorzowskiego a także z urzędnikami z tych jednostek, Prokurator Generalny Andrzej Seremet omówił liczne zagadnienia dotyczące bieżącej pracy prokuratury, w tym wdrażanie do realizacji nowego regulaminu, prace nad zmianą ustawy o prokuraturze, kwestie wchodzącej w życie od 1 lipca 2015 r. nowelizacji procedury karnej, zarządzenia dotyczącego dyżurów prokuratorskich i struktury organizacyjnej prokuratur.
Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego odniósł się natomiast m. in. do wynagrodzeń urzędników i pozostałych pracowników prokuratury.
W czasie dyskusji gorzowscy prokuratorzy zwracali uwagę na zagrożenia związane z ograniczeniem nadzoru zwierzchniego w prokuraturze oraz przewidywanymi zmianami struktur organizacyjnych prokuratur, polegającymi m. in. na likwidacji wydziałów nadzoru.
Zwracano uwagę na fakt niedoceniania, a nawet marginalizacji pracy prokuratorów Prokuratur Okręgowych w zakresie obrotu prawnego z zagranicą. Na przykładzie okręgu gorzowskiego wskazano, że sprawami międzynarodowej pomocy prawnej, wnioskami o ekstradycję i europejskimi nakazami aresztowania zajmuje się czterech prokuratorów Prokuratury Okręgowej. Realizacja wielu wniosków jest czasami bardziej pracochłonna niż przeprowadzenie postępowania przygotowawczego. 
 
                                                                                                                            Rzecznik Prasowy 
                                                                                                                            Dariusz Domarecki

 

Gorzów Wlkp. Prokuratura wyjaśnia okoliczności kradzieży z banku 500 000 zł.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży ok. 500 tys. zł z oddziału banku PKO BP przy ul. Górczyńskiej w Gorzowie Wlkp. Sprawca wyniósł je z sejfu w tzw. wrzutni, do której w pakietach przynoszą gotówkę przedsiębiorcy.

Do przestępstwa doszło krótko przed ubiegłorocznym Bożym Narodzeniem, a zgłoszenie o nim dotarło do prokuratury w połowie stycznia bieżącego roku.

Zajście zarejestrował bankowy monitoring, a widoczny na nim mężczyzna wiedział o kamerach i miał zakrytą twarz. Znał także rozkład pomieszczeń i zabezpieczenia tzw. wrzutni.Sprawca wpisując odpowiednie kody dostał się do pomieszczenia z sejfem, otworzył go i zabrał ok. pół mln zł. 

Śledztwo ws. kradzieży z włamaniem – bo tak zakwalifikowano to wydarzenie – prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. W tym przypadku zagrożenie karą to do 10 lat pozbawienia wolności.

                                          Rzecznik Prasowy

                                          Dariusz Domarecki

 

 

 

Zapraszamy na Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23.02.2015r. - 28.02.2015r. po raz kolejny będzie obchodzony w Polsce ‘’Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem’’.
 
Do akcji tej tak jak w poprzednich latach przystąpią prokuratury okręgu gorzowskiego a zatrudnieni w tych jednostkach prokuratorzy będą przekazywali osobom pokrzywdzonym informacje o przysługujących im uprawnieniach oraz udzielali innej pomocy związanej z ich realizacją. 
 
W poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w widocznych miejscach zostały również zamieszczone wykazy zajmujących się ta problematyką, działających na danym terenie, organizacjach pozarządowych a także informacje o czasie i miejscach pełnionych dyżurów.
 
Zapraszając Państwa do naszych jednostek poniżej podajemy godziny przyjęć zainteresowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratur okręgu gorzowskiego:
 
 
1.Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.                              godz. 9.00-14.00
 
oraz dodatkowo: 
 
-w dniu 23 lutego 2015r. w godz.10.00 – 12.00 dyżur pełniony wspólnie z pracownikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp.
-w dniu 25 lutego 2015 r. w godz.10.00 – 12.00 dyżur pełniony wspólnie z pracownikiem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
-w dniu 27.02.2015r. w godz. 10.00-12.00 dyżur pełniony wspólnie z pracownikiem Gorzowskiego centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej 
 
 
3.Prokuratura Rejonowa w Słubicach                                              godz. 8.00-15.00
 
 
 
4.Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich                       godz. 9.00-15.00
 
oraz dodatkowo w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 27.02.2015r. w godz. 10.00-12.00
 
 
 
5.Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu                                        godz. 8.30-15.00
 
 
 
 
 
6.Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie   /za wyjątkiem 28.02.2015r./     godz. 8.00-15.00
 
 
oraz dodatkowo w dniu 24 lutego 2015r.w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie w godz.10.00 – 12.00 
 
 
                                                                                                                                        Rzecznik Prasowy
 
                                                                                                                                        Dariusz Domarecki
 
 

Dzień Ofiar Przestępstw. Konferencja Prokuratora Generalnego.

W dniu 22.02.2015r.obchodzony będzie w Polsce juz po raz dwunasty Dzień Ofiar Przestępstw.
 
W związku z powyższym  w dniu 26 lutego 2015 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej, odbędzie się konferencja Prokuratora Generalnego p.t. „Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw”.
 
Głównym tematem konferencji będzie wdrożenie części Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramowa Rady 2001/220/WSiSW dotyczącej indywidualnej oceny ofiary przestępstwa. 
 
Konferencja transmitowana będzie on-line w internecie pod adresem www.ofiarom-przestepstw.lex.pl 
 
 
                                                                                 Rzecznik Prasowy
 
                                                                                 Dariusz Domarecki

Wyniki pracy prokuratur okręgu gorzowskiego w 2014 roku.

Osiągnięte w ubiegłym roku wyniki pracy były przedmiotem narady, która odbyła się w dniu 30.01.2015r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Jej goścmi na zaproszenie Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Wojciecha Szcześniaka byli Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Józef Skoczeń, Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Roman Makowski, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Ryszard Wiśniewski i jego zastępca mł. insp. Henryk Wieruszewski. W naradzie wzięli również udział szefowie prokuratury okręgowej, zatrudnieni w niej prokuratorzy oraz prokuratorzy rejonowi.

W roku 2014r. do prokuratur okręgu gorzowskiego wpłynęło łącznie 13 113 spraw a więc o 1523 spraw mniej niż w roku ubiegłym. Na zmniejszenie wpływu spraw do prokuratur miały wpływ niewątpliwie zmiany w prawie, które spowodowały, iż jazda rowerem pod wpływem alkoholu czy też kradzieże, zniszczenie lub uszkodzenia mienia o wartości poniżej 430 zł przestały być przestępstwami a stały się wykroczeniami. Na koniec roku załatwiono ponad 98 % z nich.

Prawie 3 900 spraw zakończono skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. W połowie w tych spraw skierowano do sądu również wniosek o wymiar kary uzgodnionej z podejrzanym w postępowaniu przygotowawczym. Łącznie prokuratorzy oskarżyli 4800 osób, z czego wobec 315 z nich stosowano najsurowszy środek w postaci tymczasowego aresztowania. Sądy uwzględniły 94 procent wniosków prokuratury o zastosowanie tego środka zapobiegawczego.

Przykładem jest sprawa Dawida K., który prowadząc samochód w stanie nietrzeźwości doprowadził do śmierci trzech osób. W sprawie zapadł już wyrok w I instancji, sąd skazał go na karę 9 lat pozbawienia wolności. Prokurator oskarżył też prokurenta i pracowników firmy Drawex o wyłudzenie z PFRON-U ponad 5 000 000 zł nienależnych dotacji.

W celu zabezpieczenia wykonania grożących podejrzanym kar majątkowych czy też przepadku mienia prokuratorzy wydali 686 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, zabezpieczając ich  mienie o wartości 15 mln zł, co stanowi najlepszy wynik w całej apelacji. Istotnym jest, że pozbawiamy sprawców pochodzących z przestępstwa korzyści nawet wówczas gdy są one formalnie zarejestrowane na członków najbliższej rodziny czy też znajomych. W takich przypadkach to na sprawcy bądź na osobach zainteresowanych ciąży obowiązek wykazania, iż będący przedmiotem zabezpieczenia majątek należy do niego. Bardzo duże sumy, dzięki współpracy prokuratury i GIIF-u, są zabezpieczane na poczet grożącej kary przepadku na rachunkach bankowych firm bądź też osób fizycznych, którym zarzuca się popełnianie przestępstw prania brudnych pieniędzy pochodzących np. z nielegalnego wytwarzania czy też obrotu paliwami.  

Na wysokim poziomie, co istotne dla osób pokrzywdzonych, pozostaje liczba inicjowanych przez prokuratorów  postępowań cywilnych i administracyjnych. W roku ubiegłym prokuratorzy przeprowadzili ponad 3500 takich postępowań, w większości skutecznie dochodząc roszczeń należnych pokrzywdzonym. Przykładami takich działań są np. skutecznie zaskarżone uchwały jednej z podgorzowskich gmin o wysokości opłat za wywóz śmieci czy też nałożenie na wniosek prokuratora kary 10 000 zł na osobę, która na terenie swojej posesji prowadziła skład sprowadzonych z zagranicy pojazdów.

W roku 2014 sądy wydały orzeczenia wobec 5 447 osób. Skazano 98,1 % z nich co oznacza, że tylko 1,9 % osób oskarżonych zostało uniewinnionych. Nie została też uniewinniona żadna z osób oskarżonych tymczasowo aresztowanych.Od zapadłych orzeczeń sądowych prokuratorzy skierowali 406 środków odwoławczych. Z rozpoznanych 250 sądy uwzględniły 193 co stanowi 77 procent z nich.

Do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. wpłynęło z zagranicy prawie 400 spraw w tym 128 wniosków o międzynarodową pomoc prawną polegającą na przesłuchaniu wskazanych osób, przeszukaniu osób lub pomieszczeń zabezpieczeniu mienia czy też dokumentów. Wszystkie zostały załatwione. Prokuratorzy skierowali za granicę 265 wniosków o pomoc prawną z czego na koniec roku załatwiono 245 z nich. Wpłynęło też, głównie z Niemiec, 16 Europejskich Nakazów Aresztowania. W ubiegłym roku przejęliśmy do prowadzenia z zagranicy 13 spraw dotyczących przestępstw popełnionych tam przez polskich obywateli.

Na stronie gorzowskiej telewizji możecie Państwo zapoznać się z poświęconej tej tematyce kolejnej edycji programu TVP Gorzów p.t. ''Sprawa dla prokuratora'', którego gościem  w dniu 15.01.2015r. był rzecznik prasowy tutejszej prokuratury.

                                                                                                                                                                  Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                                  Dariusz Domarecki

 

 

Gorzów Wlkp. Pięć osób odpowie przed sądem za wyłudzenia środków z PFRON-u.

60- letni Krzysztof B. odpowie przed sądem za wyłudzenie kwoty ponad 5 300 000 zł na szkodę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarzucanych mu przestępstw wspólnie z kadrową Genowefą J., księgową Ewą M. oraz pracownikami spółki Piotrem P. i Robertem K. miał dopuścić się w latach 2007-2014.
 
Ujawniony w toku prowadzonego w tej sprawie wspólnie z Komendą Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. śledztwa mechanizm działania Krzysztofa B. i podległych mu osób polegał na wskazywaniu we wnioskach o dofinansowanie, kierowanych do funduszu, nieprawdziwych danych w przedmiocie samego faktu zatrudnienia konkretnej osoby lub też wysokości zarobków, które w rzeczywistości były wypłacane w znacznie niższej kwocie.
 
Faktycznie część ze wskazywanych we wnioskach pracowników nigdy nie świadczyła pracy na rzecz spółki a inni byli zatrudniani na podstawie pozornych umów, wedle których zajmowali się roznoszeniem ulotek reklamowych. Nadto Krzysztof B. przed zatrudnieniem kolejnej osoby, wiedząc o tym, że wynikająca z umowy kwota wynagrodzenia musi trafić na jego konto osobiste, zobowiązywał go do zwrotu części przelanego wcześniej wynagrodzenia, która faktycznie trafiała do jego kieszeni.
 
W toku śledztwa dokonano m.in. przeszukań pomieszczeń spółki ''Drawex'' zabezpieczając tam niezbędną dokumentację.Uzyskany m.in. w wyniku przesłuchań osób, które miały być zatrudniane materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie oskarżonym ponad 290 zarzutów.Prokurator zarzucił również Krzysztofowi B. kierowanie pod adresem jednego ze swoich pracowników, który domagał się odszokodowania za pogorszenie jego stanu zdrowia spowodowane trudnymi warunkami pracy, gróźb pozbawienia życia.
 
Księgowa Ewa M. nadzorowała przygotowanie i wysłanie dokumentacji na podstawie której uzyskiwano środki z PFRON. Czyniła to częciowo osobiście a częściowo przez podległych jej pracowników. Wiedziała, iż osoby których dotyczyła ta dokumentacja (ujęte w zarzutach) nie wiąże faktycznie z firmą Drawex sp. z o.o. stosunek pracy, wynikający ze sporządzonych w tym zakresie umów, które stanowiły podstawę do występowania o dofinansowanie.Natomiast Genowefa J. nadzorowała wypełnianie list obecności w tej spółce i doskonale zdawała sobie sprawę z tego, których z osób objętych listami obecności i prowadzoną przez nią dokumentacją kadrową faktycznie nie wiąże z firmą Drawex sp. z o.o. stosunek pracy.  Świadczy o tym chociażby fakt, w jaki sposó osoby te wpisywały się na te listę. Robiły to raz na kilka lub kilkanaście dni wypełniając wówczas rubryki za okres wsteczny. Dokumenatcja prowadzona przez ta oskarżoną służyła tworzeniu pozorów faktycznego istnienia stosunku pracy wobec osób wymienionych w zarzutach, co umożliwiało w dalszej kolejności wystąpienie do PEFRON o dofinansowanie na te osoby.
 
Robert K. i Piotr P. pomagali pozostałym oskarżonym w wyłudzeniach dofinansowań pośrednicząc w odbiorze pieniędzy (uzgodnione wcześniej części wynagrodzenia) od osób z którymi podpisano pozorne umowy o pracę. Ich działania dotyczyly osób z którymi bezpośredni kontakt Krzysztofa B. był utrudniony, np. ze względu na pobyt za granicą czy też charakter niepełnosprawności utrudniający w znaczny sposób ich przemieszczenie się.  
 
Oskarżonym grożą kary do 8 lat pozbawienia wolności.
 
Jedynie Robert K. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.Pozostali oskarżeni zaprzeczyli, by popełnili zarzucane im przestępstwa. 
 
Wobec Krzysztofa B. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., na wniosek prokuratury, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, która to decyzja została uchylona przez sąd odwoławczy. W tej sytuacji dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec tego podejrzanego poręczenie majątkowe w kwocie 100 000 zł, dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.
 
Wobec Genowefy J., Ewy M., Piotra P. i Roberta K. prokurator stosował w toku śledztwa wolnościowe środki zapobiegawcze.
 
Prokurator dokonał również na mieniu oskarżonych zabezpieczenia kwoty ponad 1 200 000 zł tytułem grożących im kar majątkowych.
 
 
                                                                                              Rzecznik Prasowy
 
                                                                                              Dariusz Domarecki

Gorzów Wlkp. Areszt dla podejrzanego o zabójstwo 22-latka.

Zarzut zabójstwa młodego gorzowianina usłyszał 27-latek z Dębna. Prokurator wystąpił do sadu o jego aresztowanie. Jego zatrzymanie ma związek z wydarzeniem z 3 listopada br., kiedy to przed gorzowskim szpitalem dwóch mężczyzn pozostawiło martwego 22-latka.

W wyniku pracy policjantów i prokuratorów udało się ustalić tożsamość osoby podejrzewanej o zabójstwo. Śledczy nie musieli jednak jej długo szukać, gdyż sama zgłosiła się do prokuratury.

Mężczyzna podejrzany o zabójstwo 22-latka przyszedł w środę do prokuratury wraz z adwokatem. Podczas składania wyjaśnień przyznał się do udziału w tym zdarzeniu i przedstawił swoją wersję jego przebiegu.

3 listopada br., po godz. 21 przed Szpitalny Oddział Ratunkowy w Gorzowie podjechał samochód osobowy (bez tablic rejestracyjnych), z którego dwóch mężczyzn wyciągnęło młodego człowieka. Następnie wsiedli do auta i odjechali. Kilka godzin później policja zatrzymała mężczyznę mogącego mieć związek z tą sprawą, a niebawem dotarła do dwóch innych świadków.

Sekcja 22-latka wykazała, że młody pokrzywdzony zmarł na skutek krwotoku wywołanego ciosem zadanym nożem. Śledczy ustalili, że do zabójstwo doszło w lesie w pobliżu Dębna (woj. zachodniopomorskie), a tłem zbrodni była transakcja narkotykowa.

Śledztwo w opisanej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. Za zabójstwo Kodeks karny przewiduje minimum 8 lat więzienia, 25 lat więzienia lub dożywocie. Tyle grozi Wojciechowi P. podejrzanemu o odebranie życia 22-latkowi.

Uwzględniając wniosek prokuratury w ubiegły piątek gorzowski sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

                                                                                                                      Rzecznik Prasowy

                                                                                                                      Dariusz Domarecki
 

Zabójstwo młodego mężczyzny. Informacja dla mediów.

Prowadzone w tej sprawie przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wlkp. śledztwo dotyczy dokonanego w dniu 03.11.2014r. zabójstwa 22-letniego mieszkańca Gorzowa Wlkp. Za czyn ten grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
 
Wyniki przeprowadzonej na zlecenie prokuratora sekcji sądowo-lekarskiej zwłok mężczyzny pozwoliły na ustalenie, iż bezpośrednią przyczyną jego śmierci była rana kłuta klatki piersiowej, której skutkiem był masywny krwotok wewnętrzny.Z poczynionych ustaleń wynika, iż w momencie przywiezienia do szpitala pokrzywdzony już nie żył.
 
W chwili obecnej wykonywane sa intensywne czynności procesowe związane z wyjaśnieniem udziału w tym zdarzeniu osób, które przywiozły pokrzywdzonego do szpitala oraz ustalenia i zatrzymania sprawcy tej zbrodni.
 
W najbliższy piątek o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. w trakcie briefingu prokurator Adam Mirosław przekaże Państwu aktualne informacje o wynikach prowadzonego śledztwa.   
 
                                                                                                           Rzecznik Prasowy
                                                                                                           Dariusz Domarecki

Gorzów Wlkp. Zarzuty dla członków zarządu SKOK Wołomin.

W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wlkp.  śledztwa w sprawie działania na szkodę Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie w dniu 29 października 2014 r. zostali zatrzymani : prezes zarządu kasy – 47 letni Mariusz G. i jej wiceprezes – 35 letni Mateusz G.

Prokurator przedstawił obu mężczyznom zarzuty udziału w latach 2009-2014 w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było uzyskiwanie pożyczek i kredytów z tej kasy na podstawione osoby. Za wiedzą podejrzanych, osoby te przedkładały podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia oraz akty notarialne dotyczące ustanowienia hipotek stanowiących zabezpieczenie w/w pożyczek i kredytów na nieruchomościach o znacznie zawyżonej wartości,  co stanowiło istotne okoliczności dla ich uzyskania.

Prokurator zarzucił również podejrzanym, że działając w opisany wyżej sposób, polecili innym osobom lub też sami podejmowali decyzje o przyznaniu ponad 200 pożyczek w łącznej kwocie przekraczającej 300 mln zł, działając tym samym na szkodę Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie.

Obaj podejrzani nie przyznali się do winy i zaprzeczyli w złożonych wyjaśnieniach, by brali udział w tym procederze.

Prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. wnioski o zastosowanie wobec środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, uzasadniając je grożącą podejrzanym surową karą pozbawienia wolności /za zarzucane im czyny grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności/ a także obawą matactwa procesowego. 

To kolejne zatrzymania w tej sprawie. W kwietniu br. gorzowski sąd aresztował wiceprezes SKOK Wołomin Joannę P. i Piotra P., byłego członka rady nadzorczej tej kasy.

Joanna P. usłyszała wówczas zarzut działania na szkodę swojej firmy i wyrządzenia jej szkody w wielkich rozmiarach, natomiast druga z osób zarzut udziału w wyłudzaniu kredytów i pomocy przy tym przestępstwie. Ponadto Piotrowi P. zarzucono założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a Joannie P. udział w tej grupie przestępczej. Podejrzani ci nadal przebywają w areszcie.

Z dotychczas poczynionych ustaleń wynika, iż pierwsze zaciągane kredyty w kwotach ponad 3 miliony złotych i były spłacane, a następne pożyczki, w większości w kwotach po 1 milion złotych, były już spłacane kolejnymi zaciąganymi przez sprawców kredytami.

Aktualnie zarzuty w tej sprawie usłyszało już 41 osób.

Postępowanie w tym zakresie rozpoczęło się w maju 2013r. Wówczas w trakcie prowadzonej już przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym sprawy o wyłudzenie kredytów z gorzowskiego oddziału PKO ujawniono dokumentację wskazująca na podejrzenie wyłudzenia ze SKOK Wołomin wielomilionowych kredytów.      

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. jest stroną prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia dla SKOK Wołomin zarządu komisarycznego.

W dniu dzisiejszym sąd, uwzględniając argumentację prokuratury,zastosował wobec obu podejrzanych środe zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

                                                           RZECZNIK PRASOWY

                                                               Dariusz Domarecki

Gorzów Wlkp. Areszt dla oszustów paliwowych.

W dniu 21 października 2014r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Delegatury ABW w Zielonej Górze zatrzymali kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem olejem napędowym. Przedmiotem jej działania były oszustwa  podatkowe na szkodę Skarbu Państwa w kwocie co najmniej 100 milionów złotych. Wtorkowe czynności przeprowadzono w kilkudziesięciu miejscowościach na terenie całego kraju , w wyniku czego zatrzymano 5 osób i zabezpieczono kwotę ponad 40 milionów złotych wraz z mieniem  o znacznej wartości , w tym luksusowymi pojazdami i biżuterią.

Jak wynika ze śledztwa, które od 2013r. prowadzi Delegatura ABW w Zielonej Górze pod nadzorem  Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., na terenie Polski oraz wybranych państw Unii Europejskiej założona została grupa przestępcza, której celem były oszustwa popełnione w związku z handlem paliwami powodujące dla Skarbu Państwa straty z tytułu wyłudzenia zwrotu nienależnego podatku VAT, w kwocie nie mniejszej niż 100.000.000 złotych  a korzyści z popełnionych przestępstw przysporzyły sprawcom wielomilionowych dochodów.

Mechanizm przestępczy polegał na wprowadzaniu na polski rynek paliw płynnych poprzez tzw. zarejestrowanych odbiorców, a następnie jego sprzedaży do kolejnych podmiotów na terenie Polski, powołanych wyłącznie do udziału w przestępstwie i funkcjonujących bez potwierdzenia prowadzonych przy swoim udziale transakcji stosownymi dokumentami sprzedaży.

Na podstawie dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy ABW popartych informacjami Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Kontroli Skarbowej, dotychczas przeprowadzono przeszukania w ponad stu miejscach na terenie całego kraju, do sprawy zatrzymano łącznie 36 osób i zabezpieczono mienie o wartości 5.400.000 złotych. Czynności te objęły zarówno miejsca prowadzenia działalności gospodarczej jak i miejsca zamieszkania osób podejrzanych.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej oraz prania pieniędzy za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności Nadto dwóm podejrzanym ogłoszono zarzuty zorganizowania i kierowania grupą przestępczą za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec wszystkich zastosowano tymczasowe aresztowanie.

                                                                                                                      Rzecznik Prasowy 

                                                                                                                      Dariusz Domarecki

Zaproszenie dla mediów na konferencję prasową.Mediacjia w codziennej praktyce.

Wspólnie z Prezesem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. zapraszamy przedstawicieli mediów na poświęconą instytucji mediacji konferencję prasową, która odbędzie się w dniu 16.10.2014r. /czwartek/ o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mieszka I 33.   
W konferencji poza Prezesem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Romanem Makowskim wezmą udział koordynator d/s mediacji- sędzia Łukasz Staszak, z-ca Prokuratora Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Dorota Kędra- Kosmowska,rzecznik prasowy KWP w Gorzowie Wlkp. Sławomir Konieczny, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Dariusz Domarecki. Gośćmi specjalnymi konferencji będą mediatorzy w osobach Małgorzaty Bryłki- specjalizującej się w sprawach rodzinnych i Doroty Podolskiej- specjalizującej się w sprawach cywilnych i gospodarczych.
Tematem konferencji będą zagadnienia praktyczne związane ze stosowaniem na co dzień instytucji mediacji. Postaramy się także zrelacjonować i podsumować Państwu przebieg tegorocznego Tygodnia Mediacji.
Zaintersowanych bardzo proszę o wcześniejsze potwierdzenie przybycia przez kontakt z sędzią Łukaszem Staszakiem /95 7256836/ lub z prokuratorem Dariuszem Domareckim /691361003/.
 
                                                                                                                Rzecznik Prasowy
                                                                                                               
                                                                                                                Dariusz Domarecki
 

Mediacja- skorzystaj z porady specjalisty.

W imieniu mediatora Pani Doroty Podolskiej, w dniach 13-18.10.2014r. zapraszam Państwa do bezpośredniego telefonicznego kontaktu z nią celem uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania związane z instytucją mediacji.

Mediacje to skuteczny sposób na rozwiązywanie sporów w którym strony konfliktu z pomocą bezstronnego mediatora samodzielnie dochodzą do porozumienia.   

Aby poznać  korzyści i zalety mediacji zapraszamy na Tydzień Mediacji w dniach                 13-18 października 2014 roku.

Z tej okazji zaplanowano dyżury telefoniczne oraz bezpłatne spotkania informacyjne w sprawach gospodarczych, cywilnych, karnych i rodzinnych.

Dyżur telefoniczny mediatora tel.:  693 142 422. 

 

Więcej na temat mediacji można dowiedzieć się ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

Listy mediatorów dostępne są na stronie Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. 

 

                                                                                                                                 Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                 Dariusz Domarecki

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji. Przyjdź i poznaj jej zalety.

W związku ze zbliżającym się, obchodzonym w dniu 16.10.2014r. Międzynarodowym Dniem Mediacji w nadchodzącym tygodniu prokuratorzy okręgu gorzowskiego będą do Państwa dyspozycji w siedzibach poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

W dniach 13-17.10.2014r. w godz. 8.00-15.00 w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorzowie Wlkp., Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i w Sulęcinie wyznaczeni prokuratorzy będą pełnili dyżury w trakcie których osoby zainteresowane tą instytucją będa mogły poznać jej zalety, podstawy zastosowania i niewątpliwe korzyści jakie niesie ona dla obu stron postępowania. 

W dniu 17.10.2014r. w godzinach 8.00 -15.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich odbędzie się otwarte spotkanie prokuratorów tej jednostki z udziałem mediatora Pani Marzeny Korzeniewskiej- Antropik. Jest to kolejna okazja do przybliżenia praktycznych zagadnień dotyczących mediacji.

Nadto w dniu 22.10.2014r. w godzinach 10.00-16.30 w gmachu Prokuratury Generalnej w Warszawie odbedzie sie konferencja p.t. ''Sprawiedliwość naprawcza w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE, ustanawiajacej normy minimalne w zakresie praw, w sparcia i ochrony ofiar przestępstw'', która będzie transmitowana on- line w internecie pod adresem http://www.ofiarom-przestepstw.lex.pl/

Na naszej stronie internetowej w linku Postępowanie przygotowawcze znajduje się imienna lista mediatorów oraz osób godnych zaufania, które również są uprawnione do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. W dziale Aktualności znajduje się też obszerny artykuł poświęcony tej instytucji.

Klikając w powyższy button zostaniecie Państwo przekierowani na stronę Polskiego Centrum Mediacji gdzie znajdziecie wiele cennych informacji na ten temat.

                                                                                                                                                                    Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                                    Dariusz Domarecki

 

Zatrzymania w ZGM. Informacja dla mediów.

W dniu wczorajszym w siedzibie gorzowskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej funkcjonariusze CBA, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp., dokonali zatrzymania trzech jego pracowników oraz przeszukania zajmowanych przez nich pomieszczeń służbowych. Zatrzymane osoby są podejrzane o czyny o charakterze korupcyjnym.

Aktualnie prokurator wykonuje z ich udziałem czynności procesowe, a dalsze informacje w tej sprawie zostana Państwu przekazane w trakcie briefingu na który zapraszam w dniu 25.09.2014r. na godz. 14.00 do sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2.

                                                                                                                      Rzecznik Prasowy

                                                                                                                      Dariusz Domarecki

 

10 listopada 2014r. dniem wolnym od pracy.

Zarządzeniem z dnia 15.09.2014r. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. ustanowił dzień 10.11.2014r. dniem wolnym od pracy w prokuraturach okręgu gorzowskiego. Decyzja ta jest skutkiem tego, iż tegoroczne Święto Zmarłych /01 listopada 2014r./ przypada na sobotę, a więc dzień wolny od pracy.

                                                                                                                    Rzecznik Prasowy

                                                                                                                    Dariusz Domarecki

 

Zarządzenie 44/14

Zarządzenie Nr 44/14 Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.09.2014 w sprawie ustanowienia dnia 10 listopada 2014 roku dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 01 listopada 2014 roku.

Frankfurt. XIV Międzynardowy Turniej Piłkarski Prawników.

W dniu 07.09.2014r. na boiskach Centrum Sportu we Frankfurcie odbył się kolejny już XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Prawników. Turniej odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie i gorącym dopingu wspaniałych kibiców, wśród których prym wiedli fani naszej drużyny oraz zespołu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

W tym roku w imprezie tej wzięło udział siedem zespołów, a nasz zespół zajął wysokie drugie miejsce, przegrywając jedynie jedno spotkanie z zespołem Prokuratury Okegowej we Franfkfurcie, który triumfował w całej imprezie. Podium uzupełnił zespół lubuskich adwokatów.

Turniej zaczęliśmy od porażki 1:0 ze wskazanym wyżej zwycięzcą całej imprezy. Następnych pięć spotkań wygraliśmy, grając mądzre taktycznie i co najważniejsze skutecznie. Kolejno pokonaliśmy Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. 2:1, Izbę Gospodarczo- Handlową z Frankfurtu 2:0, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze 5:0, Sąd w Cottbus 2:0 i w meczu decydującym o zajęciu drugiej lokaty lubuskiech adwokatów, również w stosunku 2:0. Tak więc w całym turnieju, przy wspaniałym dopingu naszych wspaniałych kibiców straciliśmy jedynie 2 bramki aplikując przeciwnikom 13 trafień. 

Kolejny jubileuszowy XV turniej odbędzie się za rok na terenie Polski, do udziału w którym już teraz zaprosił wszystkich uczestników Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. 

 

 

Międzyrzecz. Lekarz odpowie za wystawianie fałszywych recept.

Prokurator Rejonowy w Międzyrzeczu oskarżył 56- letniego Piotra B., chirurga-onkologa o wystawianie na dane pacjentów placówek w których leczył recept na leki przeciwbólowe, a w szczególności lek o nazwie Tramal.

Prowadzone w tej sprawie postępowanie wykazało, że proceder ten trwał w latach 2010-2013. Zatrudniony w szpitalach i przychodniach onkologicznych w Międzyrzeczu i Gorzowie Wlkp. lekarz, dysponując danymi pacjentów, wystawił w sumie 49 recept na leki przeciwbólowe. Część z pacjentów, co wynika ze złożonych przez nich zeznań, wogóle nie leczyła się u oskarżonego, a ci którzy byli faktycznie jego pacjentami, zaprzeczyli aby otrzymywali recepty na tego rodzaju leki. Jak ustalono recepty były realizowane w różnych miastach na terenie województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Sprawa wyszła na jaw dzięki kontroli NFZ, który zweryfikował prawidłowość wystawianych recept.

Piotr B. nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.. Zarzucane mu czyny są zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

                                                                                                                                  Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                  Dariusz Domarecki

Odpowiedź na krytykę prasową.

W nawiązaniu do opublikowanego we wczorajszym /11.08.2014r./ wydaniu programu ''Fakty'' w telewizji TVN materiału filmowego p.t. ''nie do wiary'' dotyczącego sprawy pobicia Wojciecha W., w którym jego autor krytycznie odniósł się do podjętych przez prokuratora w toku prowadzonego w tej sprawie postępowania przygotowawczego decyzji w przedmiocie kwalifikacji prawnej czynu oraz zastosowanych wobec sprawców środków zapobiegawczych informuję Państwa,iż:

1/ przyjęta przez prokuratora kwalifikacja prawna czynu jest konsekwencją wydanej w dniu 04.08.2014r. przez biegłego opinii lekarskiej wedle której obrażenia, które w wyniku pobicia odniósł pokrzywdzony nie stanowią ciężkiego uszczerbku na jego zdrowiu. W tej sytuacji, zgodnie z treścią art. 158 par. 1 kk, zarzucany podejrzanym czyn jest zagrożony karą do trzech lat pozbawienia wolności. 

2/ w sprawie zgromadzono praktycznie pełny materiał dowodowy, co wobec przyznania się przez podejrzanych do winy i złożenia przez nich wyjaśnień, nie daje żadnych podstaw do przyjęcia, iż z ich strony zachodzi obawa utrudniania tego postępowania. W tej sytuacji nie zachodziły więc wskazane w kodeksie postępowania karnego przesłanki w postaci obawy matactwa procesowego i zagrożenia surową karą, które uzasadniałyby wystąpienie przez prokuratora z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Nadto tymczasowe aresztowanie jest wyłącznie środkiem zapobiegawczym a nie represyjnym.  Stosując wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze prokurator nałożył na podejrzanego, który zachowywał się najbardziej agresywnie, poręczenie majątkowe w kwocie 10-krotnie wyższej od pozostałych współpodejrzanych. 

3/ z dotychczas zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, by pokrzywdzonemu zostały zabrane przez sprawców jakiekolwiek przedmioty. Analiza całego zapisu monitoringu nie daje wystarczających podstaw, by celem ich działania było usiłowanie czy też dokonanie na jego osobie przestępstwa rozboju.

Opublikowane we wczorajszym programie fragmenty moich wypowiedzi pochodzą z wywiadu jaki w dniu 08.08.2014r. udzieliłem innemu reporterowi stacji TVN. Autor reportażu we wczorajszej publikacji nie zamieścił ani jednego fargmentu z moich wypowiedzi, których udzieliłem mu w dniu emisji programu tj 11.08.2014r.

Poniżej zamieszczam link do opublikowanej przez stację TVN 24 na swojej stronie internetowej pełnej wersji wypowiedzi, której udzieliłem reporterowi tej stacji w dniu 08.08.2014r.

Klikając TUTAJ możecie Państwo zapoznać się z całością mojej wypowiedzi z dnia 08.08.2014r., w której wyjaśniam przesłanki faktyczne i prawne, które legły u podstaw podjętych przez prokuratora w tej sprawie decyzji. 

                                                                                                                    Rzecznik Prasowy

                                                                                                                    Dariusz Domarecki

Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 07.07.2014r.-03.08.2014r., w związku z planowanym urlopem rzecznika prasowego, informacji o prowadzonych postępowaniach będą udzielali poszczególni Prokuratorzy Rejonowi lub ich zastępcy. Numery telefonów do prokuratur rejonowych znajdują się na niniejszej stronie internetowej.

W sytuacji braku informacji o jednostce prowadzącej konkretne postępowanie, jak też w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. lub też wymagających uzyskania stanowiska tej jednostki, prosimy o bezpośredni kontakt z Naczelnikiem Wydziału I Organizacyjnego prokuratorem Andrzejem Majkutem, dostępnym pod numerem stacjonarnym /95/ 7392021 i komórkowym  693293501.

Gorzów Wlkp. Akt oskarżenia w sprawie tragicznego wypadku drogowego.

28- letni Dawid K. odpowie przed sądem za spowodowanie wypadku drogowego, którego skutkiem była śmierć trzech osób. W dniu 30.06.2014r. prokurator skierował w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. akt oskarżenia.  Oskarżonemu, który prowadził pojazd w stanie nietzreźwości, grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
 
Przypomnijmy, iż do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w dniu 01.02.2014r. około godziny 1.20 na drodze pomiędzy miejscowościami Wełmin i Zdroisko. Nietrzeźwy Dawid K., 2,47 promila alkoholu we krwi,prowadząc samochód marki Audi A6 z prędkością 120-140 km/h zjechał na przeciwległy pas drogi doprowadzając do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Fiat Panda. Na skutek odniesionych obrażeń wielomiejscowych kierująca tym samochodem Helena Ś. oraz jego pasażerowie Jarosław Ś. i Aleksandra Ś. ponieśli smierć na miejscu.
 
Powołany przez prokuratora biegły stwierdził, iż bezpośrednią przyczyną wypadku było spowodowane stanem nietrzeźwości oskarżonego i nadmierną prędkością niezachowanie należytej ostrożności oraz zjechanie na pas dla kierunku przeciwnego.
 
Dawid K. odmówił składania wyjaśnień wskazując jedynie, iż nie pamięta przebiegu wypadku.
 
Wobec oskarżonego na początkowym etapie śledztwa był stosowany areszt tymczasowy, który decyzja sądu został zmieniony na poręczenie majątkowe w kwocie 40 000 zł.
 
                                                                                                                         Rzecznik Prasowy
                                                                                                                         Dariusz Domarecki
 
 

Sulęcin. Informacja o zawieszeniu postępowania.

Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie, działając na podstawie art. 22 § 1 kpk oraz w oparciu o przepis art. 131 § 2 kpk zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 30 maja 2014r. w sprawie Ds. 357/13 zawieszono postępowanie przygotowawcze przeciwko Sebastianowi H. podejrzanemu o czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 65 § 2 kk popełnione na szkodę wielu osób wobec stwierdzenia, iż zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania, a wyrażająca się w niemożności wykonania czynności z udziałem podejrzanego, albowiem nie można ustalić jego aktualnego miejsca zamieszkania.

Osobom pokrzywdzonym, które w terminie 7 dni /od dnia 06.06.2014r./ zgłoszą takie żądanie, Prokurator Rejonowy w Sulęcinie doręczy odpis tego postanowienia. 

Gorzów Wlkp. Podziękowanie za wieloletnią współpracę dla Pani Danuty Wrzesińskiej.

W dniu 28.05.2014r.  w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone osobie Pani Danuty Wrzesińskiej- wieloletniemu Kierownikowi sekretariatu tej prokuratury, która z dniem 30.14.2014r. przeszła na emeryturę.  

Składając na ręce Pani Danuty serdeczne gratulacje i podziękowania za 46 lat jej pracy w jednostkach naszego okręgu Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Józef  Skoczeń i Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wojciech Szcześniak podkreślili, iż była ona niezwykle cenionym pracownikiem, osobą szczerze lubianą, która zawsze chętnie dzieliła się ze współpracownikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dołączajac się do gratulacji życzymy Pani Danucie dużo zdrowia oraz spełnienia wszystkich marzeń.

 

Gorzów Wlkp. Niemiecko-polska konferencja poświęcona zwalczaniu przestępczości transgranicznej.

   W dniu 22.05.2014r. w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja prokuratorów okręgu gorzowskiego i prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Frankfurcie nad Odrą poświęcona zwalczaniu przestępczości transgranicznej. W naradzie wzięli też udział przedstawiciel Prokuratora Apelacyjnego w Szczecinie, Prokurator Okręgowy w Koszalinie, z-ca Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze oraz oficerowie polskiej i niemieckiej policji.
   W trakcie konferencji poruszono wiele praktycznych zagadnień mających na celu dalsze zacieśnienie polsko-niemieckiej współpracy w ściganiu poważnej przestępczości transgranicznej. Wskazano m.in. na wysoką skuteczność prac wspólnego zespołu śledczego, na konieczność uproszczenia procedury w zakresie wzajemnego przekazywania sobie informacji o karalności osób podejrzanych a także na istotne aspekty procedurry przekazywania podejrzanych w oparciu o Europejski Nakaz Aresztowania.
   Niemieccy goście podkreślili, iż skuteczna współpraca prokuratur i policji obu krajów przynosi już wymierne efekty w postaci spadku ilości przestępstw kradziezy samochodów osobowych oraz maszyn budowlanych dokonywanych za naszą zachodnią granicą.
 
                                                                                                                        Rzecznik Prasowy
                                                                                                                        Dariusz Domarecki
 

Wyróżnienie Lubuskich Prokuratorów przez Ministra Spraw Europejskich Landu Brandenburgii Nagrodą Europejską

W dniu 12 maja 2014 r. w Poczdamie odbyła się uroczystość wręczenia przez Ministra Spraw Europejskich Landu Brandenburgii dyplomów europejskich dla najbardziej zasłużonych w dziele integracji i współpracy przedstawicieli Województwa Lubuskiego i Landu Brandenburgii.

Wśród 23 wyróżnionych polskich i niemieckich przedstawicieli znaleźli się Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wojciech Szcześniak, Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze Alfred Staszak oraz Prokurator Rejonowy w Słubicach Mariusz Nowak, których wyróżniono za prowadzenie wieloletniej i skutecznej współpracy w obrocie prawnym w sprawach karnych z stroną niemiecką.

Podczas laudacji wskazano na duże osobiste zaangażowanie prokuratorów w skuteczne ściganie przestępczości transgranicznej, prowadzenie wzorcowej współpracy z nadgranicznymi prokuraturami niemieckimi oraz krzewienie idei europejskiej integracji.

Nagrodzeni otrzymali pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego.

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 12.05.2014r.-17.05.2014r., w związku z wykonywaniem przez rzecznika prasowego w tym czasie innych obowiązków słuzbowych, informacji o prowadzonych postępowaniach będą udzielali poszczególni Prokuratorzy Rejonowi lub ich zastępcy. Numery telefonów do prokuratur rejonowych znajdują się na niniejszej stronie internetowej.

W sytuacji braku informacji o jednostce prowadzącej konkretne postępowanie, jak też w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. lub też wymagających uzyskania stanowiska tej jednostki, prosimy o bezpośredni kontakt z Naczelnikiem Wydziału I Organizacyjnego prokuratorem Andrzejem Majkutem, dostępnym pod numerem stacjonarnym /95/ 7392021 i komórkowym  693293501.

Informacja dla dziennikarzy.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 22.05.2014r. w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. odbędzie się narada- konferencja prokuratorów okręgu gorzowskiego i prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Frankfurcie nad Odrą poświęcona zwalczaniu przestępczości transgranicznej.
Podstawowym celem planowanej narady jest wymiana doświadczeń mająca na celu dalsze zacieśnienie polsko-niemieckiej współpracy w ściganiu poważnej przestępczości transgranicznej. W naradzie tej, poza szefami wskaznych wyżej jednostek, wezmą również udział Prokurator Apelacyjny w Szczecinie, Prokuraotorzy Okręgowi w Koszalinie i w Zielonej Górze, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. i Dyrektor Zarządu CBŚ w Gorzowie Wlkp.  
Po części merytorycznej narady na godz. 14.00 zaplanowano spotkanie z udziałem przedstawicieli mediów na które Państwa zapraszam. W przewidywanym 20- minutowym spotkaniu będziecie mogli Państwo uzyskać informacje w zakresie tematów poruszonych w czasie konferencji a także zadać pytania jej uczestnikom.
Dziennikarzy zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu proszę o kontakt ze mną.
 
                                                                                                                                                  Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                  Dariusz Domarecki

Polsko-niemiecka współpraca w sprawach karnych.

W dniu 09.04.2014r. gościem kolejnej edycji telewizyjnego programu ''Sprawa dla prokuratora'' był Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wojciech Szcześniak, który mówił o współpracy polskich i niemieckich prokuratorów w sprawach karnych. Wskazując na jej początki, rozwój i obecny stan prokurator podał również przykład konkretnej rozwiązanej dzięki niej sprawy. 

Klikając TUTAJ możecie państwo zapoznać się z tym materiałem filmowym.

                                                                                                                                                           Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                           Dariusz Domarecki

Zarzuty dla prokurenta i pracowników firmy ''Drawex'' podejrzanych o wyłudzenia dotacji z PFRON-u.

60- letni Krzysztof B. usłyszał zarzuty wyłudzenia kwoty ponad 125 000 zł na szkodę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarzucanych mu przestępstw wspólnie z kadrową Genowefą J. i księgową Ewą M. miał dopuścić się w latach 2008-2013.

Ujawniony w toku prowadzonego w tej sprawie wspólnie z Komendą Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. śledztwa mechanizm działania podejrzanych polegał na wskazywaniu we wnioskach o dofinansowanie, kierowanych do funduszu, nieprawdziwych danych w przedmiocie samego faktu zatrudnienia konkretnej osoby lub też wysokości zarobków, które w rzeczywistości były wypłacane w znacznie niższej kwocie.

Faktycznie część ze wskazywanych we wnioskach pracowników nigdy nie świadczyła pracy na rzecz spółki a inni byli zatrudniani na podstawie pozornych umów, wedle których zajmowali się roznoszeniem ulotek reklamowych. Nadto Krzysztof B. przed zatrudnieniem kolejnej osoby, wiedząc o tym, że wynikająca z umowy kwota wynagrodzenia musi trafić na jego konto osobiste, zobowiązywał go do zwrotu części przelanego wcześniej wynagrodzenia, która faktycznie trafiała do jego kieszeni.

W toku śledztwa dokonano m.in. przeszukań pomieszczeń spółki ''Drawex'' zabezpieczając tam niezbędną dokumentację. W sprawie na bieżąco przesłuchiwane są kolejne osoby, które w świetle przedkładanej przez spółkę funduszowi dokumentacji miały świadczyć pracę na jej rzecz i niewykluczone jest rozszerzenie zakresu stawianych podejrzanym zarzutów.

Podejrzanym grożą kary do 8 lat pozbawienia wolności.

Wobec Krzysztofa B. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., na wniosek prokuratury, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, która to decyzja została uchylona przez sąd odwoławczy. W tej sytuacji dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec tego podejrzanego poręczenie majątkowe w kwocie 100 000 zł, dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

Wobec Genowefy J. i Ewy M. prokurator zastosował poręczenie majątkowe w kwocie po 10 000 zł, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju. 

                                                                                              Rzecznik Prasowy

                                                                                              Dariusz Domarecki

Zarządzenie 13/14

Zarządzenie Nr 13/14 Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 08.04.2014 w sprawie ustanowienia dnia 02 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 03 maja 2014 roku.

Ochrona zwierząt w praktyce prokuratorskiej.

We wczorajszej kolejnej edycji programu p.t. ''Kalejdoskop'' jego gościem była prokurator Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. Pani Ilona Szyszkowska- Dominiak. Tematem prowadzonej w studio rozmowy była prawno-karna ochrona zwierząt. Pani prokurator wskazała na charakter prowadzonych w tym  zakresie przez prokuraturę postępowań oraz podała w jaki sposób najczęściej dochodzi do popełnienia przestępstw na szkodę zwierząt.  

Klikając TUTAJ możecie Państwo zapoznać się z tym materiałem filmowym.

                                                                                                                                              Rzecznik prasowy

                                                                                                                                              Dariusz Domarecki

Gorzów Wlkp. Wszczęto śledztwo w sprawie nielegalnego handlu tytoniem na dużą skalę.

Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Komendą Miejską Policji i przy udziale funkcjonariuszy Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim prowadzi śledztwo w sprawie prowadzonego przez zorganizowana grupę przestępczą na terenie kilku województw nielegalnego handlu tytoniem.

W sprawie tej w nocy z 27/28.02.2014r. na terenie Gorzowa Wlkp. zatrzymano czterech członków tej grupy, którzy przewozili w samochodzie ciężarowym 3200 kg nieoznaczonego znakami skarbowymi akcyzy tytoniu o wartości rynkowej około 56 000 zł. Tytoń ten, zgodnie z okazana dokumentacją miał trafić do jak się okazało fikcyjnego, czeskiego przedsiębiorstwa. Mężczyźni ci, w wieku od 20-40 lat, mieszkańcy lubuskiego, wielkopolskiego i lubelskiego, zostali zatrzymani a prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i uszczuplenie należności Skarbu Państwa w kwocie przekraczającej 2 000 000 zł. Podejrzani, na wniosek prokuratora, zostali tymczasowo aresztowani na okres od 1 do 3 miesięcy.

W kolejnych dniach dokonano przeszukań miejsc zamieszkania i zatrzymano kolejną osobę, 28- letniego mieszkańca Lubonia, który założył tę fikcyjną czeską firme, mającą na celu legalizację tego procederu. Podejrzany ten został równiez tymczasowo aresztowany.

Z poczynionych dotychczas ustaleń wynika, iż sprawcy nabywali tytoń od legalnie działającej na terenie Polski firmy, zajmującej się jego uprawą, wskazując niezgodnie z prawdą czeską firmę jako jego nabywcę, co dawało im podstawę do uchylania się od opodatkowania.

Sprawcom za zarzucane im czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zabezpieczony u sprawców tytoń został zabezpieczony wraz z pojazdem na poczet grożącego środka karnego w postaci ich przepadku.

                                                                                                                                          Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                          Dariusz Domarecki 

 

 

Stare Kurowo.Opłaty za wywóz odpadów ustalono niezgodnie z prawem

Prokurator Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.  uchwałę Rady Gminy Stare Kurowo w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy.

W skardze zakwestionował m. in.  sposób, w który Rada Gminy wyliczyła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami oraz kryteria w oparciu o które ustalono następnie mieszkańcom gminy wysokość miesięcznych opłat za ich wywóz. Prokurator argumentował, iż dokonana przez Gminę kalkulacja jest całkowicie dowolna, nie poprzedzona wcześniejszym przetargiem na wywóz odpadów, a podane w niej wysokości kwot nie poddają się żadnej kontroli. Ustalanie zaś, w oparciu o taką nierzetelną kalkulację, wysokości opłat na mieszkańców, wzbudza uzasadniona obawę, iż  mieszkańcy będą uiszczać wyższe opłaty, niż rzeczywisty koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Zdaniem prokuratora w świetle obowiązujących przepisów, opłaty za wywóz odpadów nie mają natomiast stanowić dodatkowego dochodu dla gminy, a wyłącznie pokrywać koszty gospodarowania tymi odpadami. Nie jest zatem dopuszczalne, jak wskazał prokurator, przerzucanie na mieszkańców kosztów np. zatrudnienia dodatkowych pracowników w urzędzie, którzy będą zajmować się obsługą sytemu gospodarowania odpadami, jeżeli gmina szczegółowo nie wykaże dlaczego koniecznym jest wzrost w tym zakresie zatrudnienia i dlaczego o taką a nie inną ilość osób.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. wyrokiem z dnia 05.03.2014 r., sygn. I SA/Go 51/14 uznał skargę za zasadną i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

 

 

Dostęp do akt sprawy. Praktyczne informacje.

W dniu 12.03.2014r. kolejnym gościem programu ''Sprawa dla prokuratora'' był rzecznik prasowy Dariusz Domarecki, który w trakcie rozmowy z dziennikarzem poinformował telewidzów kto, kiedy i w oparciu o jakie przesłanki może uzyskac dostęp do akt prowadzonego przez organy ścigania postępowania karnego. W trakcie programu poruszono też aktualne zagadnienia z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Klikając TUTAJ możecie Państwo obejrzeć ten materiał filmowy.

Prokuratura Generalna. Roczna narada z prokuratorami apelacji szczecińskiej.

W dniu 12 marca 2014 r. w siedzibie Prokuratury Generalnej odbyła się roczna narada kierownictwa Prokuratury Generalnej z prokuratorami obszaru Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.
Spotkaniu przewodniczył Prokurator Generalny Andrzej Seremet. Prokuraturę Generalną reprezentowali również Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz i Zastępca Prokuratora Generalnego Marzena Kowalska, a także dyrektorzy poszczególnych departamentów Prokuratury Generalnej.
Ze strony Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie w naradzie uczestniczył Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Józef Skoczeń, Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim Wojciech Szcześniak ,Prokurator Okręgowy w Szczecinie Dariusz Wiśniewski i Prokurator Okręgowy w Koszalinie Jerzy Ożóg.

W trakcie narady zostały omówione wyniki pracy Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie a także jej bieżąca działalność. 

Strzelce Krajeńskie. 10 000 zł kary za nielegalny demontaz pojazdów.

Prokurator Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, w ramach działalności pozakarnej, przeprowadził postępowanie wyjaśniające, dotyczące podejrzenia prowadzenia na terenie jednej z posesji w Goszczanowcu, na terenie  gminy  Drezdenko, nielegalnego demontażu samochodów osobowych.

W oparciu o zebrany przez siebie materiał dowodowy, potwierdzający istnienie tego procederu, wystąpił do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na prowadzącego demontaż kary pieniężnej.

Podjęte przez Inspekcję czynności kontrrolne w całości potwierdziły ustalenia prokuratury – na posesji stwierdzono m. in.  ponad 300 sztuk opon samochodowych, 39 gaśnic samochodowych, trzy pryzmy zmieszanych odpadów pochodzących z demontażu pojazdów (zderzaki, szyby, fotele, elementy elektryczne, płyny eksploatacyjne itp.), a na samym gruncie ślady wylewanego oleju i spalania odpadów.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami prawa Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na sprawcę  karę pieniężną w wysokości 10.000 zł.

                                                                                                                           Rzecznik Prasowy

                                                                                                                           Dariusz Domarecki

 

Wypadki komunikacyjne w praktyce prokuratorskiej.

W dniu 26.02.2014r. w kolejnej edycji programu TVP 3 p.t. ''Sprawa dla prokuratora'' jego gościem był zastępca Prokuratora Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich Sebastian Tatul. W rozmowie z dziennikarzem prokurator poruszył najwazniejsze zagadnienia związane z szeroko rozumianą przestępczością przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, wskazując m.in. na najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, sposób prowadzenia tego typu postępowań i rodzaj kar, które grożą sprawcom tego typu przestępstw. 

Klikając TUTAJ możecie Państwo zapoznać się z tym materiałem filmowym.

                                                                                                                                                       Rzecznik Prasowy 

                                                                                                                                                       Dariusz Domarecki

Gorzów Wlkp. Umorzono śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy modernizacji budynku miejscowego AWF-U.

Prokurator  Rejonowy w Gorzowie Wlkp. umorzył śledztwo w sprawie mającego mieć miejsce w latach 2010-2012  poświadczania nieprawdy  w dokumentacji budowlanej, dotyczącej modernizacji budynku dydaktycznego fizjoterapii Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. oraz przywłaszczenia nienależnych środków finansowych w wysokości co najmniej 1 985 000 zł.

Zawiadomienie  o podejrzeniu popełnienia przestepstwa przez inspektorów nadzoru oraz kierownika budowy złożył Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Podstawą do jego złożenia była uzyskana przez inwestora opinia techniczna wskazująca, iż nadpłacił on upadłemu wykonawcy kwotę blisko 2 000 000 zł z tytułu niewykonanych prac i zawyżonych kosztów.

Powołany przez prokuratora biegły, w oparciu m.in. o wyniki inwentartyzacji dokonanej po przerwaniu budowy zweryfikował koszty powykonawcze i wykluczył by ze strony inwestora doszło do jakiejkolwiek nadpłaty za wykonane prace czy też dostarczone przez wykonawcę materiały budowlane. Zdaniem biegłego we wskazanej wyżej opinii technicznej nie uwzględniono faktu podwyższenia z dniem 01.01.2011r. stawki podatku VAT oraz zastosowano nieprawidłowy sposób rozliczenia kosztów budowy. Według biegłego prawidłowym spsobem wyceny jest skorygowanie cen dla materiałów instalacyjnych według cen kosztorysu ofertowego.

Dokonane w toku śledztwa przesłuchania świadków a także analiza dziennika budowy nie pozwoliła na przyjęcie, by wykonawca wystawiał faktury za prace, których rzeczywiście nie wykonał. Dodatkową trudnością w poczynieniu jedoznacznych ustaleń w tym zakresie był fakt, iż część wykonanych robót miało charakter zanikowy i oszacowanie całkowitego kosztu całości robót buyło w tym przypadku mozliwe przede wszystkim w oparciu o wyniki przeprowadzonej na zlecenie inwestora inwentaryzacji.

Postanowienie to nie jest prawomocne.

Prawa ofiar przestępstw. Konferencja Prokuratora Generalnego

Dzień Ofiar Przestępstw, podobnie jak w całej Europie, ma przypominać o krzywdzie i cierpieniu ofiar przestępstw. Konferencja organizowana jest wspólnie z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich przy medialnym wsparciu wydawnictwa Wolters Kluwer, jako wydawcy tekstu Dyrektywy, komentarzy i analiz prawnych.

Konferencja transmitowana będzie on-line w Internecie pod adresami www.trybunal.gov.pl i www.obserwatorkonstytucyjny.pl, a jej podsumowaniem stanie się książka, komentarz do przedmiotowej dyrektywy. Książka pomyślana jest jako narzędzie dla prawników i instytucji zajmujących się wspieraniem ofiar przestępstw.

                                                                                 Rzecznik Prasowy

                                                                                 Dariusz Domarecki

 

 

Przestępstwa narkotykowe. Ważne informacje.

W dniu 12.02.2014r. w kolejnej edycji programu TVP 3 p.t. ''Sprawa dla prokuratora'' jego gosciem był prokurator Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. Jacek Wasilewski. W rozmowie z dziennikarzem prokurator poruszył najwazniejsze zagadnienia związane z szeroko rozumianą przestepczością narkotykową, wskazując m.in. na ilość tego typu postępowań, sposób popełniania przestępstw tej kategorii a także na konsekwencje prawne a także i zdrowotne zażywania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Klikając TUTAJ możecie Państwo zapoznać się z tym materiałem filmowym.

                                                                                                                                                       Rzecznik Prasowy 

                                                                                                                                                       Dariusz Domarecki

Jedenasta edycja Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 
 
Uprzejmie informujemy, iż w dniach 24.02.2014r. - 01.03.2014r. już po raz jedenasty będzie obchodzony w Polsce ‘’Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem’’.
 
Do akcji tej tak jak w poprzednich latach przystąpią prokuratury okręgu gorzowskiego a zatrudnieni w tych jednostkach prokuratorzy będą przekazywali osobom pokrzywdzonym informacje o przysługujących im uprawnieniach oraz udzielali innej pomocy związanej z ich realizacją. 
 
W poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w widocznych miejscach zostały również zamieszczone wykazy zajmujących się ta problematyką, działających na danym terenie, organizacjach pozarządowych a także informacje o czasie i miejscach pełnionych dyżurów.
 
Zapraszając Państwa do naszych jednostek poniżej podajemy godziny przyjęć zainteresowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratur okręgu gorzowskiego:
 
1.Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.                              godz. 9.00-15.00
 
oraz dodatkowo w dniu 24.02.2014r.  w godz.9.00-14.00 prokurator z tej jednostki będzie dostępny w siedzibie KWP w Gorzowie Wlkp. w ramach interdyscyplinarnego zespołu, którego członkowie będą przekazywali osobom zainteresowanym informacje na temat praw pokrzywdzonych.
 
2.Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.                              godz. 9.00-14.00
 
oraz dodatkowo 
 
-w dniu 25 lutego 2014r. w godz.11.00 – 13.00 dyżur pełniony wspólnie z pracownikami Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
-w dniu 26 lutego 2014 r. w godz.11.00 – 13.00 dyżur pełniony wspólnie z pracownikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pracownikiem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
 
 
3.Prokuratura Rejonowa w Słubicach                                   godz. 8.00-15.00
 
oraz dodatkowo w dniu 24 lutego 2014r.w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w godz.11.00 – 13.-00 
 
 
4.Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich                      godz. 8.00-15.00
 
oraz dodatkowo w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 27.02.2014r. w godz. 10.00-12.00
 
 
 
5.Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu                                godz. 8.00-15.00
 
 
 
oraz dodatkowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w dniu 25.02.2013r. w godz. 10.00-13.00
 
 
6.Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie                                   godz. 8.00-16.00
 
 
oraz dodatkowo w dniu 24 lutego 2014r.w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie w godz.10.00 – 12.00 
 
 

Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego.

Uprzejmie informuję, iż w dniach 3-7.02.2014 roku, w związku z planowanym urlopem rzecznika prasowego, informacji o prowadzonych postępowaniach będą udzielali poszczególni Prokuratorzy Rejonowi lub ich zastępcy. Numery telefonów do prokuratur rejonowych znajdują się na niniejszej stronie internetowej.

W sytuacji braku informacji o jednostce prowadzącej konkretne postępowanie, jak też w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. lub też wymagających uzyskania stanowiska tej jednostki, prosimy o bezpośredni kontakt z zastępcą Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. prokuratorem Romanem Witkowskim, dostępnym pod numerem stacjonarnym /95/ 7392021 i komórkowym  693293501.

                                                                                                                             Rzecznik Prasowy

                                                                                                                             Dariusz Domarecki

Postępowania o błędy w sztuce medycznej.

We wczorajszym wydaniu programu TVP 3 p.t. ''Kalejdoskop'' prokurator Renata Trzosek z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. poinformowała telewidzów o specyfice prowadzonych przez prokuratorów postępowań przygotowawczych, których przedmiotem są szeroko rozumiane błędy w sztuce. Pani prokurator wskazała na najczęstsze powody skłądania zawiadomień przez pokrzywdzonych a także przyczyny długotrwałości takich spraw. Nadto przekazała informacje o najczęstszych faktycznych podstawach kierowanych przez prokuratorów w tych sprawach aktów oskarżenia czy też podejmowanych przez nich decyzji o umorzeniu takich postępowań.

Klikając TUTAJ możecie Państwo zapoznać się z tym materiałem filmowym.

                                                                                                                                                           Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                           Dariusz Domarecki

 

Wyniki pracy prokuratur okręgu gorzowskiego w 2013 roku.

 
W dniu 27.01.2014r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. odbyła się narada służbowa poświęcona wynikom pracy uzyskanym w roku 2013 przez prokuratury okręgu gorzowskiego. W naradzie tej wzięli udział Prokurator Apelacyjny w Szczecinie, Prezes Sądu Okręgowego,przedstawiciel Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., jego zastępca,Dyrektor Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp., Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp., prokuratorzy zatrudnieni w tej prokuraturze oraz szefowie poszczególnych prokuratur rejonowych.
 
 
W roku 2013r. do prokuratur okręgu gorzowskiego wpłynęło łącznie 14 636 sprawy a więc o 94 sprawy więcej niż w roku ubiegłym. Na koniec roku załatwiono ponad 94 % z nich.Ponad 5 000 spraw zakończono skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.W połowie w tych spraw skierowano do sądu również wniosek o wymiar kary uzgodnionej z podejrzanym w postępowaniu przygotowawczym.Łącznie prokuratorzy oskarżyli 5600 osób, z czego wobec 338 z nich stosowano najsurowszy środek w postaci tymczasowego aresztowania.Sądy uwzględniły 91 procent wniosków prokuratury o zastosowanie tego środka zpobiegawczego.
 
W celu zabezpieczenia wykonania grożacych podejrzanym kar majątkowych prokuratorzy wydali 783 postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, zabezpieczyli ich  mienie o wartości 17, 5 mln zł, co stanowi najlepszy wynik w całej apelacji. Rośnie również, co istotne dla osób pokrzywdzonych, liczba inicjowanych przez prokuratorów postępowań cywilnych i administracyjnych. W roku ubiegłym prokuratorzy przeprowadzili ponad 3500 takich postępowań, w większości skutecznie dochodząc roszczeń należnych pokrzywdzonym.
 
W roku 2013 sądy wydały orzeczenia wobec 6114 osób. Skazano 98,45 % z nich co oznacza, że tylko 1,55 % osób oskarżonych zostało uniewinnionych. Od zapadłych orzeczeń sądowych prokuratorzy skierowali 433 środków odwoławczych. Z rozpoznanych 219 sądy uwzględniły 151 co stanowi blisko 69 procent z nich.
 
Podsumowując naradę Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Józef Skoczeń i Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wojciech Szcześniak pozytywnie ocenili pracę prokuratur okręgu gorzowskiego w ubiegłym roku, wskazując na to, by kierowane do sądu z aktami oskarżenia sprawy były jeszcze lepiej przygotowane oraz na konieczność podniesienia poziomu środków odwoławczych.
 
                                                                                                                                                           Rzecznik Prasowy
                                                                                                                                                           Dariusz Domarecki

Zielona Góra. Współpraca NIK z prokuraturą.

W dniu 09.01.2014r. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. wraz ze swoim zastępcą i Naczelnikiem Wydziału d/s Przestępczości Gospodarczej i prokuratorami z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze na zaproszenie Dyrektora NIK w Zielonej Górze wzięli udział w naradzie służbowej, poświęconej omówieniu i ustaleniu zasad współpracy pomiędzy prokuraturą a Najwyższą Izbą Kontroli. Spotkanie to miało m.in. na celu realizację zawartego w grudniu 2013r. pomiędzy Prokuratorem Generalnym a Prezesem NIK porozumienia o wspołpracy.
W trakcie narady Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. przedstawił wynik procesowych weryfikacji skierowanych do prokuratur okregu gorzowskiego zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wskazał na to, jak ważna jest współpraca obu organów, mająca na celu realizację ich ustawowych zadań.
Dyrektor delegatury NIK w Zielonej Górze podkreślił bardzo dobrą współpracę z Prokuraturą Okręgową w Gorzowie Wlkp. w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w działalności UM w Międzyrzeczu i jednej ze spółek komunalnych, która zaowocowała skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.
W trakcie narady Radca Prezesa NIK przedstawił w formie wykładu problematykę identyfikacji oszustw księgowych, prania pieniędzy, korupcji i tzw. kreatywnej księgowości, deklarując przeprowadzenie w tym zakresie osobnego szkolenia dla prokuratorów, zajmujących się zwalczaniem tego rodzaju przestępczości.
 
                                                                                                                             Rzecznik Prasowy 
 
                                                                                                                             Dariusz Domarecki 
 

Tarnawa Rzepińska.Trzy osoby zginęły w pożarze domu.

Wczoraj w godzinach rannych służby ratownicze zostały powiadomione o pożarze budynku, położonego w miejscowości Tarnawa Rzepińska w pobliżu Torzymia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, iż w płomieniach stało poddasze tego domu w którym zamieszkiwała pięciosobowa rodzina.W trakcie akcji gaśniczej strażacy odnaleźli ciała 35- letniej kobiety i jej dwojga dzieci: 7- letniego chłopca i 5- letniej dziewczynki. Udało się uratować jedynie dziadka dzieci, który został przewieziony do szpitala w Nowej Soli. W czasie gdy wybuchł pożar konkubent kobiety był w pracy.
Bezpośrednio po ugaszeniu ognia prokurator rejonowy w Sulęcinie wspólnie z policją i biegłym z dziedziny pożarnictwa rozpoczęli oględziny miejsca zdarzenia, które niestety musiały zostac przerwane z powodu spadających elementów dachu.Czynności te wznowiono w dniu dzisiejszym. Dzisiaj zostaną równiez przeprowadzone sekcje sadowo-lekarskie ciał ofiar tego tragicznego zdarzenia. Z wstępnych ustaleń wynika, iż źródło ognia znajdowało się w pomieszczeniu kuchennym.   
 
                                                                                                                                                           Rzecznik Prasowy 
 
                                                                                                                                                           Dariusz Domarecki 
 

 

Słubice. Wyrok skazujący za atak na dziennikarza podczas Przystanku Woodstock.

Na 10 miesięcy kary ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania w każdym z nich 40 godzin pracy na cel społeczny i 500 zł nawiązki na rzecz pokrzywdzonego skazał w dniu 21.01.2014r. słubicki sąd rejonowy 26 -letniego Oskara W. za atak na dziennikarza TVN podczas ubiegłorocznego Przystanku Woodstock. 

Przypomnijmy, iz w dniu 31.10.2013r. słubicka prokuratura rejonowa skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Oskar W. podczas ubiegłorocznego Przystanku Woodstock zaatakował dziennikarza TVN Grzegorza Miecugowa. Do zajścia doszło podczas programu TVN24 „Szkło kontaktowe”, emitowanego na żywo z Przystanku Woodstock odbywającego się w Kostrzynie nad Odrą.

25-letni wówczas mieszkaniec Białegostoku został oskarżony o zakłócenie przebiegu imprezy masowej i naruszenie nietykalności cielesnej Grzegorza Miecugowa.

Zdarzenie miało miejsce 2 sierpnia 2013r. wieczorem, podczas transmisji programu "Szkło kontaktowe", który jest emitowany w stacji TVN24. Tego dnia jego realizacja odbywała się w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych na festiwalu Woodstock. Oskar W. trzymając kartkę z napisem "TVN kłamie" wdarł się na scenę i uderzył pięścią w głowę prowadzącego ten program dziennikarza.

Podczas przesłuchań w prokuraturze Oskar W. przyznał się do winy i wyjaśnił, że w ten sposób zaprotestował przeciwko - jego zdaniem - nieprawdziwym informacjom podawanym przez stację TVN.

Wyrok ten jest nieprawomocny. Prokurator uznał go za słuszny. 

                                                                                                                                                     Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                      Dariusz Domarecki

Przestępstwa na tle seksualnym. Zobacz video.

We wczorajszym, kolejnym wydaniu programu TVP 3 p.t. ''Kalejdoskop'' prokuratora Andrzej Bogacz z Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. przekazał widzom najważniejsze informacje o prowadzonych przez prokuratorów sprawach, dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich oraz innych czynach skierowanych przeciwko wolności seksualnej człowieka.

Prokurator mówił również o tym na czym polega specyfika tego rodzaju postępowań, z jakimi trudnościami w  tej kategorii spraw mają doczynienia organy ścigania i co my jako np. osoby najbliższe dla ofiar tego rodzaju zachowań czy też ich świadkowie możemy zrobić aby takie zachowania się nie powtarzały i by osoby winne poniosły za to odpowiedzialność karną.

Klikając TUTAJ możecie Państwo zapoznać się z tym materiałem filmowym.  

                                                                                                                                                           Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                           Dariusz Domarecki

Gorzów Wlkp. 18 osób odpowie przed sądem za handel ludźmi, czerpanie korzyści z prostytucji lub jej ułatwianie.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił właśnie do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Na ławie oskarżonych oprócz właścicieli prowadzonych na terenie Gorzowa Wlkp. agencji towarzyskich zasiądą również taksówkarze, barmani i osoby, które dowoziły kobiety do miejsc świadczenia usług seksualnych i tam je nadzorowały, a także te, które zamieszczały w lokalnej prasie ogłoszenia umożliwiające nawiązanie kontaktu potencjalnym klientom.

Postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się od zgłoszenia dokonanego przez jedną z pokrzywdzonych, która w 2007 roku została uprowadzona w celu uprawiania prostytucji do Rzepina. W toku prowadzonego przez Wydział VI ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. śledztwa ustalono, iż proceder ten trwał od końca lat 90- tych ubiegłego wieku. Kobiety świadczące usługi seksualne na terenie Gorzowa Wlkp. i okolic pochodziły z Polski, Ukrainy i Białorusi. Troje z oskarżonych, wykorzystując trudną sytuację materialną kobiet ,werbowało je na terenie Białorusi. W ten sposób trafiło do Gorzowa z tego kraju 6 kobiet. Kobiety za świadczone usługi otrzymywały zwykle około 50 procent, a pozostała część ich zarobku trafiała do właścicieli agencji. Prowadzona działalność przestępcza przyniosła im w sumie około 140 000 zł.

Prokurator postawił oskarżonym w sumie 25 zarzutów, które objęły lata 2000-2008. Za zarzucane im czyny grożą im kary do 15 lat pozbawienia wolności. Czworo z oskarżonych skorzystało z możliwości dobrowolnego poddania się karom pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania.

Słońsk. Była dyrektor banku odpowie za szereg wyłudzeń kredytów w zarządzonej przez nią placówce.

Małgorzata Ch., była dyrektor Gospodarczego Banku Spółdzielczego Oddział w Słońsku wraz z trójką znajomych i czterdziestoma nieuczciwymi kredytobiorcami zasiądą na ławie oskarżonych. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. skierował właśnie w tej sprawie do miejscowego sądu okręgowego akt oskarżenia. Począwszy od maja 2010 roku znajomi Pani dyrektor Jarosław B. i Klaudiusz K. wyszukiwali, a następnie przyprowadzali do banku, celem uzyskania kredytu, osoby które w swoim imieniu, ale nie dla siebie zawierały umowy o kredyt.  Osoby te posługiwały się fikcyjnymi zaświadczeniami o zatrudnieniu i wysokości zarobków. Wyłudzone z  banku pieniądze przekazywały następnie Klaudiuszowi  K. i  Jarosławowi B., którzy dzielili się nimi z Małgorzatą Ch. Sprawcy opłacali jedynie pierwsze raty kredytów lub w ogóle nie przystępowali do ich spłaty.  

Sprawa wyszła na jaw dzięki wewnętrznej kontroli w banku zainicjowanej z powodu kolejnych niespłacanych kredytów.

W wyniku przestępczej działalności łącznie wyłudzono kwotę 2 636 090 zł. Na poczet grożących oskarżonym kar majątkowych prokurator zabezpieczył na mieniu głównych oskarżonych majątek w postaci nieruchomości o łącznej wartości 2 343 213 zł.

Za zarzucane im czyny grożą im kary do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec 26 osób, które brały jedynie kredyty na swoje dane osobowe, prokurator skierował do sądu wniosek o wymierzenie im uzgodnionych w toku śledztwa kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania. 

Potrzebujesz pożyczki. Zobacz na co warto zwrócić uwagę.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. Joanna Drohomirecka- Lesiewicz była gościem kolejnego wydania programu TVP Gorzów Wlkp. p.t. ''Sprawa dla prokuratora''. W jego trakcie wskazała na swoje doświadczenia w prowadzeniu postępowań karnych dotyczących przestępstwa oszustwa, którego ofiarą padają ze strony pożyczkodawców osoby znajdujące się często w trudnej sytuacji materialnej. Prokurator wskazała w nim na co należy zwrócić baczną uwagę przy zawieraniu tego rodzaju umów.

Oto link do tego materiału filmowego.

                                                                                                                                  Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                  Dariusz Domarecki

Pomoc pokrzywdzonym. Praktyczne informacje.

W środę 04.12.2013r. w kolejnej edycji programu TVP 3 p.t. ''Kalejdoskop'' prokurator Lidia Mikołajczak przekazywała telewidzom informacje o prowadzonych przez prokuratorów działaniach na rzecz osób pokrzywdzonym przestępstwem. W trakcie audycji wskazała m.in. kiedy i w jakim zakresie prokurator może skutecznie wspierać ofiary przestępstw.

Klikając TUTAJ możecie Państwo zapoznać się z tym materiałem filmowym.

 

                                                                                                                                                  Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                  Dariusz Domarecki

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. wspiera utworzenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. z dniem 02.12.2013r. przystąpił do porozumienia podpisanego przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, prezesów i szefów lubuskich sądów i prokuratur oraz organów administarcji  rządowej i samorządowej, którego celem jest powołanie i rozwój Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Strony porozumienia uznając, iż powołanie takiego wydziału wydatnie przyczyni się do do rozwoju świadomości i kultury prawnej mieszkańców regionu oraz pozwoli na na stałe podniszenie poziomu wykształcenia młodzieży zobowiązały się do udzielenia wszelkiej możliwej pomocy przyszłym pracownikom Wydziału Prawa i Administracji w badaniach naukowych i zajęciach dydaktycznych oraz w organizowaniu konferencji i sympozjów naukowych.

                                                                                                                                                             Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                             Dariusz Domarecki

Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego.

Uprzejmie informuję, iż w miesiącu grudniu bieżącego roku, w związku z wykonywaniem przez rzecznika prasowego innych obowiązków służbowych, informacji o prowadzonych postępowaniach będą udzielali poszczególni Prokuratorzy Rejonowi lub ich zastępcy. Numery telefonów do prokuratur rejonowych znajdują się na niniejszej stronie internetowej.

W sytuacji braku informacji o jednostce prowadzącej konkretne postępowanie, jak też w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. lub też wymagających uzyskania stanowiska tej jednostki, prosimy o bezpośredni kontakt z zastępcą Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. prokuratorem Romanem Witkowskim, dostępnym pod numerem stacjonarnym /95/ 7392000 i komórkowym  601715179.

                                                                                                                             Rzecznik Prasowy

                                                                                                                             Dariusz Domarecki

 

Gorzów Wlkp. Akt oskarżenia przeciwko sekretarzowi gminy Kłodawa

Wydzial VI d/s Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. skierował do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. akt oskarżenia przeciwko sekretarzowi podgorzowskiej gminy Kłodawa, który usłyszał m.in. dwa zarzuty korupcyjne. Zawieszony od lutego bieżącego roku urzędnik przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. We wniosku do sądu prokurator wystąpił m.in. o karę więzienia w zawieszeniu, grzywnę i przepadek korzyści z przestępstwa.

Z 33-letnim Piotrem Cz. prokurator uzgodnił karę trzech lat więzienia w zawieszeniu na sześć lat, 8 tysięcy zł grzywny i przepadek korzyści o łącznej wartości 21,4 tys. zł. Prokurator wystąpił również o orzeczenie 7-letniego zakazu zajmowania przez oskarżonego stanowisk kierowniczych i związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w samorządzie, administracji rządowej i państwowej.

Łącznie prokurator postawił mu 13 zarzutów, w tym dwa korupcyjne. Jeden z nich dotyczy przyjęcia 10 tysięcy zł łapówki w zamian za wydanie konkretnej decyzji o warunkach zabudowy, a drugi przyjęcia korzyści w związku z pełnioną funkcją w postaci  prac budowlanych o wartości 10 tysięcy zł wykonanych na jego prywatnej działce rekreacyjnej. Pozostałe zarzuty są związane z wyłudzeniem pieniędzy z delegacji służbowych oraz przekroczeniem uprawnień.

Śledztwo w tej sprawie prowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Oskarżony został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA w lutym 2013r.  w Urzędzie Gminy.

                                                                                                                                                              Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                              Dariusz Domarecki

 

Europejski Nakaz Aresztowania. Ważne informacje.

We wczorajszym programie gorzowskiego ośrodka TVP p.t. ''Kalejdoskop'' prokurator Małgorzata Burzyńska przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące instytucji Europejskiego Nakazu Aresztowania, która umożliwia skuteczne poszukiwanie na terenie państw Unii Europejskiej i wzajemne przekazywanie osób ściganych a także już skazanych.

Klikając TUTAJ możecie Państwo zapoznać się z tym materiałem filmowym.

                                                            

                                                                                                                         Rzecznik Prasowy

                                                                                                                         Dariusz Domarecki

Słubice. Areszt dla podejrzanego o zgwałcenie 13-letniej pasierbicy.

Prokurator Rejonowy w Słubicach postawił 29-letniemu Zbigniewowi T., mieszkańcowi Żabic w powiecie słubickim, zarzut zgwałcenia 13-letniej pasierbicy. Prokurator wystąpił również do sądu o jego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, który uwzględnił ten wniosek.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyła matka pokrzywdzonej dziewczynki -konkubina podejrzanego. Do zgwałcenia miało dojść w minioną niedzielę /17.11.2013r./ w rodzinnym domu dziewczynki, a świadkiem jej dramatu była 8-letnia siostra. Matki dzieci nie było w tym czasie w domu. Po powrocie do domu o zajściu opowiedziała mamie młodsza z jej córek. Kobieta natychmiast powiadomiła policję, która tego samego dnia zatrzymała podejrzanego. Mężczyzna był pijany – miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie.

Podejrzany nie przyznał się do winy. Za czyn ten grozi mu kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

                                                                                                                                                                  Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                                  Dariusz Domarecki

 

 

                                                           

Gorzów Wlkp. Areszty dla podejrzanych o brutalną napaść i zmuszanie kobiet do uprawiania prostytucji.

Skuteczne działania gorzowskiej Policji doprowadziły do zatrzymania trójki sprawców odpowiedzialnych za brutalne wdarcie się  do jednego z mieszkań na terenie Gorzowa i pobicie. W tle dokonanego przestępstwa znalazła się także działalność związana ze zmuszaniem kobiet do świadczenia usług seksualnych. Organizatorzy tego procederu usłyszeli już prokuratorskie zarzuty i zostali decyzją sądu umieszczeni w aresztach śledczych.

Gorzów Wlkp. 10 lat pozbawienia wolności dla gwałciciela małoletniej pasierbicy

W dniu 6 listopada 2013 roku Sąd Okregowy w Gorzowie Wlkp. skazał na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności Mirosława K.  za wieloletnie gwałty, dokonywane również ze szczególnym okrucieństwem na osobie małoletniej pasierbicy, za znęcanie się nad czwórką swoich  dzieci, a także za inne czynności seksualne, których dopuszczał sie wobec innej małoletniej dziewczynki.

Przestępstwa internetowe. Nie daj się oszukać.

Poniżej zamieszczam link do wyemitowanego w dniu 06.11.2013r. programu TVP 3 Lubuska p.t. Kalejdoskop w którym prokurator Jacek Wasilewski przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z szeroko rozumianą przestępczością internetową. Przekazał również ważne dla nas informacje i porady dla osób korzystających z portali aukcyjnych.

Kilkając TUTAJ możecie Państwo obejrzeć ten materiał filmowy.

                                                                                                                                                                   Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                                   Dariusz Domarecki

Słubice. Akt oskarżenia w sprawie ataku na dziennikarza TVN podczas Przystanku Woodstock.

Słubicka prokuratura rejonowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 25-letniemu Oskarowi W., który podczas tegorocznego Przystanku Woodstock zaatakował dziennikarza TVN Krzysztofa Miecugowa. Do zajścia doszło podczas programu TVN24 „Szkło kontaktowe” emitowanego na żywo z Przystanku Woodstock odbywającego się w Kostrzynie nad Odrą.

25-letni mieszkaniec Białegostoku został oskarżony o zakłócenie przebiegu imprezy masowej i naruszenie nietykalności cielesnej Grzegorza Miecugowa. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany w dniu 31.10.2013r.  do Sądu Rejonowego w Słubicach, a postępowanie będzie toczyło się w trybie uproszczonym, co oznacza m.in. możliwość prowadzenia rozprawy pod nieobecnośc oskarżonego i wydani awyroku zaocznego.

Zdarzenie miało miejsce 2 sierpnia br. wieczorem, podczas transmisji programu "Szkło kontaktowe", który jest emitowany w stacji TVN24. Tego dnia jego realizacja odbywała się w namiocie Akademii Sztuk Przepięknych na festiwalu Woodstock. Oskar W. trzymając kartkę z napisem "TVN kłamie" wdarł się na scenę i uderzył pięścią w głowę prowadzącego ten program dziennikarza.

Podczas przesłuchań w prokuraturze Oskar W. przyznał się do winy i wyjaśnił, że w ten sposób zaprotestował przeciwko - jego zdaniem - nieprawdziwym informacjom podawanym przez stację TVN.

Prokurator Rejonowy w Słubicach oddał podejrzanego pod dozór policji i nałożył na niego zakaz wstępu na imprezy masowe. Zawiadomienie przeciwko mężczyźnie złożył na policji pokrzywdzony.

Mediacja okiem prokuratora.

Poniżej zamieszczam link do programu TVP 3 Lubuska p.t. Kalejdoskop w którym prokurator Andrzej Bogacz poruszył najbradziej istotne zagadnienia związane z instutycją mediacji, wskazując przede wszystkim na cel jaki przyświeca tej instutycji oraz na niewątpliwe korzyści jakie przynosi ona obu stronom konfliktu.

Kilkając TUTAJ możecie Państwo obejrzeć ten materiał filmowy.

                                                                                                                                                                   Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                                   Dariusz Domarecki

 

Nie daj się oszukać na portalu ogłoszeniowym.

Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. zaleca użytkownikom internetowych serwisów ogłoszeniowych szczególnie ostrożne zawieranie transakcji. Bezwzględnie przestrzeganą zasadą przy korzystaniu z tego typu serwisów powinno być finalizowanie zakupów poprzez osobisty kontakt ze sprzedającym – poprzez spotkanie i dopiero po naocznym zapoznaniu się ze stanem zakupionego przedmiotu przekazywanie zapłaty.

Transakcje dokonywane na odległość jedynie w oparciu o informacje podane w ogłoszeniach internetowych umieszczanych np. na popularnym portalu tablica.pl stanowią obecnie okazję i metodę do dokonywania oszustw na znaczną skalę. Kontakt drogą mailową czy telefoniczną nie pozwala na weryfikację wiarygodności kontrahenta.  Przesyłane przez niego fotografie przedmiotów czy nagrania mogą być uzyskane z Internetu, zapewnienia o uczciwości nie dają się zweryfikować. Jedynie osobisty kontakt stron transakcji umożliwia wzajemne potwierdzenie ich rzetelności. Taki sposób postępowania zalecany jest także przez administratora portalu tablica.pl.

Wynika to między innymi z tego, że portale ogłoszeniowe nie dają możliwości prześledzenia historii kontrahenta, a jedynie przejrzenie jego wcześniejszych ogłoszeń, które jako darmowe mogą być umieszczane jedynie w celu minimalnego zwiększenia wiarygodności. Przesłanie takiej osobie pieniędzy bez otrzymania zakupionego przedmiotu, a nawet za pobraniem jest obarczone dużym i niepotrzebnym ryzykiem. Aby go uniknąć wystarczy umówić się ze sprzedającym na osobiste spotkanie.

Różniące się zasadniczo od portali ogłoszeniowych portale aukcyjne, w których transakcje na odległość również obarczone są pewnego rodzaju ryzykiem (i również za ich pośrednictwem dochodzi do znacznej liczby nieuczciwych transakcji, w których jednak naiwność osób oszukanych bywa częściowo uzasadniona wyrafinowaną metodą działania sprawcy), umożliwiają weryfikację wiarygodności kontrahenta poprzez np. sprawdzenie komentarzy do jego aukcji, historii poprzednich transakcji, długości okresu rejestracji w portalu. Wystawienie w nich aukcji wiąże się z kosztami, których nie ponosi się w wypadku ogłoszeń. Konta nieuczciwych użytkowników są szybko zawieszane przez administratorów.

 

Międzynarodowy Dzień Mediacji. Przyjdź i poznaj jej zalety.

W związku ze zbliżającym się, obchodzonym w dniu 17.10.2013r. Międzynarodowym Dniem Mediacji w nadchodzącym tygodniu prokuratorzy okręgu gorzowskiego we współpracy z koordynatorem sądowym d/s mediacji oraz mediatorami będą do Państwa dyspozycji w siedzibach poszczególnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

W dniach 14-18.10.2013r. w godz. 8.00-15.00 w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz w Prokuraturach Rejonowych w Gorzowie Wlkp., Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i w Sulęcinie wyznaczeni prokuratorzy będą pełnili dyżury w trakcie których osoby zainteresowane tą instytucją będa mogły poznać jej zalety, podstawy zastosowania i niewątpliwe korzyści jakie niesie ona dla obu stron postępowania.

W dniu 15.10.2013r. w godzinach 10-12.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Słubicach odbędzie się otwarte spotkanie prokuratorów tej jednostki z udziałem mediatora Pani Anity Kumeckiej. Jest to kolejna okazja do przybliżenia praktycznych zagadnień dotyczących mediacji.

Nadto Pani Dorota Podolska- mediator stały z listy Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. w dniach 14-15 i 18.10.2013r. będzie pod numerami telefonów 693 142 422, 693 364 377 odpowiadała na Państwa pytania dotyczące tej instytucji. Mediator ten w dniach 15.10.2013r. w godz.10-13.00 /siedziba SR w Słubicach/ ,16-17.10.2013r. w godz. 10-12.00 /SR w Gorzowie Wlkp. blok nr 10/ i  wdniu 18.10.2013r.  w godz. 10-12.00 w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. będzie osobiście do Państwa dyspozycji.

Na naszej stronie internetowej w linku Postępowanie przygotowawcze znajduje się imienna lista mediatorów oraz osób godnych zaufania, które również są uprawnione do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. W dziale Aktualności znajduje się też obszerny artykuł poświęcony tej instytucji. Klikając w powyższy button zostaniecie Państwo przekierowani na stronę Polskiego Centrum Mediacji gdzie znajdziecie wiele cennych informacji na ten temat.

                                                                                                                                                                    Rzecznik Prasowy

                                                                                                                                                                    Dariusz Domarecki

 

 

 

Słubice. XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Prawników.

W dniu 28.09.2013r. na boiskach OS i R w Słubicach odbył się kolejny już XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Prawników. Turniej odbył się przy pięknej słonecznej pogodzie i gorącym dopingu wspaniałych kibiców, wśród których prym wiedli fani naszej drużyny oraz zespołu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

W tym roku w imprezie tej wzięło udział siedem zespołów a polskie zespoły okazały się niezwykle gościnne dla gości z Niemiec. Trzy pierwsze miejsca zajęły bowiem drużyny zza Odry a naszemu zespołowi przypadło najbradziej nielubiane 4 miejsce. Do podium brakło tylko jednego punktu a o tym, iż znależliśmy się tuż za nim zdecydowała minimalna porażka 0:1 w ostatnim meczu turnieju z jego zwycięzcą drużyną Izby Gospodarczo-Handlowej z Frankfurtu.

Zawodnicy naszej drużyny zostali wyróznieni nagrodami indywidualnymi dla najlepszego strzelca, bramkarza oraz zawodnika, który został uznany piłkarzem grającym fair play.

Kolejny XIV turniej odbędzie się za rok na terenie Niemiec do udziału w którym już teraz zaprosił wszystkich uczestników kapitan zwycięskiej drużyny, 

Gorzów Wlkp. Odpowiedzą przed sądem za dokonanie gwałtu.

19- letni Krystian B. został oskarżony przez Prokuratora Rejonowego w Gorzowie Wlkp. m.in. o zgwałcenie Marty M. i pobicie jej chłopaka. Na ławie oskarżonych zasiądzie z nim również jego rówieśnik Marcin Sz., który wedle ustaleń prokuratora miał mu pomagać w dokonaniu tego przestępstwa.Obaj oskarżeni nie przyznają się do tego zarzutu. Za czyn ten grozi im kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Do tego zdarzenia doszło w nocy z 18/19.06.2013r. nad jeziorem w miejscowości Kłodawa. Pokrzywdzona przebywała tam od godzin popołudniowych wraz ze swoim chłopakiem Robertem D. i parą znajomych. Wieczorem dołączyli do nich oskarżeni, którzy przyjechali samochodem Marcina Sz. marki Honda Civic i wspólnie z pozostałymi osobami spożywali alkohol. Około pólnocy znajomi pokrzywdzonej odjechali do domu. Krótko po tym Marta M. pokłóciła się ze swoim chłopakiem, którego następnie pobił Krystian B. Grożąc pokrzywdzonej jego zabójstwem oskarżony ten nakazał jej wejście do samochodu. Gdy oskarżeni wraz z pokrzywdzoną odjeżdżali na samochód rzucił się Robert D. nieskutecznie próbując ich powstrzymać. Zatrzymując się w ustronnym miejscu Krystian B., grożąc pokrzywdzonej pozbawieniem życia jej chłopaka oraz przytrzymując ją za ręce zmusił ją do do odbycia stosunku płciowego.

Zlecone przez prokuratora badania genetyczne potwierdziły obecność profilu DNA pokrzywdzonej na ciele i bieliżnie oskarżonego Krystiana B.

Obaj oskarżeni nie przyznali się do zarzutu zgwałcenia pokrzywdzonej wskazując w swoich wyjaśnieniach, iż do stosunku seksualnego Marty M. z Krystianem B. doszło za jej przyzwoleniem.

   

Gorzów Wlkp. Napisy na murach przedmiotem postępowania sprawdzającego.

Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp. otrzymał pisemne zawiadomienie jednego z mieszkańców miasta wskazujące na szereg miejsc publicznych, głównie ścian budynków na których zostały namalowane znaki lub napisy propagujące ustrój faszystowski czy też znieważające inne osoby z powodu ich przynależności  narodowej.

W sprawie tej rozpoczęły się już czynności mające na celu sprawdzenie okoliczności wskazanych w zawiadomieniu. W postępowaniu tym oprócz ustalenia autorów tych napisów będą szacowane koszty, które muszą ponieśc właściciele czy też administratorzy budynków w celu ich usunięcia i przywrócenia ścian do stanu pierwotnego. Ich wysokość będzie miała wpływ do zakwalikowania takiego zachowania jako przestępstwa bądź tez wykroczenia polegającego na zniszczeniu mienia.

Za opisane powyżej przestępstwa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Strzelce Krajeńskie. Dyrektor prywatnej firmy oskarżony o naruszanie praw pracowniczych.

42- letni Jarosław L., dyrektor generalny dużego drezdeneckiego przedsiębiorstwa odpowie przed sądem za uporczywe naruszanie praw pracowniczych. Według ustaleń prokuratora działał w ten sposób na szkodę 386 pracowników. Grozi mu za to kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Akt oskarżenia w tej sprawie skierował do sądu Prokurator Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich. Zainicjowane zawiadomieniem pracowników śledztwo wykazało, że w latach 2009-2011 dyrektor świadomie zaniżał wypłacane pracownikom wynagrodzenia, których wysokość była przewidziana w układzie zbiorowym. 

Oskarżony nie przyznał się do winy. W złożonych wyjaśnieniach potwierdził jednak fakt wypłaty pracownikom niższych wynagrodzeń.

Gorzów Wlkp. Prokurator wyjaśnia okoliczności śmierci dwóch nastolatków.

Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia do jakiego w doszlo nocy z 17/18.08.2013r. w okolicy miejscowości Bogdaniec. Ścigany przez policję Volkswagen Golf, którego kierowca nie zatrzymał się do kontroli wpadł do kanału wodnego. Z samochodu o własnych siłach wydostał się 16-latek, który został chwilę później zatrzymany. Okazało się, iż we wnętrzu auta są jeszcze jego dwaj 17 i 18-letni koledzy, których życia pomimo niezwłocznie udzielonej im pomocy nie udało się uratować.

Istotą prowadzonych w tej sprawie czynności jest przede wszystkim ustalenie, kto był kierowcą tego pojazdu a także wyjaśnienie przyczyn dla których nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Aktualnie przesłuchiwani są świadkowie tego zdarzenia. Prokurator zlecił również przeprowadzenie sekcji sądowo-lekarskich ciał ofiar tego nieszczęsliwego zdarzenia.

Przestępstwo spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Gorzów Wlkp. Lekarz pogotowia oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci chorego.

Gorzowska prokuratura skierowała do miejscowego sądu akt oskarżenia przeciwko 41- letniemu lekarzowi pogotowia. Prokurator , opierajać się m.in. na opinii powołanych w sprawie biegłych, zarzucił mu bezzasadną odmowę udzielenia pacjentowi pomocy medycznej, której skutkiem była jego śmierć. Lekarz nie przyznaje się do winy. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w grudniu 2010r. Wówczas oskarżony, będąc lekarzem dyżurnym pogotowia , otrzymał w godzinach wieczornych od pracowników schroniska Gorzowskiego Towarzytswa Pomocy im. św. Brata Alberta, telefoniczne zgłoszenie o złym stanie zdrowia ich podopiecznego, który miał problemy z oddychaniem. Oskarżony odmówił wysłania do chorego karetki pogotowia zalecając jedynie jego obserwacje. Tej samej nocy pacjent zmarł.

Słubice. Zarzut dla sprawcy ataku na dziennikarza podczas Przystanku Woodstock.

24-letni Oskar W. usłyszał zarzut zakłócania przebiegu imprezy masowej na terenie „Przystanku Woodstock” w Kostrzynie n/O podczas transmitowanego na żywo programu „Szkło Kontaktowe”  i naruszenia nietykalności cielesnej dziennikarza stacji TVN Grzegorza Miecugowa. Prokurator odstąpił od pierwotnie postawionego przez Policję podejrzanemu zarzutu  zmuszania w ten sposób pokrzywdzonego do dokonania bądź zaniechania publikacji prasowej.

Do zdarzenia doszło w dniu 02.08.2013r. około godz. 22,30 w Kostrzynie n/O podczas imprezy masowej „Przystanek Woodstock”. Podejrzany działając publicznie i bez powodu zakłócił przebieg tej imprezy masowej w ten sposób, iż wdarł się na scenę Akademii Sztuk Przepięknych w trakcie realizowanego „na żywo” przez stację TVN programu telewizyjnego „Szkło Kontaktowe” oraz  uderzył pięścią w głowę prowadzącego ten program dziennikarza Grzegorza Miecugowa.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, iż postąpił tak na znak protestu przeciwko nieprawdziwym jego zdaniem publikacjom  tej stacji.

Za czyn te grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Rejonowy w Słubicach oddał podejrzanego pod dozór Policji i nałożył na niego zakaz wstępu na imprezy masowe.

Informacja o zastępstwie rzecznika prasowego

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 08.07.2013r.-02.08.2013r., w związku z planowanym urlopem rzecznika prasowego, informacji o prowadzonych postępowaniach będą udzielali poszczególni Prokuratorzy Rejonowi lub ich zastępcy. Numery telefonów do prokuratur rejonowych znajdują się na niniejszej stronie internetowej.

W sytuacji braku informacji o jednostce prowadzącej konkretne postępowanie, jak też w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. lub też wymagających uzyskania stanowiska tej jednostki, prosimy o bezpośredni kontakt z Naczelnikiem Wydziału I Organizacyjnego prokuratorem Andrzejem Majkutem, dostępnym pod numerem stacjonarnym /95/ 7392021 i komórkowym  693293501.

Gorzów Wlkp.Była dyrektor szkoły oskarżona o fałszowanie wyników egzaminów.

Izabela K., była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Gorzowie Wlkp., odpowie przed sądem za podrobienie 23 kart egzaminacyjnych uczniów 6 klasy oraz niedopełnienie obowiązków. Grozi jej za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżona nie przyznaje się do winy.
 
Przypomnijmy, iż w szkole tej w dniu 03 kwietnia 2012 odbył się końcowy egzamin dla uczniów 6 klasy. Po ogłoszeniu jego wyników okazało się, iż są one zaskakująco niskie, w szczególności wśród najlepszych uczniów. Rodzice jednej z uczennic zażądali weryfikacji wyników osiągniętych przez córkę. Ustalono, iż jej praca jak i 22 kolejne zostały podrobione przez zmiany pierwotnie zakreślonych odpowiedzi. Powołany biegły potwierdził fakt podrabiania. W wyniku przesłuchania kilkudziesięciu osób, w tym nauczycieli ustalono, iż członkowie komisji nie zostali przygotowani przez dyrektora, który był szefem szkolnego zespołu egzaminacyjnego do zmienionych reguł przeprowadzenia tego egzaminu i tylko oskarżona miała dostęp do wszystkich kart egzaminacyjnych.

W następstwie ujawnienia tych okoliczności prace te zostały unieważnione a uczniowie zmuszeni byli ponownie przystąpić do egzaminu. Oskarżona nie przyznała się do winy i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niej środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i zakazu wykonywania zawodu nauczyciela.

Strzelce Krajeńskie. Odpowie przed sądem za wykorzystywanie seksualne małoletnich.

12 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w okresie ostatnich 10-lat w jednej z wsi w gm. Stare Kurowo wykorzystywał seksualnie pięcioro małoletnich dzieci swojego brata. Na ławie oskarżonych, pod groźbą tej samej kary, zasiądą również rodzice dzieci, którzy biernie przyglądali się ich dramatowi.

Śledztwo w tej sprawie zakończył właśnie Prokurator Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, który skierował do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. akt oskarżenia. Ofiarami wujka były trzy dziewczynki i dwoje chłopców. Mężczyzna wykorzystując trudną sytuacje materialną rodziny, w zamian za pieniądze w kwotach od 10 do 100 zł lub karty telefoniczne, zaspokajał swój popęd seksualny nakazując dzieciom dotykać intymnych części swego ciała a także sam dotykał ich narządów płciowych. Wykorzystując zależność dzieci, potwierdzoną przez biegłych- wynikającą z ich upośledzenia umysłowego- niezdolność do kierowania przez nie swoim postępowaniem a czasami przemoc polegającą na ciągnięciu za ręce, szarpaniu za odzież i popychaniu wielokrotnie doprowadzał je do odbycia stosunków płciowych. Do zachowań tych dochodziło w latach 2003-2013 najczęściej pod nieobecność rodziców w pokoju zajmowanym przez mężczyznę. Uzyskane pieniądze dzieci zatrzymywały dla siebie bądź też przekazywały je rodzicom informując ich o źródle ich pochodzenia i okolicznościach w jakich je otrzymali. Rodzice dzieci wiedząc o skłonnościach mężczyzny nie reagowali na jego zachowanie, nadal pozostawiali je pod jego opieką, ułatwiając mu tym samym dokonywanie kolejnych przestępstw o tym charakterze.

Wujek i częściowo matka dzieci przyznali się do zachowań opisanych w postawionych im zarzutach. Ojciec dzieci nie przyznał się do winy lecz potwierdził, iż dzieci mówiły mu o takim zachowaniu brata.

Główny oskarżony w tej sprawie został na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany i nadal przebywa w areszcie śledczym. Rodzice zostali oddani pod dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z dziećmi.
Prokurator zainicjował również postępowanie przed sądem rodzinnym, którego skutkiem jest decyzja o ograniczeniu oskarżonym rodzicom przysługującej im władzy.

Gorzów Wlkp. Jubileusz 45-lecia pracy Pani Danuty Wrzesińskiej.

W dniu 01.07.2013r. szefowie, prokuratorzy i pracownicy zatrudnieni w  Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. złożyli na ręce Pani Danuty Wrzesińskiej- Kierownika sekretariatu tej prokuratury serdeczne gratulacje i podziękowania za 45 lat jej pracy w jednostkach naszego okręgu.

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wojciech Szcześniak podkreślił, iż Pani Danuta rozpoczęła pracę w roku 1968 i od tego czasu do dnia dzisiejszego jest niezwykle cenionym pracownikiem, osobą szczerze lubianą, która zawsze chętnie dzieliła się ze współpracownikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Dołączajac się do gratulacji życzymy Pani Danucie dalszych sukcesów w pracy oraz spełnienia wszystkich marzeń.

 

Gorzów Wlkp. Akt oskarżenia w sprawie napadów rabunkowych na placówki bankowe i handlowe.

46-letni Artur N. i 56-letni Bernard G. odpowiedzą przed sądem za dokonanie w sumie 16 napadów rabunkowych na placówki bankowe, handlowe oraz urzędy pocztowe. Dokonując napadów sprawcy, w celu zastraszenia pracowników tych podmiotów, grozili im m.in. użyciem broni palnej bądź jej atrap. W sumie sprawcy zrabowali kwotę ponad 400 000 zł. W rozpozczynającym się w tej sprawie w dniu 02.07.2013r. przed Sądem Okręgowym w Gorzowie Wlkp. procesie wraz z nimi na ławie oskarżonych zasiądą jeszcze cztery inne osoby, który prokurator zarzucił m.in. udzielenie wyżej wymienionym pomocy w dokonywaniu niektórych napadów.Oskarżonym grożą kary do 15 lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, iż w dniu 21.06.2012r. Artur N. i Bernard G.,posługując się atrapą broni palnej, dokonali napadu na jedną z gorzowskich placówek bankowych, dokonując zaboru pieniędzy w kwocie 25 000 zł. Obaj usłyszeli przed prokuratorem zarzuty dokonania przestępstwa rozboju. Do zatrzymania obydwu sprawców przez Policję doszło po pościgu tego samego dnia. W trakcie tych czynności policjanci zabezpieczyli zrabowane pieniądze, użyty podczas napadu samochód, repliki broni palnej i szereg innych dowodów potwierdzających udział zatrzymanych w tym przestępstwie.
W toku prowadzonego w tej sprawie śledztwa ustalono, że sprawcy, działając w podobny sposób, w latach 2010-2012 i 1993-1994 dokonali jeszcze co najmniej 15 takich napadów, rabując łacznie kwotę przekraczającą 400 000 zł. Sprawcy wybierali małe banki, ich odziały lub też placówki finansowe licząc na to, iż są one słabo chronione. Do zdarzeń tych dochodziło na terenie Trzcianki, Dobiegniewa, Gorzowa Wlkp., Drawna, Krzyża oraz innych miejscowości. Podejrzani terroryzowali obsługę posługujac się bronią palną bądź też jej atrapami.Przy każdym ze zdarzeń, używając kasków, masek i rękawiczek zasłaniali oni swoje twarze i dłonie aby uniknąć identyfikacji. W sprawie pzesłuchano ponad 220 świadków, ujawniając łącznie 49 pokrzywdzonych w tym instytucji i oóśb fizucznych.

Na ławie oskarżonych zasiądą z nimi jeszcze cztery inne osoby, które miały nabywać dla nich atrapy broni, dostarczać im środków transportu czy też ułatwiać im ucieczkę z miejsca napadu.

Artur N. i Bernard G. nadal pozostają w areszcie tymczasowym.Wszyscy oskarżeni przyznali się do winy.

SZCZECIN. NARADA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA OSÓB PRZEBYWAJACYCH NA OBSZARACH WODNYCH

W związku z nadchodzącym sezonem letnim Prokurator Apelacyjny w Szczecinie podjął działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób, w tym głównie młodzieży, wypoczywających nad licznymi akwenami wodnymi na terenie woj. zachodniopomorskiego i województwa lubuskiego oraz odpowiednie przygotowanie prokuratorów do wykonywania zadań służbowych w sprawach związanych z bezpieczeństwem.

W tym celu W dniu 17 czerwca 2013 r. w Prokuraturze Apelacyjnej w Szczecinie odbyła się narada z udziałem wszystkich rzeczników prasowych obszaru apelacji szczecińskiej, osób ich zastępujących oraz rzeczników prasowych KWP w Szczecinie i KWP w Gorzowie Wielkopolskim, a także KMP w Koszalinie.

 

ODZNAKI HONOROWE ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DLA POLSKICH I NIEMIECKICH PROKURATORÓW

 

Na wspólny wniosek Prokuratorów Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze w dniu 18 lutego 2013 r. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę nr XXXIV/382/13, na mocy której do zaszczytnego grona "Zasłużonych dla Województwa Lubuskiego" zostali włączeni prokuratorzy Carlo Weber,Lothar Scholz,Martin Uebele, Bernhard Brocher i Jan Wojtasik.

Gorzów Wlkp. Polsko-niemieckie spotkanie poświęcone międzynarodowej współpracy w sprawach karnych.

W dniu 21.05.2013r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. wzięli udział w spotkaniu z szefem Prokuratury Okręgowej we Frankfurcie Carlo Weberem i prokuratorami zatrudnionymi w tej jednostce. Spotkanie to było poświęcone wzajemnej współpracy w zakresie pomocy prawnej oraz wypracowaniu metod pozwalających na jeszcze skuteczniejszą walkę z przestępczością nadgraniczną.

W związku z tym, iż prokurator Carlo Weber z końcem maja bieżącego roku odchodzi ze służby prokuratorskiej spotkanie to było również okazją do podziękowania mu za 12 lat owocnej współpracy i za jego wielki wkład w budowanie partnerskich relacji pomiędzy prokuraturami obu krajów. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wojciech Szcześniak i prokurator Mariusz Dąbkowski, który jest naczelnikiem wydziału zajmującego się m.in. współpracą międzynardową podkreślili, iż dzięki osobie Carlo Webera wiele z prowadzonych po obu stronach Odry postępowań karnych zakończyło się sukcesem a wzajemne spotkania i staże odbywane przez prokuratorów obu krajów pozwoliły na wypracowanie metod, umożliwiających błyskawiczną wymianę informacji a także wykonywanie czynności procesowych na terenie obu państw.

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. złożył również na ręce prokurator Małgorzaty Burzyńskiej pisemne podziękowania policji brytyjskiej za jej ogromny wkład w rozwikłanie sprawy zabójstwa mieszkajacej na terenie Wielkiej Brytanii obywatelki litewskiej, której zwłoki odkryto w lesie w okolicy Międzyrzecza. W piśmie tym podkreślono, iż udzielona przez gorzowską prokuraturę pomoc prawna pozwoliła na uznanie winy sprawcy tego zabójstwa i wymierzenie mu kary 20 lat pozbawienia wolności.  
 

Słubice. Konferencja Graniczna z udziałem prokuratorów okręgu gorzowskiego.

W dniu 16.05.2013r. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. wspólnie z prokuratorami zajmującymi się na co dzień współpracą międzynarodową wzięli udział w zorganizowanej pod patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie dr Jerzego Margańskiego Konferencji Granicznej p.t. ''Współpraca w Unii Europejskiej''.

Przedmiotem konfernecji była referowana przez przedstawicieli niemieckiej i polskiej Policji oraz instytucji takich jak Eurojust, Europol i Frontex współpraca międzynarodowa w zakresie pomocy prawnej świadczonej przy konkretnych sprawach karnych, w tym współdziałanie służb kryminalnych na przykładzie m.in. transgranicznego pościgu a także oceny i analizy obecnego stanu rzeczy.

Uczestniczy konferencji mogli w trakcie poświęconych tym zagadnieniom warsztatów tematycznych wymienić się wzajemnymi uwagami i spostrzeżeniami, które niewątpliwie przysłużą się do skuteczniejszego ścigania przestępczości po obu stronach Odry.  

Gorzów Wlkp. Szkolenie poświęcone ochronie środowiska.

W dniu 09.05.2013r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z udziałem prokuratorów oraz kierownictwa i inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz jego Delegatury w Gorzowie Wlkp., którego celem było wypracowanie zasad wzajemnej współpracy oraz wskazanie na obowiązujące w tej materii regulacje prawne.                                                                                                                                                                                                       W jego trakcie zapoznano uczestników z podstawami prawnymi, podstawowymi celami działania oraz kompetencjami Inspekcji Ochrony Środowiska.W trakcie spotkania omówiono również przepisy prawa i praktyczne aspekty dotyczące wytwarzania i zasad gospodarowania odpadami a także ich międzynarodowego przemieszczania. Nadto prokuratorzy omówili przepisy karne dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska, w tym te mające istotne znaczenie dla prawidłowego przebiegu i efektów prowadzonych przez inpektorów czynności kontrolnych.
Towarzysząca spotkaniu ożywiona i gorąca dyskusja pozwala mieć nadzieję, iż poznanie specyfiki pracy przedstawicieli każdej z profesji wpłynie pozytywnie na dalszą współpracę w zakresie skutecznego zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko naszemu naturalnemu środowisku.

Gorzów Wlkp. Areszt dla podejrzanego o zabójstwo właściciela zakładu krawieckiego.

Prokurator Okręgowy w Gorzowie wspólnie z gorzowską Policją zgromadził dowody pozwalające na postawienie 40-letniemu Markowi W. zarzutu dokonanego w związku z rozbojem zabójstwa właściciela warsztatu krawieckiego w Gorzowie. Mężczyzna, podejrzany o pozbawienie życia, został zatrzymany został przez policjantów w Gdańsku. Dziś sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Sprawa zabójstwa, do jakiego doszło na początku tego miesiąca w centrum Gorzowa Wlkp. zbulwersowała mieszkańców, powodując jednocześnie duże zainteresowanie mediów. W dniu 6 kwietnia bieżącego roku zwłoki 76-letniego właściciela zakładu krawieckiego odnalezione zostały w jego warsztacie. Już wstępne czynności wykonane przez Prokuratora i grupę dochodzeniowo-śledczą potwierdziły, że starszy mężczyzna został pozbawiony życia przez brutalnie działającego sprawcę. Badanie sekcyjne wykazało rozległe urazy klatki piersiowej i liczne złamania żeber. Ustalenie motywu przestępstwa i wytypowanie kręgu podejrzewanych o jego dokonanie, było na tym etapie kluczowym zadaniem śledczych. Chcąc wykonać je właściwie, do śledztwa nadzorowanego przez Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wlkp. włączyli się zarówno policjanci z Komendy Miejskiej jak i Komendy Wojewódzkiej Policji. Udział najbardziej doświadczonych specjalistów stanowił gwarancję rozwiązania tej kryminalnej zagadki.

Kolejne czynności pozwoliły potwierdzić, że napad na właściciela warsztatu krawieckiego miał charakter rabunkowy. Policjanci szybko ustalili listę przedmiotów zabranych przez sprawcę. Kolejne czynności pozwoliły na wytypowanie pierwszych osób mogących mieć związek ze zdarzeniem. W miarę upływu czasu ich liczba się zawężała. 10 kwietnia policjanci odzyskali część zrabowanych przedmiotów. Rzeczy zabrane z warsztatu krawieckiego odnaleziono w jednym z lombardów na terenie województwa lubuskiego. Ostatecznie zebrany materiał dowodowy pozwolił na bezpośrednie poszukiwanie 39-letniego Marka W. – mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego. Zatrzymanie mężczyzny nie było prostym zadaniem. Marek W. poruszał się po kraju, starając często zmieniać miejsce swego pobytu. Z tego powodu do działań poszukiwawczych włączyli się również policjanci z Siedlec a następnie Gdańska. W tym właśnie mieście, we wtorek 16 kwietnia, doszło ostatecznie do ujęcia Marka W. Mężczyzna został zaskoczony przez policjantów i sprawnie zatrzymany. Jeszcze tego samego dnia przewieziono go do Gorzowa.
W środę 17 kwietnia Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. przedstawił mężczyźnie zarzut dokonania zabójstwa związku z rozbojem.  Następnego dnia, decyzją sądu, Marek W. został aresztowany na okres 3 miesięcy.

Podejrzanemu o dokonanie zabójstwa właściciela warsztatu krawieckiego grozi kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Gorzów Wlkp. Wspólne szkolenie dla prokuratorów, policjantów i dziennikarzy.

W dniu 09.04.2013r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie z udziałem prokuratorów, oficerów prasowych lubuskiej policji oraz przedstawicieli lokalnych mediów, którego celem było wypracowanie zasad wzajemnej współpracy oraz wskazanie na obowiązujące w tej materii regulacje prawne. W jego trakcie zapoznano uczestników z regułami tworzenia komunikatów prasowych, zasadami funkcjonowania poszczególnych rodzajów mediów, w tym zbierania i przekazywania informacji przez Polską Agencję Prasową.W trakcie spotkania omówiono również przepisy prawa regulujące dostęp dziennikarzy do informacji a także pozwalające na publikację orzeczeń sądowych oraz wizerunku i danych osobowych sprawcy przestępstwa. Nadto prokuratorzy mieli okazję stanąć oko w oko z obiektywem kamery czy też radiowym mikrofonem w celu praktycznego poznania zasad i udzielanych przez dziennikarzy wskazówek w zakresie formy i treści publicznych wypowiedzi.
Prowadzona w trakcie szkolenia ożywiona dyskusja pozwala mieć nadzieję, iż poznanie specyfiki pracy przedstawicieli każdej z profesji wpłynie pozytywnie na dalszą współpracę w zakresie tworzonej wspólnie i przekazywanej naszym odbiorcom informacji o codziennej pracy organów ścigania.             

Słubice. Akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który usiłował przekupić policjantów.


Prokurator Rejonowy w Słubicach skierował do miejscowego sądu akt oskarżenia przeciwko 60-letniemu Wiesławowi W., któremu zarzucił próbę wręczenia funkcjonariuszom słubickiej KPP w Słubicach w lutym bieżącego roku kwoty 200 Euro w zamian za odstąpienie od czynności służbowych oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Do zdarzenia doszło w dniu 04.02.2013r. na łączniku dróg K 2 i K 29  w gm. Słubice. Funkcjonariusze słubickiej drogówki zatrzymali do kontroli prowadzony przez oskarżonego zestaw ciężarowy.W jej trakcie policjanci nabrali podejrzeń co do stanu trzeźwości kierującego. Wówczas Wiesław K. wyjął dwa banknoty o nominale 100 Euro i usiłował wręczyć je policjantom, oczekując w zamian odstąpienai od dalszych czynności. Oskarżony został niezwłocznie zatrzymany a w wyniku badania alkotestem ustalono, iż miał on ponad 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Oskarżony przyznał się do winy. Za przypisane mu czyny grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Międzyrzecz. Prokuratura wyjaśnia okoloiczności porodu w miejscowym szpitalu.

Na polecenie miejscowej prokuratury wszczęto postępowanie karne mające wyjaśnić przebieg akcji porodowej, która miała miejsce w dniu 06.02.2013r. w Szpitalu Powiatowym w Międzyrzeczu. Z wstępnych ustaleń wynika, iż sam poród miał miejsce w szpitalnej toalecie i bezpośrednio po nim dziecko wpadło do muszli klozetowej. Na żądanie prokuratora uzyskano już dokumentację medyczną, która jest obecnie analizowana.

Zawiadomienie w tej sprawie złożył konkubent matki dziecka w dniu 14.02.2013r. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod kątem narażenia życia i zdrowia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo jego utraty. Za czyn ten grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Posłuchaj więcej na ten temat

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 25.02.2013r. - 02.03.2013r. będzie obchodzony w Polsce ‘’Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem’’ a w dniu 22.02.20123r. ‘’Dzień Ofiar Przestępstw’’. Hasłem tegorocznych obchodów będzie ‘’Ochrona danych osobowych ofiary przestępstw’’.

Do akcji tej tak jak w poprzednich latach przystąpią prokuratury okręgu gorzowskiego a zatrudnieni w tych jednostkach prokuratorzy będą przekazywali osobom pokrzywdzonym informacje o przysługujących im uprawnieniach oraz udzielali innej pomocy związanej z ich realizacją. W szczególności będą pokrzywdzonym przekazywane informacje w przedmiocie regulacji, które zapewniają zachowanie w tajemnicy ich danych osobowych.  

W poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w widocznych miejscach zostały również zamieszczone wykazy zajmujących się ta problematyką, działających na danym terenie, organizacjach pozarządowych a także informacje o czasie i miejscach pełnionych dyżurów.

Zapraszając Państwa do naszych jednostek poniżej podajemy godziny przyjęć zainteresowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych prokuratur okręgu gorzowskiego:

1.Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.                              godz. 9.00-15.30

oraz dodatkowo w punkcie konsultacyjnym przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w dniu 25.02.2013r. w godz. 9.00-14.00

2.Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.                              godz. 9.00-14.00

3.Prokuratura Rejonowa w Słubicach                                         godz. 8.00-15.00

4.Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich                 godz. 9.00-16.00

oraz dodatkowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 28.02.2013r. w godz. 09.00-12.00

 

5.Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu                                  godz. 8.00-15.15

 

oraz dodatkowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w dniach

25.02.2013r. w godz. 10.00-12.00

26.02.2012r. w godz. 10.00-12.00

 

6.Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie                                           godz. 8.00-16.15

 

Nadto informujemy, iż w ramach obchodów ‘’Dnia Ofiar Przestępstw’’ Prokuratura Generalna w dniu 22.02.2013r. organizuje sesję p.t. ‘Ochrona danych osobowych i wizerunku ofiary przestępstwa’’. Sesja ta będzie transmitowana  w internecie pod adresem www.lex.pl/daneofiar.

Gorzów Wlkp. Zarzuty dla oszustów oferujących suplementy diety.

Specyfiki na odchudzanie oferowane były na portalach ogłoszeniowych. Zainteresowani, płacąc kilkaset złotych, otrzymywali paczkę wypełnioną styropianem. Policjanci z gorzowskiej Komendy Miejskiej zatrzymali grupę oszustów, którzy w opisany sposób wyłudzili pieniądze od kilkuset osób. Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp. przedstawił już jej członkom zarzuty.

Wyniki pracy prokuratur okręgu gorzowskiego w 2012 roku.

W dniu 31.01.2013r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. odbyła się narada służbowa poświęcona wynikom pracy uzyskanym w roku 2012 przez prokuratury okręgu gorzowskiego. W naradzie tej wzięli udział Prokurator Apelacyjny w Szczecinie, Prezes Sądu Okręgowego, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp., jego zastępca, Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp., prokuratorzy zatrudnieni w tej prokuraturze oraz szefowie poszczególnych prokuratur rejonowych.


W roku 2012r. do prokuratur okręgu gorzowskiego wpłynęło łącznie 14 542 sprawy a więc blisko 700 mniej niż w roku ubiegłym. Na koniec roku załatwiono ponad 88 % z nich.Ponad 5 000 spraw zakończono skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.W połowie w tych spraw skierowano do sądu również wniosek o wymiar kary uzgodnionej z podejrzanym w postępowaniu przygotowawczym.Łącznie prokuratorzy oskarżyli 6697 osób, z czego wobec 409 z nich stosowano najsurowszy środek w postaci tymczasowego aresztowania.Sądy uwzględniły 91 procent wniosków prokuratury o zastosowanie tego środka zpobiegawczego.

W celu zabezpieczenia wykonania grożacych podejrzanym kar majątkowych prokuratorzy wydali 1025 postanowień, zabezpieczając tym samym ich  mienie o wartości 21 630 879 zł, co stanowi najlepszy wynik w całej apelacji. Rośnie również, co istotne dla osób pokrzywdzonych, liczba inicjowanych przez prokuratorów postępowań cywilnych i administracyjnych. W roku ubiegłym prokuratorzy przeprowadzili ponad 3900 takich postępowań, w większości skutecznie dochodząc roszczeń należnych pokrzywdzonym.

W roku 2012 sądy wydały orzeczenia wobec 7217 osób. Skazano 98,75 % z nich co oznacza, że tylko 83 osoby zostały uniewinnione, co stanowi 1,15 % osób oskarżonych. Od zapdałych orzeczeń sądowych prokuratorzy skierowali 628 środków odwoławczych. Z rozpoznanych 343 sądy uwzględniły 250 co stanowi blisko 73 procent z nich.

Podsumowując naradę Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Józef Skoczeń i Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Wojciech Szcześniak bardzo pozytwywnie ocenili pracę prokuratur okręgu gorzowskiego. Prokurator Apelacyjny wskazał nadto, iż merytorycznie to Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu okazała się najlepsza spośród 26 prokuratur z okręgu całej apelacji. Biorąc zaś pod uwagę osiągnięte wyniki statystyczne odpowiednio na drugim i ósmym mijscu uplasowały się prokuratury rejonowe w Strzelcach Krajeńskich i w Sulęcinie.

Gorzów Wlkp.Hodowca konopii indyjskich w areszcie.

 W połowie stycznia 2013 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. ujawnili w jednej z podgorzowskich miejscowości plantację marihuany.  Ujawniono i zabezpieczono ponad 250 roślin konopii indyjskich, ponad kilogram gotowego suszu  oraz urządzenia i przedmioty służące do hodowli tych roślin.  

Zatrzymano  36- letniego mężczyznę, użytkownika tych pomieszczeń,  któremu postawiono zarzuty popełnienia trzech przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.  uwzględniając wniosek prokuratora zastosował wobec Dariusza C. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania  na okres 3 miesięcy. Podejrzanemu grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. 

Międzyrzecz. Odpowie za nielegalny handel tytoniem.

Prokurator Rejonowy w Międzyrzeczu nadzoruje dochodzenie prowadzone przeciwko Barbarze S., która w punkcie usługowym na terenie Skwierzyny nielegalnie handlowała tytoniem bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

W trakcie przeszukania w jej mieszkania policjancji zabezpieczyli 19 kilogramów tytoniu oraz maszynę do jego rozdrabniania. W toku trwającego dochodzenia wstępnie ustalono, iż podejrzana kupowała tytoń przez Internet sprzedając go z zyskiem po około 70 złotych na kilogram.

W wyniku przestępczej działalności doprowadziła do uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę ponad 12 000 zł złotych. Za czyn ten grozi jej wysoka kara grzywny.

Międzyrzecz. Zarzuty dla sprawcy ciężkiego uszkodzenia ciała nastolatka.

Prokurator Rejonowy w Międzyrzeczu prowadzi śledztwo przeciwko Jackowi G., który w noc sylwestrową w Skwierzynie dokonał ciężkiego uszkodzenia ciała piętnastoletniego kolegi poprzez co najmniej dwukrotnie ugodzenie go nożem w plecy. W wyniku zadanych ciosów pokrzywdzony odniósł rany realnie zagrażające jego życiu.

Zdarzenie to, jak się okazało, było skutkiem sporu między nastolatkami. Powodem był motocykl, który wcześniej  został zabrany małoletniemu. Był on przekonany, iż kradzieży dokonał o dwa lata starszy Jacek G. Udał się więc  do miejsca zamieszkania domniemanego sprawcy kradzieży, żądając natychmiastowego zwrotu pojazdu. Jacek G. zaprzeczył, by miał dokonać tej kradzieży i doszło między nimi do wymiany zdań, a następnie do obopólnej szarpaniny zakończonej zadaniem ciosów nożem przez podejrzanego.

Ranny gimnazjalista udał się o własnych siłach do domu, a nazajutrz zgłosił się do szpitala. Lekarze poinformowali policjantów o ujawnionych nietypowych obrażeniach, którzy niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy.

Podejrzany nie przyznał się do winy. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji i zakazu kontaktowania się z pokrzydzonym. Za czyn ten grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Strzelce Kraj. Akt oskarżenia w sprawie fałszywego alarmu bombowego.

Prokurator Rejonowy w Strzelcach Kraj. skierował oskarżenia przeciwko Zbigniewowi T. podejrzanemu o to, że  za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformował Lubuski Urząd Wojewódzki o założeniu ładunków wybuchowych na swojej nieruchomości położonej w gminie Zwierzyń wiedząc o tym, że zagrożenie nie istnieje, wywołując podjęcie w dniach 16 i 17 sierpnia 2012 r. czynności  Państowowej Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Urzędu Gminy zmierzających do uchylenia  zagrożenia.

Fałszywy alarm skutkował  zablokowaniem  zagrożonego terenu, ewakuacją mieszkańców a następnie jego przeszukaniem  przez wymienione służby, z udziałem antyterrorystycznego pododziału minersko-pirotechnicznego policji, celem ujawnienia i neutralizacji ładunku wybuchowego, który, na szczęście, nie istniał.

Zbigniew T. nie przyznał się do winy i tłumaczył swoje zachowanie pobudkami emocjonalnymi, złością na urzędników, których działania w innym postępowaniu - administracyjnym, kwestionował.

Za przypisany czyn Zbigniewowi T. grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Gorzów Wlkp. Akt oskarżenia przeciwko sprawcom napadów rabunkowych na szkodę starszych osób.

Do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. trafił akt oskarżenia przeciwko mieszkańcom Dębna oskarżonym o szereg napadów rabunkowych,  dokonanych  w marcu 2011 i okresie od marca do lipca 2012 na terenie Gorzowa Wlkp., Poznania i Szczecina.

Sposób działania oskarżonych polegał na tym, że obserwowali  starsze kobiety w placówkach bankowych, a następnie  gdy widzieli, że  pobierały  większą gotówkę  Mariusz K szedł za nimi i naczęściej w klatkach schodowych napadał na nie. Ofiarami 35- letniego Mariusza K i jego 23- letniej konkubiny  Agnieszki W.  padło w sumie 7 kobiet.  Oprócz pieniędzy kobiety utraciły także torebki z zawartością  telefonów  komórkowych i dokumentów o łącznej wartości ponad 31 000 zł. Oskarżeni zostali zatrzymani bezpośrednio po dokonaniu ostatniego z zarzucanych im przestępstw, które miało miejsce w dniu 09.07.2012 r. na terenie Gorzowa Wlkp.

W związku z tym, że oskarżeni nie pracowali prokurator uznał, iż z popełniania przestepstw uczynili sobie stałe żródło dochodu.  Mariusz K. był w przeszłosci wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Wobec obu podejrzanych stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.  Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności  w wymiarze od 2 do 12 lat .

Gorzów Wlkp. Akty oskarżenia w sprawie narkotykowej.

Prokurator Rejonowy w Gorzowie Wlkp. zakończył aktami oskarżenia śledztwo przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających w postaci ziela konopii indyjskiej zwanego marihuaną oraz znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy.  

Jak ustalono sprawcy działali w latach 2008-2011 na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego, w miejscowościach takich jak Szczecin, Lipiany, Stargard Szczeciński, Barlinek i Gorzów Wlkp. a do obrotu wprowadzili ponad 20 kg narkotyków .Podczas trwajacego ponad rok śledztwa zatrzymano i przedstawiono zarzuty  66 osobom.  Wśród nich były osoby kierujące grupą, wprowadzające narkotyki do obrotu oraz drobni nabywcy i posiadacze. Z uwagi na wagę zarzuconych im czynów wobec większosci z nich stosowane były środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Podejrzani  to głównie młodzi ludzie : 20- 30 -letni. Niektórym z nich grozi surowa kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. 33 z nich złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze.
Akty oskarżenia w tej sprawie, w sumie siedem, zostały skierowane do Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Rejonowego w Myśliborzu i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. 

Gorzów Wlkp. Burmistrz Międzyrzecza i jego współpracownicy odpowiedzą przed sądem za działania na szkodę gminy.

Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. skierował do miejscowego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko burmistrzowi Międzyrzecza Tadeuszowi D., jego dwóm zastępcom, radcy prawnemu, rzeczoznawcy majątkowemu oraz pracownikom poszczególnych wydziałów, którym m.in. zarzucił przekroczenie uprawnień, fałszowanie dokumentacji dotyczącej wycen nieruchomości, sprzedaż majątku gminnego po zaniżonych cenach. Burmistrzowi zarzucono także żądanie oraz przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie ponad 50 000 zł w zamian za podpisanie umowy dzierżawy terenu Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień oraz zatrudnienie konkretnej osoby na stanowisku prezesa gminnej spółki. Do opisanych w akcie oskarżenia czynów miało dochodzić w latach 2003-2008. Łącznie aktem oskarżenia objęto 18 osób, którym prokurator przedstawił w sumie 59 zarzutów. W toku śledztwa ustalono, iż na skutek popełnionych przez oskarżonych przestępstw miasto straciło kwotę ponad 2 000 000 zł. Oskarżonym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności. Na poczet grożących im kar majątkowych prokurator zabezpieczył ich majątek o wartości około 750 000 zł.

Międzyrzecz. Odpowiedzą przed sądem za wyłudzenie dotacji na działalność sportową.

Były prezes siatkarskiego klubu sportowego MKS MOW Orzeł Międzyrzecz Andrzej K. wraz z dwoma innymi osobami zostali oskarżeni o wyłudzenie z kasy gminy kwoty 500 000 zł stanowiącej dotacje na działalność stowarzyszenia. Akt oskarżenia w tej sprawie prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. skierował do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu.
Podstawą do wszczęcia postępowania w tej sprawie były ustalenia własne Policji. Prokurator ustalił, iż w latach 2009-2010 prezes tego klubu miał przedkładać nierzetelne sprawozdania z wydatkowania przekazanych przez gminę środków. W dokumentach tych m.in. poświadczano nieprawdę w zakresie sposobu wydatkowania przyznanych dotacji wskazując, iz klub zapłacił za usługi związane z jego bieżącym funkcjonowaniem, choć w rzeczywistości należności te nie zostały uregulowane. W dwóch przypadkach prezes przedłożył też faktury na łączną kwotę 26 000 zł, które zostały wystawione przez, jak się okazało, nieistniejące podmioty gospodarcze.                                W sumie prokurator przedstawił oskarżonym sześć zarzutów, które są zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Gorzów Wlkp. Ponad 350 tysięcy złotych padło łupem sprawców napadów rabunkowych na placówki bankowe i finansowe.

Prokuratura Okręgowa Wydział V Śledczy w Gorzowie Wlkp. prowadzi śledztwo dotyczące dokonanych od lat 90-tych ubiegłego wieku do czerwca bieżącego roku kilkunastu napadów rabunkowych na placówki bankowe i instytucje finansowe, położone na terenie województwa lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.
Przypomnijmy, iż w dniu 21.06.2012r. 45-letni Artur N. i 55- letni Bernard G.,posługując się atrapą broni palnej, dokonali napadu na jedną z gorzowskich placówek bankowych, dokonując zaboru pieniędzy w kwocie 25 000 zł. Obaj usłyszeli przed prokuratorem zarzuty dokonania przestępstwa rozboju. Do zatrzymania obydwu sprawców przez Policję doszło po pościgu tego samego dnia. W trakcie tych czynności policjanci zabezpieczyli zrabowane pieniądze, użyty podczas napadu samochód, repliki broni palnej i szereg innych dowodów potwierdzających udział zatrzymanych w tym przestępstwie. Obaj mężyczyźni pozostają obecnie w  areszcie tymczasowym.
W toku prowadzonego w tej sprawie śledztwa ustalono, że sprawcy, działając w podobny sposób, w okresie ostatnich dwóch lat dokonali jeszcze co najmniej dziewięciu takich napadów, rabując łacznie kwotę przekraczającą 350 000 zł. Sprawcy wybierali małe banki, ich odziały lub też placówki finansowe licząc na to, iż są one słabo chronione. Do zdarzeń tych dochodziło na terenie Trzcianki, Dobiegniewa, Gorzowa Wlkp., Drawna, Krzyża oraz innych miejscowości. Podejrzani terroryzowali obsługę posługujac się bronią palną bądź też jej atrapami.Przy każdym ze zdarzeń, używając kasków czy też masek, zasłaniali oni swoje twarze aby uiniknąć identyfikacji.
W toku prowadzonego wspólnie z Wydziałem Kryminalnym KWP w Gorzowie Wlkp. śledztwa zarzuty udzielenia podejrzanym  pomocy w dokonaniu kilku z tych przestępstw prokurator przedstawił 28 - letniemu  Andrzejowi B. i  36- letniemu Ryszardowi T., którzy mieli nabywać dla nich broń czy też dostarczać im środki tranportu.Ryszard T. został tymczasowo aresztowany a wobec Andrzeja B. zastosowano poręczenie majątkowe i dozór Policji.
Aktualnie w sprawie analizowane są sprawy dotyczących kolejnych dokonanych w przeszłości zdarzeń o charakterze rozbójniczym, które najprawdopodobniej zostały dokonane przez tych samych sprawców. Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie? Konferencja Prokuratury Generalnej.

 

 

Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie? Konferencja Prokuratury Generalnej.

Pokaż zdjęcie

Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie? Ofiary wysokiego ryzyka, standardy międzynarodowe, polskie realia to tytuł konferencji naukowej organizowanej przez Prokuraturę Generalną (wtorek, 4 grudnia 2012 r. w godz. 10.00 – 16.00 w Warszawie, ul. Barska 28/30) pod patronatem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z udziałem Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendanta Głównego Policji, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenia Niebieska Linia Instytutu Psychologii Zdrowia, Stowarzyszenia Niebieska Linia, Komitetu Ochrony Praw Dziecka,  Krajowego Centrum Kompetencji, Fundacji Dzieci Niczyje, Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom oraz przedstawicieli nauki i prokuratorów.

 

Program konferencji.

  

Przebieg konferencji będzie transmitowany za pośrednictwem Internetu po adresem: www.LEX.pl/przemoc-w-rodzinie.

 

 

Wydział Informacji i Kontaktu z Mediami

Prokuratury Generalnej

 

 

Strzelce Kraj. 15 lat pozbawienia wolności dla mężczyzny skazanego za gwałty i wieloletnie znęcanie się nad członkami najbliższej rodziny.

Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich skazał dzisiaj na 15 lat więzienia 65-letniego Bronisława K. Uznał, że mężczyzna jest winny długoletniego znęcania się nad członkami rodziny, doprowadzenie nieletniej córki do obcowania płciowego oraz kazirodztwa. Oskarżony został uniewinniony od zarzutu zgwałcenia swojej wnuczki. Wyrok nie jest prawomocny.
Obok zasądzonej kary bezwzględnego więzienia, sąd orzekł wobec mężczyzny również 15-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, który zacznie obowiązywać po odbyciu przez niego kary pozbawienia wolności.

Pomimo uniewinnienia podejrzanego od jednego z zarzutów, które co podkreślił sąd, było skutkiem nie dajacych się usunąć wątpliwości co do jego winy, prokurator ocenił zapadłe orzeczenie jako słuszne. Wymierzone przez sąd kary są bowiem tożsame z wnioskami  złożonymi przez oskarżyciela w przemówieniu końcowym.

Przypomnijmy, iż proces w tej sprawie rozpoczął się w 2011roku i toczył się za zamkniętymi drzwiami. Łącznie odbyło się 15 posiedzeń sądu. Rozprawa była kilkukrotnie przerywana z uwagi na zły stan zdrowia oskarżonego. Dramat rodzinny w jednej z wsi niedaleko Drezdenka trwał ponad 30 lat. Bronisław K. miał w tym czasie gwałcić mieszkającą z nim córkę Annę K. Jednym z obciążających go dowodów były badania DNA wskazujące, że ma z nią 7-letniego syna. Sprawa wyszła na jaw dopiero w 2011 roku, kiedy oskarżony miał zgwałcić 16-letnią wnuczkę – córkę głównej pokrzywdzonej Anny K. Wówczas kobieta po namowie swojego konkubenta (ojca nastolatki) zdecydowała się zawiadomić policję.

Wcześniej organy ścigania były trzykrotnie powiadamiane przez wnuka oraz okolicznych mieszkańców o aktach przemocy do których miało dochodzić w tym domu, jednak za każdym razem pokrzywdzona Anna K. zaprzeczała tym doniesieniom bądź też odmawiała składania zeznań i sprawy były umarzane. W zakończonym procesie te wątki także znalazły się na wokandzie.

Oskarżony od początku nie przyznawał  się do winy, twierdząc, że padł ofiarą rodzinnego spisku.

Gorzów Wlkp. Wszczęto śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy modernizacji budynku miejscowego AWF-u.

Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawie mającego mieć miejsce w latach 2010-2012  poświadczania nieprawdy  w dokumentacji budowlanej dotyczącej modernizacji budynku dydaktycznego fizjoterapii Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. oraz przywłaszczenia nienależnych środków finansowych w wysokości co najmniej 1 985 000 zł. Zawiadomienie  o podejrzeniu popełnienia przestepstwa przez inspektorów nadzoru oraz kierownika budowy złożył Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. W chwili obecnej trwają czynności procesowe mające na celu wyjaśnienie  wszystkich okoliczności sprawy. W przypadku potwierdzenia zasadności opisanych w zawiadomieniu zarzutów sprawcom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Gorzów Wlkp. Wyrok w sprawie katastrofy kolejowej w Zwierzynie.

Na kary od 1 roku do 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania na okres od 2 do 5 lat skazał gorzowski sąd okręgowy czterech mężczyzn, oskarżonych o spowodowanie katastrofy kolejowej w Zwierzynie. Przemysława T., Rafała Z. i Jacka W. sąd dodatkowo oddał pod dozór kuratora sądowego oraz zobowiązał do wpłaty na cel społeczny kwot od 6 do 12 tysięcy złotych. Grzegorzowi Ś,sąd wymierzył też grzywnę w wysokosci 2000 zł. Wyrok ten jest nieprawomocny.
Akt oskarżenia w tej sprawie objął łącznie pięć osób, męzczyzn w wieku od 19 do 50 lat. Troje z oskarżonych pracowało bezpośrednio przy rozładunku wagonów i jak ustalił prokurator to właśnie oni, dokonując rozpięcia wagonów składu i zwalniając hamulce, bezpośrednio-choć nieumyślnie- przyczynili się do tej katastrofy. Pozostali dwaj oskarżeni to osoby odpowiedzialne za skład, które pozostawiły go bez dozoru. Prokurator zarzucił im nieumyślne sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.
Piąty z oskarżonych, Waldemar M., który odpowiadał za pozostawienie składu bez dozoru i wobec którego prokurator skierował wniosek o skazanie bez rozprawy, został w dniu 25.09.2012r. przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich uzany za winnego zarzucanego mu czynu i skazany na uzgodnioną z nim karę 6 m-cy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby w rozmiarze lat 2 oraz grzywnę w wysokości 1000 złotych.
Przypominjmy, iż do tego tragicznego w skutkach zdarzenia doszło wieczorem 26 lipca 2011 roku, około godziny 22.10, na terenie dworca PKP Strzelce Krajeńskie -Wschód w miejscowości Zwierzyn w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Wówczas toczące się w kierunku budynku dworca wagony kolejowe śmertelnie potrąciły przebywającą na peronie 18- letnią Sandrę N. Następnie część wagonów wykoleiła się i uderzyła w zamieszkany budynek dworca, w wyniku czego śmierć na miejscu ponieśli mieszkańcy tego budynku 75 -letnia Joanna Z. i 55-letni Lech F. Z uszkodzonego budynku ewakuowano ośmiu mieszkańców lokali usytuowanych na jego piętrze.

Gorzów Wlkp. Areszt dla mężczyzny organizującego przemyt marihuany.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. aresztował na okres trzech miesięcy 47-latka, któremu prokurator zarzucił kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz zorganizowanie w jej ramach, w okresie od września 2009 do kwietnia 2012r., przemytu z Polski do krajów skandynawskich ponad 500 kg marihuany. 

W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym postępowania ustalono, iż członkowie grupy, wykorzystując samochody osobowe, zorganizowali w sumie 26 transportów tego narkotyku. O sprawie informowaliśmy już na naszej stronoie w kwietniu tego roku.

W ramach tego postępowania prokurator uzyskał już wyroki skazujące wobec pięciu cżłonków tej grupy przestępczej, głównie kierowców. Sąd wymierzył trójce z nich kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Pozostali dwaj oskarżeni zostali skazani na kary więzienia z warunkowym zawieszeniem ich wykonania.

W sprawie tej od lipca 2012r. jest również stosowane tymczasowe aresztowanie wobec osoby, której prokurator również przedstawił zarzuty kierowania tą grupą przestępczą.

Podejrzanym za zarzucane im czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Gorzów Wlkp.Akty oskarżenia w sprawie dotyczącej handlu podrabianymi środkami leczniczymi.

W sumie 15 osób odpowie m.in. za handel podrabianą ''Viagrą'' i innymi środkami mającymi leczyć impotencję a także za przestępstwo ''prania'' uzyskanych z tego tytułu znacznych korzysći majątkowych. Prokurator Okręgowy w Gorzowie Wlkp. zakończył w ten sposób dwa wątki prowadzonego w tej sprawie od 2011r. śledztwa.

Skierowanym do Sądu Okręgowego w Szczecinie aktem oskarżenia prokurator objął 9 mieszkańców Szczecina. Dwojgu z nich,29-letniemu Tomaszowi S. i 30-letniemu Adamowi M. zarzucił nabycie w latach 2007-2010 za pośrednictwem internetu od dostawców z Indii i Chin 185 000 tabletek środków leczniczych oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi o nazwie ''Viagra'', ''Cialis'' i ''Levitra'' oraz produktów leczniczych nie dopuszczonych do obrotu a następnie dokonanie ich sprzedaży za pośrednictwem stron internetowych. Jak ustalono sprawcy za jedną tabletkę płacili cenę około 1 USD a sprzedawali je w cenach od 18 do 25 zł za sztukę.

Strzelce Kraj. Zarzuty za fałszywy alarm.

Właściciel nieruchomości w Górkach Noteckich 59- letni Zbigniew T. usłyszał zarzut stworzenia sytuacji, która wywołała u służb ratowniczych przekonanie o rzeczywistym zagrożeniu w postaci założenia na jej terenie ładunkuch wybuchowych i podjęcie działań mających na celu uchylenie tego zagrożenia. Za czyn ten grozi mu kara od 6 m-cy do 8 lat pozbawienia wolności.
Podejrzany w złożonych wyjaśnieniach potwierdził fakt nadania m.in. do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wiadomości e:mail o takiej treści. Zaprzeczył aby kiedykolwiek zakładał lub miał zakładać ładunki wybuchowe na terenie tej działki. Jak stwierdził zrobił to gdyż był bezradny wobec prowadzonej przez urzędników procedury wywłaszczenia go z tej nieruchomości w związku z realizowaną inwestycją w postaci budowy rurociągu gazowego.
Wysłana przez mężczyznę wiadomość e: mail spowodowała podjęcie w dniach 16 i 17.08.2012r. m.in. przez Policję, Państwową Straż Pożarną czynności zmierzających do zweryfikowania tej informacji i zapewnienia bezpieczeństwa na tym terenie. W ich trakcie rzeczywiście okazało się, że wskazywane przez mężczynę ładunki wybuchowe nie zostały założone i był to fałszywy alarm.
Prokurator Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 7000 zł.
 

Tragiczna śmierć dziewczynki. Wszczęto śledztwo w tej sprawie.

Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu wyjaśnia okoliczności w których w dniu 05.08.2012r. w Borowym Młynie doszło w czasie burzy do nieszczęśliwego wypadku w wyniku którego śmierć poniosła 11-letnia Wiktoria- jedna z uczestniczek obozu harcerskiego. Około godziny 16.30-16.45 nad usytowanym w lesie obozem rozpętała się burza. Opiekunowie zarządzili ewakuację dzieci na pobliską plażę. Tam okazało się, że brakuje jednego z dzieci. W tym samym czasie wyrwane przez wiatr z korzeniami drzewo upadło na namiot w którym znajdowała się dziewczynka. Pomimo podjętej natychmiast akcji ratunkowej nie udało się uratować życia dziecka.

Na dzień dzisiejszy zaplanowano sekcję sądowo-lekarską ciała dziecka.   

Prowadzone postępowanie ma przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie czy opieka nad dziećmi była sprawowana we właściwych sposób i wyjaśnić dlaczego dziewczynka pozostała w namiocie pomimo skutecznej ewakuacji pozostałych dzieci. Za tego rodzaju czyn w postaci narażenia podopiecznego na bezpośrednie niezbepieczęństwo utraty życia bądź zdrowia grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Umorzenie postępowania w sprawie dotyczącej gwałtu na Wieprzycach

Prokurator prowadzący postępowanie w sprawie brutalnego gwałtu dokonanego na 16-letniej uczennicy podjął decyzję o umorzeniu prowadzonego śledztwa z powodu niewykrycia sprawcy tego przestępstwa.
Wykonane dotychczas czynności, w tym publiczna emisja materiału filmowego z wizerunkiem sprawcy, który został zarejestrowany w dniu zdarzenia przez kamery na przejeździe kolejowym w Wieprzycach oraz w sklepie Biedronka w pobliskim Jeninie, nie doprowadziły do jego identyfikacji. Do policji i prokuratury napłynęło kilkadziesiąt informacji z całej Polski w których ich autorzy wskazywali na konkretne osoby jako potencjalnych sprawców gwałtu. Do każdej z nich dotarła Policja weryfikując czy mężczyźni ci mogli mieć cokolwiek wspólnego z tym haniebnym czynem. Sprawdzano ich alibii, a w stosunku do osób, których udział w tym zdarzeniu wydawał się prawdopodobny zarządzono badania porównawcze ich kodu DNA ze śladami pozostawionymi przez sprawcę na miejscu zdarzenia.

Kto zna gwałciciela z Wieprzyc?

Prokurator prowadzący postępowanie w sprawie brutalnego gwałtu dokonanego na 16-letniej uczennicy podjął decyzję o opublikowaniu wizerunku sprawcy tego przestępstwa, który został zarejestrowany w dniu zdarzenia przez kamery na przejeździe kolejowym w Wieprzycach oraz w sklepie Biedronka w pobliskim Jeninie. Na materiale filmowym z przejścia kolejowego w pobliżu którego doszło do zdarzenia widać go w momencie, w którym podąża za przypadkową kobietą. Sprawca najprawdopodobniej dostał się do Jenina  korzystając z autobusu linii 106 do którego wsiadł około 19.30. Niewykluczone jest również, iż mógł on się przemieszczać własnym pojazdem albo skorzystać z pomocy przypadkowego kierowcy.

W momencie zajścia sprawca-mężczyzna wyglądał następująco: wzrost ok. 175 cm, szczupła i sportowa sylwetka ciała, włosy krótkie, uszy przystające do głowy, twarz pociągła,posiadał jednodniowy zarost.

W trakcie zdarzenia wypytywał pokrzywdzoną o jej wiek co może świadczyć o tym, iż zdawał sobie sprawę z grożących mu konsekwencji. Sam twierdził, że ma 24 lata, a pokrzywdzona i tak mu nie ucieknie bo jest "najlepszym biegaczem w Wielkopolsce". Sprawca mówił do siebie : ''Piotr, myśl'' dbając o to, by nie pozostawić na miejscu przestępstwa żadnych sladów ani też należących do niego przedmiotów takich jak telefon komórkowy czy też odtwarzacz mp3. O tym, iż sprawca działał z premedytacją świadczy też fakt, iż posiadanym nożem pokłuł oczy pokrzywdzonej licząc na to, że go nie rozpozna.Na koniec zdarzenia zwrócił się do pokrzywdzonej słowami ''adios''.

Przypomnijmy, iż do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych pomiędzy 18.47 a 19.30  w dniu 09.01.2012r. przy ulicy Rzecznej w dzielnicy Wieprzyce w okolicy wału przeciwpowodziowego. Pokrzywdzona została zaatakowana przez idącego za nią mężczyznę, który dokonał jej zgwałcenia. Po zdarzeniu trafiła do miejscowego szpitala.

W przypadku gdyby ktokolwiek z Państwa po obejrzeniu załączonego materiału filmowego rozpoznał sprawcę prosimy o bezwłoczny kontakt z Policją pod specjalnym numerem telefonu /95/ 7382519.Gwarantujemy zachowanie anonimowości. Dla osoby, której informacje w istotny sposób przyczynią się do ustalenia tożsamości sprawcy jest przewidziana nagroda pieniężna.

 

Wychodzisz na wolność- skorzystaj z pomocy

 

Mapa pomocy postpenitencjarnej

Uprzejmie informujemy, iż na naszej stronie w linku Postępowanie przygotowawcze, w dziale Obywatel w postępowaniu karnym zamieściliśmy dokument p.t. Mapa pomocy postpenitencjarnej. Jest to kierowane do osób wychodzących na wolność po odbyciu kary czy też zakończneiu okresu tymczaswego aresztownaia opracowanie przygotowane przez Radę Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp., którego celem jest przybliżenie zasad funkcjonowania Programu Wolnościowego a także wskazanie na jakich warunkach mogą one uzyskać środki finansowe z funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem równiez i inne osoby, które aktualnie nie posiadają pracy bądż też znajdują się w trudnej sytuacji życiowej albowiem znajdą w nim przystępne informacje na temat zasad udzielania pomocy a także adresy i numery telefonów do połoóżnych na terenie dawnego województwa gorzowskiego placówek świadczącyh w tym zakresie pomoc i wsparcie.

Klikając TUTAJ uzyskacie Państwo bezpośredni dostęp do tego dokumentu.

Wyniki pracy prokuratur okręgu gorzowskiego w roku 2011

W dniu 27.01.2011r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. odbyła się roczna narada poświęcona wynikom pracy osiągniętym w roku 2011 przez prokuratury okręgu gorzowskiego.
W naradzie wzięli udział Prokurator Apelacyjny w Szczecinie Józef Skoczeń, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Waldemar Regulski, kierownictwo i prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. oraz szefowie prokuratur rejonowych w Gorzowie Wlkp., Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Międzyrzeczu i Sulęcinie.
W roku 2011 do prokuratur okręgu gorzowskiego wpłynęło łącznie 15 275 spraw. W  prowadzonych postępowaniach zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono 9714 osobom. Ostatecznie aktem oskarżenia objęto 7308 podejrzanych. Ponad połowa z nich w uzgodnieniu z prokuratorem złożyła wniosek o dobrowolne poddanie się karze.


 

Prokuratury okręgu apelacji szczecińskiej partnerem programu Żółta Kartka Dla Sprawcy Przemocy

W dniu 26.10.2011r. w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się konferencja inaugurująca medialną kampanię społeczną realizowaną w ramach programu ”Żółta kartka dla sprawcy przemocy”.
Prokuratury okręgu apelacji szczecińskiej zostały partnerem tego programu. Prokurator Apelacyjny w Szczecinie podpisał porozumienie w tej sprawie z inicjatorami akcji.
W jej ramach prokuratorzy swoją wiedzą wspierają inicjatywę Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i Stowarzyszenia „S.O.S. dla Rodziny” zmierzającą do podejmowania wszechstronnych działań zapobiegających przemocy w rodzinie, uczestnicząc i prowadząc szkolenia  dla wszystkich partnerów kampanii.
Celem kampanii jest ochrona pokrzywdzonych, ale także oddziaływanie na sprawców przemocy w taki sposób, aby uświadomić im naganność postępowania oraz grożącą odpowiedzialność karną.
Działania takie mają motywować sprawców przemocy do zmiany swych zachowań.

Klikając tutaj lub na wyżej umieszczony obrazek uzyskacie Państwo więcej informacji na ten temat w specjalnie temu poświęconej stronie internetowej.

 

Mediacja w postępowaniu karnym

Zainteresowanie problematyką sprawiedliwości naprawczej i mediacji w Polsce zaczęło się na początku lat 90-tych XX wieku, a po kilku latach teoretycznej dyskusji i zapoczątkowaniu działań praktycznych, mediacja została tytułem eksperymentu wprowadzona do postępowania o czyny karalne nieletnich. Prace nad wprowadzeniem mediacji prowadziły organizacje pozarządowe. Eksperymentalny projekt mediacji w sprawach nieletnich prowadzony był w latach 1996–1999. Wstępne pozytywne wyniki eksperymentu przyczyniły się do wprowadzenia instytucji mediacji do znowelizowanej ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nie przeprowadzono natomiast pilotażowego programu dotyczącego postępowania mediacyjnego ze sprawcą młodocianym i dorosłym.
Instytucję mediacji do polskiego prawa karnego wprowadzono nowymi kodyfikacjami karnymi z 1997 r., które zaczęły obowiązywać z dniem 1 września 1998 r. Początkowo mediację można było prowadzić tylko w toku postępowania przygotowawczego oraz w postępowaniu sądowym – przy wstępnej kontroli oskarżenia. Takie uregulowanie prawne powodowało, że mediację można było stosować w ograniczonym zakresie. Ustawą z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 17, poz. 155) mediacja została wprowadzona do części ogólnej k.p.k., jako przepisy art. 23a. Zmiana ta skutkowała wprowadzeniem mediacji na każdym etapie postępowania sądowego. Zmiana istotna w postępowaniu przygotowawczym dotyczyła niezaliczania okresu postępowania mediacyjnego do czasu trwania śledztwa, czy dochodzenia.